Pareigų aprašymas Spausdinti

FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

PAJAMŲ ANALIZĖS IR PLANAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų politikos departamento Pajamų analizės ir planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Finansų politikos departamento (toliau – departamentas) Pajamų analizės ir planavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti biudžeto pajamų prognozę, vykdyti biudžeto pajamų surinkimo stebėseną bei analizuoti mokesčių įstatymų ir kitų siūlymų, susijusių su pajamų politika, poveikį valdžios sektoriaus finansams, taip siekiant prisidėti prie stabilaus šalies ekonomikos augimo ir valstybės finansų tvarumo.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – fiskalinės  politikos formavimo – srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą mokesčių analizės srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės finansus ir mokesčius;

6.4. būti susipažinęs su makroekonomikos, mikroekonomikos bei duomenų analizės ir prognozavimo metodais, gebėti juos taikyti praktiškai, taip pat gebėti apibendrinti ekonominius pokyčius bei pateikti išvadas ir jas pagrįsti;

6.5. gebėti atlikti teisės aktų, susijusių su mokesčiais, projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

6.6. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;

6.7. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

6.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, laiku identifikuoti su darbo procesais susijusias rizikas, siūlyti būdus joms pašalinti;

6.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, SAP Business Objects, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

6.10. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

6.11. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. dalyvauti rengiant valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pajamų projektus, prognozuoti numatomą pajamų surinkimą;

7.2. bendradarbiauti su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, atliekant pajamų prognozes bei planuojamų gauti biudžeto pajamų paskirstymą mėnesiais;

7.3. kurti, plėtoti ir palaikyti pajamų prognozavimo modelius, reikalingus sudaryti įvairios trukmės bei detalumo projekcijas;

7.4. teikti biudžeto pajamų projekcijas Finansų ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos vadovybei;

7.5. vertinti biudžeto pajamų planų šališkumą ir rengti išvadas dėl jo;

7.6. analizuoti pajamų surinkimo duomenis, kaupti, sisteminti ir apibendrinti detalią mokesčių surinkimo informaciją, reikalingą skyriaus funkcijoms atlikti;

7.7. ruošti ir teikti ministerijos vadovybei pajamų vykdymo ir kitas ataskaitas;

7.8. teikti su biudžeto duomenimis ir rodikliais susijusią medžiagą ruošiant Lietuvos stabilumo programą;

7.9. rengti ir / arba dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, teikti išvadas bei pasiūlymus dėl ministerijos padalinių ar kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su fiskalinės politikos sritimi;

7.10. pagal kompetenciją dalyvauti Europos Sąjungos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos darbo grupėse bei komitetuose, atstovauti Finansų ministerijai kitose tarptautinėse organizacijose;

7.11. ruošti ir teikti informaciją Europos Komisijai, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, tarptautinėms reitingų agentūroms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms;

7.12. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis bei žinybomis, dalyvauti ministerijos ir tarpžinybinių darbo grupių ir komisijų veikloje skyriaus kompetencijos klausimais;

7.13. pagal kompetenciją konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus fiskalinės politikos klausimais;

7.14. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus pagal savo kompetenciją.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)