Pareigų aprašymas Spausdinti

FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

FISKALINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų politikos departamento Fiskalinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Finansų politikos departamento (toliau – departamentas) Fiskalinės priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti valdžios sektoriaus finansų statistinius duomenis ir dalyvauti statistikos politikos formavimo ir įgyvendinimo koordinavime, siekiant prisidėti prie stabilaus šalies ekonomikos augimo ir valstybės finansų tvarumo užtikrinimo.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valdžios sektoriaus finansų statistinių duomenų rengimo – srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos, statistikos arba informatikos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties finansų statistinių duomenų rengimo srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais, valdžios sektoriui priskiriamų biudžetų sudarymą ir vykdymą; valdžios sektoriaus finansų statistikos politiką, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

6.4. būti susipažinęs su Tarptautinio valiutos fondo (VFSV2014), Europos Sąjungos (ESS‘2010) ir kitų tarptautinių organizacijų metodologiniais reikalavimais valdžios sektoriaus finansų statistikos srityje;

6.5. būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais ir kitais dokumentais, susijusiais su Europos semestro procesu bei jo turiniu;

6.6. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo reikalavimais bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;

6.7. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

6.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, laiku identifikuoti su darbo procesais susijusias rizikas, siūlyti būdus joms pašalinti;

6.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

6.10. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

6.11. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. rengti valdžios sektoriaus iš jo visų subsektorių Europos sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos statistinius duomenis vadovaujantis Tarptautinio valiutos fondo ir Eurostato nustatytomis metodologijomis, formatu, detalumu, periodiškumu ir terminais;

7.2. rengti teisės aktų, užtikrinančių faktinės (tame tarpe operatyvinės) informacijos, apibrėžtos 7.1 papunktyje, būtinos statistiniams duomenims kokybiškai ir laiku parengti, rinkimą, atsakingų asmenų identifikavimą ir atsakomybę, projektus;

7.3. rengti arba dalyvauti rengiant kitų teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

7.4. teikti rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą (ar tokią organizuoti) ministerijos padaliniams ir kitiems valdžios sektoriaus subjektams, jiems rengiant ir teikiant skyriui ar ministerijai informaciją, reikalingą 7.1 papunktyje nurodytiems statistiniams duomenims parengti;

7.5. rinkti, sisteminti informaciją ir duomenis, gaunamus 7.1. papunktyje nurodytiems statistiniams duomenims parengti, palaikyti veikiančias ir pagal poreikį sukurti naujas skaičiuokles, reikalingas kokybiškiems statistiniams duomenims parengti;

7.6. rengti informaciją ministerijos vadovybei apie valdžios sektoriaus statistinius rodiklius kiek tai susiję su 7.1 papunktyje nurodytais duomenimis;

7.7. teikti rengiamus statistinius duomenis, juos paaiškinančią bei pagrindžiančią informaciją bei  metaduomenis Lietuvos bei užsienio institucijoms pagal atskirus susitarimus tarp šių institucijų ir Finansų ministerijos arba pagal teisės aktus;

7.8. pagal tarptautines metodologijas, nurodytas 7.1 papunktyje, vertinti galimą ekonominių reiškinių poveikį valdžios sektoriaus statistiniams rodikliams;

7.9. nuolatos stebėti ir analizuoti tarptautinės valdžios sektoriaus finansų statistikos rengimo metodologijos pasikeitimus ir esant poreikiui juos įgyvendinti, revizuojant ankstesnių laikotarpių 7.1 papunktyje nurodytus valdžios sektoriaus statistinius duomenis;

7.10. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais ministerijos administracijos padaliniais, valstybės institucijomis ir įstaigomis, savivaldybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.11. dalyvauti Europos Sąjungos bei kitose tarptautinėse darbo grupėse ir komitetuose, nagrinėjančiuose valdžios sektoriaus finansų statistikos metodologijos nustatymo ar taikymo klausimus;

7.12. dalyvauti skyriui įgyvendinant Europos semestro priemones, koordinuojant tam tikrų metų Lietuvos biudžeto projekto, rengiamo vadovaujantis 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 473/2013 „Dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsenos bei vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų“ ir kiekvienais metais teikiamo Europos komisijai, parengimą, vadovaujantis Europos komisijos nustatytais projekto turinio ir formos reikalavimais;

7.13.  ministro, viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio pavedimu pagal skyriaus kompetenciją atstovauti ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

7.14. rengti įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokiais kreipimaisis, pranešimais ir skundais;

7.15. rengti išvadas (pastabas bei pasiūlymus) dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų

7.16. atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_________________________

Susipažinau:

_________________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

_________________

(data)