Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00449813Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-499

FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

PAJAMŲ ANALIZĖS IR PLANAVIMO SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų politikos departamento Pajamų analizės ir planavimo skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Finansų politikos departamento (toliau – departamentas) Pajamų analizės ir planavimo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką fiskalinės politikos srityje, siekiant prisidėti prie stabilaus šalies ekonomikos augimo ir valstybės finansų tvarumo.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – fiskalinės ir mokesčių politikos formavimo – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų, apskaitos ar viešojo administravimo krypties) išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį mokesčių analizės srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais valdžios sektoriaus finansus;

4.4. būti susipažinęs su makroekonomikos, mikroekonomikos, duomenų analizės ir prognozavimo metodais, gebėti apibendrinti ekonominius pokyčius ir teikti argumentuotas ir pagrįstas išvadas;

4.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčius;

4.6. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar kitas aplinkybes;

4.8. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.9. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, SAP Business Objects, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.11. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. dalyvauti rengiant valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pajamų ir jų pasiskirstymo tarp valstybės ir savivaldybių biudžetų projektus, prognozuoti numatomą pajamų surinkimą;

5.2. vertinti ir teikti išvadas dėl biudžeto pajamų šališkumo;

5.3. teikti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl kitų valstybės ar savivaldybės institucijų ir įstaigų, ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų, susijusių su fiskalinės ir mokesčių politikos sritimi;

5.4. rengti ir analizuoti pajamų vykdymo duomenis, apibendrinti detalią informaciją, reikalingą ataskaitoms parengti;

5.5. dalyvauti Europos Sąjungos institucijų, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose ir darbo grupėse skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.6. rengti ir teikti dokumentus ir informaciją Europos Komisijai, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, tarptautinėms reitingų agentūroms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.7. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, dalyvauti ministerijos ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų sudarytose darbo grupėse ir komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.8. teikti su biudžeto duomenimis ir rodikliais susijusią medžiagą ruošiant Lietuvos stabilumo programą;

5.9. pagal kompetenciją rengti atsakymus į Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ir organizacijų, gyventojų ir kitų ministerijos administracijos padalinių paklausimus ir pasiūlymus;

5.10. plėtoti ir palaikyti pajamų prognozavimo modelius ir skaičiuokles, reikalingus sudaryti įvairios trukmės bei detalumo projekcijas;

5.11. teikti biudžeto pajamų projekcijas departamento direktoriui ar viceministrui, koordinuojančiam departamento veiklą, kitiems ministerijos administracijos padaliniams;

5.12. skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu organizuoti skyriaus veiklą ir vykdyti skyriaus vedėjo funkcijas;

5.13. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

___________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)