Pareigų aprašymas Spausdinti

FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

FISKALINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų politikos departamento Fiskalinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Finansų politikos departamento (toliau – departamentas) Fiskalinės priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti nustatant fiskalinės politikos tikslus ir stebėti jų pasiekimą, siekiant prisidėti prie stabilaus šalies ekonomikos augimo ir valstybės finansų tvarumo užtikrinimo.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – fiskalinės politikos planavimo ir jos tikslų pasiekimo priežiūros – srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos, statistikos arba informatikos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties fiskalinės politikos formavimo ar viešųjų finansų prognozavimo srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais valstybės viešųjų finansų ir fiskalinę politiką, valdžios sektoriui priskiriamų biudžetų sudarymą ir vykdymą; Europos sąjungos teisės aktais ir kitais dokumentais, susijusiais su Europos semestro procesu bei jo turiniu; Europos Sąjungos (ESS‘2010) metodologiniais reikalavimais valdžios sektoriaus finansų statistikos srityje;

6.4. būti susipažinęs su valdžios sektoriaus finansų prognozavimo, statistinės analizės principais ir metodais, mokėti juos taikyti praktikoje;  

6.5. būti susipažinęs su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;

6.6. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, laiku identifikuoti su darbo procesais susijusias rizikas, siūlyti būdus joms pašalinti;

6.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

6.9. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

6.10. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. vadovaujantis Europos Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais nustatytomis fiskalinės drausmės nuostatomis, rengti pasiūlymus dėl vidutinio laikotarpio maksimalių leistinų valdžios sektoriaus išlaidų ribų ir valdžios sektoriaus balanso rodiklio tikslinių reikšmių, nustatymo; teikti pasiūlymus dėl konkrečių skaitinių įverčių;

7.2. rengti vidutinio laikotarpio valdžios sektoriaus finansų projekcijas, atitinkančias tarptautinę, Europos Sąskaitų sistemos, metodologiją;

7.3. vertinti valdžios sektoriaus finansų rodiklių atitikimą nacionalinėms ir Europos Sąjungos fiskalinės drausmės taisyklėms bei nustatyti teigiamas ir neigiamas rizikas, galinčias turėti įtakos nustatytų fiskalinių tikslų pasiekimui. Rengti informaciją ministrui, viceministrams ir departamento direktoriui apie  vertinimo rezultatus;

7.4. rengti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytas ataskaitas, susijusias su valdžios sektoriaus balanso rodikliu ir kitais tiksliniais rodikliais, kiek jie susiję su fiskalinės drausmės įgyvendinimu;

7.5. rengti teisės aktų projektus, reglamentuojančius operatyvinės ir prognozinės informacijos, gautinos iš valdžios sektoriui priskiriamų subjektų, būtinos valdžios sektoriaus finansų projekcijoms parengti ir tiksliniams rodikliams stebėti, rinkimą, atsakingų asmenų identifikavimą ir atsakomybę;

7.6. teikti rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą (ar tokią organizuoti) ministerijos padaliniams ir kitiems valdžios sektoriaus subjektams, jiems rengiant ir teikiant skyriui ar ministerijai informaciją, einamųjų metų valdžios sektoriaus finansų rodikliams stebėti ir vidutinio laikotarpio projekcijoms parengti; teikti įžvalgas ir pastebėjimus dėl visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio;

7.7. rengti arba dalyvauti rengiant teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

7.8. kaupti, sisteminti ir apdoroti statistinius, tarptautinius statistikos standartus atitinkančius, duomenis, reikalingus valdžios sektoriaus finansų būklei nustatyti ir vidutinio laikotarpio valdžios sektoriaus projekcijoms parengti; palaikyti veikiančias ir pagal poreikį sukurti naujas skaičiuokles, reikalingas stebėsenos ir prognozavimo funkcijoms vykdyti;

7.9. teikti rengiamą prognozinę informaciją Lietuvos bei užsienio institucijoms pagal atskirus susitarimus tarp šių institucijų ir Finansų ministerijos arba pagal teisės aktus;

7.10. pagal savo kompetenciją rengti departamento ir ministerijos vadovybei medžiagą ir informaciją, kuri pristatoma Vyriausybei, Seimui, kitoms Lietuvos ir tarptautinėms institucijoms;

7.11. dalyvauti Lietuvos Stabilumo programos ir Lietuvos biudžeto projekto rengimo procese, rengti atitinkamas Stabilumo programos ir Lietuvos biudžeto projekto dalis, susijusias valdžios sektoriaus finansų vidutinio laikotarpio projekcijomis, formuojamos fiskalinės politikos tikslais ir priemonėmis;

7.12. dalyvauti Europos Sąjungos bei kitose tarptautinėse darbo grupėse ir komitetuose, nagrinėjančiuose fiskalinės politikos formavimo, fiskalinės drausmės įgyvendinimo klausimus;

7.13. ministro, viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio pavedimu pagal skyriaus kompetenciją atstovauti ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

7.14. rengti išvadas (pastabas bei pasiūlymus) dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;

7.15. atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_________________________

Susipažinau:

_________________

(parašas)

________________

(vardas, pavardė)

________________

(data)