Pareigų aprašymas Spausdinti

FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

FISKALINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų politikos departamento Fiskalinės priežiūros skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 16.

II. PASKIRTIS

4. Finansų politikos departamento (toliau – departamentas) Fiskalinės priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą taip, kad būtų užtikrintas efektyvus ir kokybiškas skyriui nustatyto veiklos tikslo ir priskirtų funkcijų vykdymas, siekiant stabilaus šalies ekonomikos augimo ir valstybės finansų tvarumo.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos – fiskalinės politikos tikslų nustatymo, jų pasiekimo stebėjimo, valdžios sektoriaus finansų statistinių duomenų rengimo ir statistikos politikos formavimo ir įgyvendinimo koordinavimo – srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba finansų krypties arba fizinių mokslų studijų srities matematikos arba statistikos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties fiskalinės politikos formavimo ar viešųjų finansų valdymo srityje ir ne mažiau kaip 1 metus vadovaujamojo darbo patirties;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais valstybės viešųjų finansų ir fiskalinę politiką, valdžios sektoriui priskinamų biudžetų sudarymą ir vykdymą, valdžios sektoriaus finansų projekcijų rengimą, statistikos politikos formavimą ir įgyvendinimą, valdžios sektoriaus statistinių duomenų rengimo metodologijas;

6.4. būti susipažinęs su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;

6.5. žinoti valdžios sektoriaus finansų prognozavimo principus ir metodus;

6.6. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo reikalavimais bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;

6.7. gebėti dirbti komandoje, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

6.8. gebėti motyvuoti skyriaus darbuotojus, formuojant į ministerijos misijos ir tikslų įgyvendinimą orientuotą kolektyvą; gebėti įtraukti darbuotojus į ministerijai (departamentui, skyriui) svarbių sprendimų priėmimą

6.9. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus ir savo darbą, paskirstyti užduotis, atsakomybę, darbo krūvius bei išteklius; numatyti tinkamus veiklos metodus bei priemones, užtikrinančius tikslų pasiekimą ar užduočių atlikimą;

6.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

6.11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.12. gebėti tinkamai atstovauti bei viešai pristatyti Finansų ministerijos poziciją.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. nagrinėti departamento direktoriaus pavedimus, paskirstyti skyriaus darbuotojams darbus, susijusius su skyriui teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymu, kontroliuoti šių darbų kokybę ir atlikimą laiku;

7.2. stebėti ir analizuoti skyriaus veiklą, teikti pasiūlymus departamento direktoriui ir skyriaus darbuotojams dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

7.3. teikti pasiūlymus departamento direktoriui dėl skyriaus sudėties ir struktūros, darbuotojų vertinimo, skatinimo ar nuobaudų skyrimo;

7.4. bendradarbiauti ir keistis informacija pagal kompetenciją su kitais ministerijos administracijos padaliniais, valstybės institucijomis ir įstaigomis, savivaldybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, konsultuoti ministerijos darbuotojus ar kitas valstybės ar savivaldybių institucijas fiskalinės ir statistikos politikos klausimais;

7.5. rengti teisės aktų, susijusių su skyriui teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymu, projektus arba dalyvauti juos rengiant; pagal skyriaus kompetenciją teikti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos padalinių ar valstybės institucijų rengiamų teisės aktų projektų;

7.6. analizuoti ir rengti ekspertines išvadas dėl sprendimų, įtvirtintų Europos Sąjungos teisės aktais ar nacionaliniais teisės aktais ir dėl projektuojamų sprendimų galimo poveikio valdžios sektoriaus finansams, fiskalinei politikai, vidutinio laikotarpio biudžeto sistemai;

7.7. vertinti vidutinio laikotarpio biudžeto sistemos veikimą, esant poreikiui rengti  teisės aktų, susijusių su vidutinio laikotarpio biudžeto sistemos reglamentavimu ir fiskalinės drausmės taisyklių nustatymu, projektus,  arba dalyvauti tokių teisės aktų projektų rengime;

7.8. analizuoti Europos Tarybos, kitų Europos sąjungos ir tarptautinių institucijų parengtus vertinimus, išvadas ir rekomendacijas Lietuvai, esant poreikiui, rengti siūlymus dėl rekomendacijų įgyvendinimo fiskalinės politikos srityje;

7.9. koordinuoti valdžios sektoriaus finansų projekcijų parengimą ir užtikrinti jų atitikimą metodologiniams reikalavimams, skyriaus kompetencijos ribose teikti įžvalgas ir pastebėjimus dėl visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio;

7.10. pristatyti su skyriaus funkcijomis susijusią informaciją Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijoms, Tarptautiniam valiutos fondui, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, kredito reitingų agentūroms,  kitomis tarptautinėms organizacijoms;

7.11. atstovauti ministerijai Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių  institucijų darbo grupėse, komitetuose, nagrinėjančiuose klausimus, susijusius su skyriaus funkcijomis; analizuoti ir vertinti darbo grupėse ir komitetuose svarstomus klausimus ar pasiūlymus ir formuluoti Lietuvos ar Finansų ministerijos poziciją;

7.12. gilinti žinias skyriaus funkcijų srityse analizuojant naujausią tarptautinę praktiką ir tarptautinių institucijų išaiškinimus ir taikyti įgytas žinias koordinuojant skyriaus veiklą;

7.13. tvirtinti skyriaus parengtus dokumentus susijusius su skyriaus funkcijų vykdymu ar skyriui teisės aktais nustatyta tvarka paskirtų pavedimų vykdymu;

7.14. atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

________________________

Susipažinau:

_________________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

_________________

(data)