Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

 

FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

PAJAMŲ ANALIZĖS IR PLANAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Finansų politikos departamento Pajamų analizės ir planavimo skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 16.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Finansų politikos departamento (toliau – departamentas) Pajamų analizės ir planavimo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą taip, kad būtų užtikrintas efektyvus ir kokybiškas skyriui nustatyto veiklos tikslo ir priskirtų funkcijų vykdymas, siekiant stabilaus šalies ekonomikos augimo ir valstybės finansų tvarumo.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – fiskalinės politikos formavimo – srityje.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba finansų krypties ar fizinių mokslų studijų srities matematikos ar statistikos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį mokesčių analizės srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais valdžios sektoriaus finansus;

6.4. būti susipažinęs su makroekonomikos, mikroekonomikos bei duomenų analizės ir prognozavimo metodais, gebėti apibendrinti ekonominius pokyčius bei pateikti išvadas ir jas pagrįsti;

6.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčius;

6.6. gebėti atlikti teisės aktų, susijusių su mokesčiais, projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

6.7. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo reikalavimais bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;

6.8. gebėti dirbti komandoje, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

6.9. gebėti motyvuoti skyriaus darbuotojus, formuojant į ministerijos misijos ir tikslų įgyvendinimą orientuotą kolektyvą; gebėti įtraukti darbuotojus į ministerijai (departamentui, skyriui) svarbių sprendimų priėmimą;

6.10. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus ir savo darbą, paskirstyti užduotis, atsakomybę, darbo krūvius bei išteklius; numatyti tinkamus veiklos metodus bei priemones, užtikrinančius tikslų pasiekimą ar užduočių atlikimą;

6.11. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

6.12. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.13. gebėti tinkamai atstovauti bei viešai pristatyti Finansų ministerijos poziciją.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. paskirstyti skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams) darbus, susijusius su teisės aktų nustatyta tvarka pavestų skyriaus funkcijų vykdymu, nustatyti jų kompetenciją ir atsakomybę;

7.2. analizuoti, vertinti ir tobulinti skyriaus veiklą, teikti siūlymus skyriaus veiklos efektyvumo didinimui;

7.3. kontroliuoti, kad teisės aktų nustatyta tvarka skyriui paskirti pavedimai būtų vykdomi laiku, pavesti skyriaus valstybės tarnautojams užtikrinti jiems paskirtų darbų kokybę;

7.4. tiesioginiam vadovui teikti siūlymus dėl skyriaus struktūros ir valstybės tarnautojų  skatinimo arba nuobaudų skyrimo;

7.5. pagal poreikį inicijuoti skyriaus tarnautojų (darbuotojų) dalyvavimą kvalifikaciją keliančiuose renginiuose (mokymuose, kursuose, konferencijose, stažuotėse, mainuose ir kt.);

7.6. rengti ir (arba) dalyvauti  rengiant su skyriaus veiklos tikslų įgyvendinimu susijusių teisės aktų projektus ir (arba) teikiant pastabas dėl teisės aktų, kuriuos parengė kiti ministerijos administracijos padaliniai ir kitos valstybės institucijos;

7.7. pristatyti su skyriaus funkcijomis susijusią informaciją ministerijos vadovybei, kitoms valstybės institucijoms, Europos Komisijai, reitingų agentūroms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms;

7.8. tvirtinti pažymas, ataskaitas, ir kitus dokumentus, susijusius su skyriaus funkcijų ir (arba) skyriui teisės aktų nustatyta tvarka paskirtų pavedimų vykdymu;

7.9. nustatyta tvarka skyriaus atliekamų funkcijų ribose atstovauti Europos Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų ir valstybės institucijų darbo grupėse ir esant poreikiui  teikti išvadas ir (arba) pasiūlymus dėl Lietuvos ir (arba) Finansų ministerijos  pozicijos;

7.10. dalyvauti įvairiuose pasitarimuose ir atstovauti ministerijai kitose valstybės institucijose su skyriaus funkcijomis susijusiais klausimais;

7.11. nustatyta tvarka teikti biudžeto pajamų projekcijas bei pajamų surinkimo ir kitas ataskaitas  Finansų ministerijos padaliniams ir ministerijos vadovybei;

7.12. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais ministerijos padaliniais, kitomis institucijomis formuojant pajamų planus ir prognozes bei kitais skyriaus kompetencijai priskiriamais klausimais;

7.13. teikti pastabas dėl ministerijos strateginių veiklos tikslų ir jų rodiklių nustatymo, dalyvauti vykdant ministerijos strateginių veiklos tikslų rodiklių įgyvendinimo stebėseną;

7.14. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus skyriaus atliekamų funkcijų ribose.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

___________________________

 

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)