Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-02-28T00:00:00449807Finansų ministro įsakymas4498062019-02-28T00:00:001K-66

FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

EKONOMINĖS ANALIZĖS IR VERTINIMO  SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų politikos departamento Ekonominės analizės ir vertinimo skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Finansų politikos departamento (toliau – departamentas) Ekonominės analizės ir vertinimo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga planuoti ir organizuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimą bei vertinimo gebėjimų stiprinimą, panaudojant ES struktūrinių fondų investicijas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – ministerija) atliekant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) vadovaujančiosios institucijos funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 4.16.5 papunktyje,taip pat įgyvendinti EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo reglamentuose koordinavimo institucijai priskirtas funkcijas, susijusias su vertinimu, pagal Institucijų, atsakingų už 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymą ir kontrolę Lietuvoje, funkcijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389, 8.1 ir 8.5 papunkčius. 

III SKYRIUS

veiklos sritIs

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo (toliau – vertinimas)   srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES struktūrinių fondų lėšų gavimą ir panaudojimą bei viešuosius pirkimus;

4.3. būti susipažinęs su vertinimo metodiniais dokumentais;

4.4. būti susipažinęs ES struktūrinių fondų administravimo ir valdymo institucine sistema Lietuvoje;

4.5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ES finansuojamų projektų rengimo ir įgyvendinimo srityje;

4.6. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

4.7. būti susipažinęs su raštvedybos taisyklėmis ir teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint;

4.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.10. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

4.11. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:  

5.1. analizuoja vertinimo gebėjimų stiprinimo poreikius;

5.2. planuoja, organizuoja ir įgyvendina vertinimo gebėjimų stiprinimo veiklą (mokymus, vertinimų rezultatų viešinimo renginius ir kt.);

5.3. rengia reikalingus vertinimo metodinius dokumentus, teikia informaciją ir metodologinę pagalbą vertinimo ir vertinimo gebėjimų stiprinimo klausimais Vertinimo koordinavimo grupės nariams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;

5.4. analizuoja vertinimo poreikius ir vertinimo rezultatus;

5.5. organizuoja ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano parengimą ir tvirtinimą bei analizuoja šio plano įgyvendinimą;

5.6. rengia vertinimo poreikio paraiškas;

5.7. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe atliekant vertinimo ir vertinimo gebėjimų stiprinimo paslaugų viešuosius pirkimus, rengia technines specifikacijas, paslaugų pirkimo sutartis, atlieka sutarčių įgyvendinimo priežiūrą ir vertinimo rezultatų viešinimą;

5.8. dalyvauja vertinimo projektų veiklų įgyvendinimo priežiūros komisijų darbe (dalyvauja komisijų posėdžiuose ir teikia pastabas dėl vertinimo ataskaitų kokybės);  

5.9. rengia vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų  planus ir  dalyvauja vykdant vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną;

5.10. rengia ir teikia informaciją apie vertinimo gebėjimų stiprinimo veiklą, kurios reikia veiksmų programų metinėms ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms, pažangos ataskaitoms ir kt.;

5.11. rengia ir skelbia informaciją, susijusią su vertinimo gebėjimų stiprinimo veikla ES struktūrinių fondų svetainėje;

5.12. planuoja ir organizuoja Vertinimo koordinavimo grupės posėdžius, rengia posėdžių medžiagą;

5.13. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus;

5.14. analizuoja ES valstybių patirtį vertinimo  ir vertinimo gebėjimų stiprinimo srityje;

5.15. bendradarbiauja su Europos Komisija, kitomis institucijomis ir įstaigomis, kitais Finansų ministerijos administracijos padaliniais vertinimo klausimais;

5.16. dalyvauja Europos Komisijos vertinimo  darbo grupių veikloje;

5.17. dalyvauja koordinavimo institucijai rengiant EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimą bei EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų VKS ir programų VKS reglamentuojančius teisės aktus, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų VKS aprašymą;

5.18. atlieka kitas departamento vadovo nurodytas funkcijas, susijusias su EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų vertinimu;

5.19. užtikrina, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būti tinkamai saugomi;

5.20. esant pavedimui pagal kompetenciją atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.21. vykdo kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

______________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)

2019-01-01T00:00:00449806Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-499

FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

EKONOMINĖS ANALIZĖS IR VERTINIMO SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų politikos departamento Ekonominės analizės ir vertinimo skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Finansų politikos departamento (toliau – departamentas) Ekonominės analizės ir vertinimo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga teikti skyriaus vedėjui patarimus, pastabas ir pasiūlymus dėl Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo bei vertinimo gebėjimų stiprinimo, siekiant pagerinti investicijų kokybę ir rezultatyvumą, nustatyti investicijų panaudojimo efektyvumą ir poveikį. 

III SKYRIUS

veiklos sritIs

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo (toliau – vertinimo) –  srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES struktūrinių fondų lėšų gavimą ir panaudojimą, taip pat su ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo metodiniais dokumentais;

4.3. būti susipažinęs su Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus;

4.5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ES finansuojamų projektų rengimo arba įgyvendinimo srityje;

4.6. būti susipažinęs su bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.7. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar aplinkybes;

4.9. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. analizuoti vertinimo gebėjimų stiprinimo poreikius;

5.2. planuoti, organizuoti ir įgyvendinti vertinimo gebėjimų stiprinimo veiklą (mokymus, vertinimų rezultatų viešinimo renginius ir kt.);

5.3. rengti vertinimo metodinius dokumentus, teikti informaciją ir metodologinę pagalbą vertinimo ir vertinimo gebėjimų stiprinimo klausimais Vertinimo koordinavimo grupės nariams ir suinteresuotoms institucijoms;

5.4. analizuoti vertinimo poreikius ir vertinimo rezultatus;

5.5. rengti vertinimo planą bei jo pakeitimus, organizuoti plano teikimą veiksmų programos stebėsenos komitetui tvirtinti, koordinuoti jo įgyvendinimą;

5.6. rengti vertinimo poreikio paraiškas;

5.7. dalyvauti viešųjų pirkimų komisijų darbe atliekant vertinimo ir vertinimo gebėjimų stiprinimo paslaugų viešuosius pirkimus, rengti šių viešųjų pirkimų technines specifikacijas, atlikti vertinimo ir vertinimo gebėjimų stiprinimo paslaugų sutarčių įgyvendinimo priežiūrą ir vertinimo rezultatų viešinimą;

5.8. dalyvauti vertinimo projektų veiklų įgyvendinimo priežiūros komisijų darbe (dalyvauti komisijų posėdžiuose ir teikti pastabas dėl vertinimo ataskaitų kokybės);

5.9. rengti vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planus ir dalyvauti vykdant vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną;

5.10. rengti ir teikti informaciją apie vertinimo gebėjimų stiprinimo veiklą, kurios reikia veiksmų programų metinėms ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms, pažangos ataskaitoms ir kt.;

5.11. skelbti vertinimo ataskaitas ir kitą aktualią informaciją apie vertinimą, vertinimo gebėjimų stiprinimą ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt), ministerijos interneto (www.finmin.lt) ir intraneto svetainėse;

5.12. planuoti ir organizuoti Vertinimo koordinavimo grupės posėdžius, rengti posėdžių medžiagą;

5.13. pagal kompetenciją rengti teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais bei nagrinėti kitų valstybės institucijų ar ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus;

5.14. analizuoti ES valstybių patirtį vertinimo srityje ir teikti skyriaus vedėjui siūlymus dėl gerosios praktikos pavyzdžių įgyvendinimo Lietuvoje;

5.15. bendradarbiauti su Europos Komisija, kitomis institucijomis ir įstaigomis, kitais ministerijos administracijos padaliniais vertinimo klausimais;

5.16. dalyvauti Europos Komisijos vertinimo darbo grupių veikloje:

5.17. nagrinėti skyriui skirtus ministerijoje gautus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštus, paklausimus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus bei rengti atsakymus į juos;

5.18. užtikrinti, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būti tinkamai tvarkomi ir saugomi;

5.19. esant pavedimui pagal kompetenciją atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos ir ES institucijose bei dalyvauti įvairiose darbo grupėse bei komisijose;  

5.20. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

______________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)