Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00449803Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-499

FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų politikos departamento vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Finansų politikos departamento (toliau – departamentas) vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga padėti departamento direktoriui organizuoti departamento darbą, dalyvauti formuojant valstybės politiką finansų politikos srityje, siekiant stabilaus šalies ekonomikos augimo ir valstybės finansų tvarumo bei tarptautinių įsipareigojimų fiskalinės politikos srityje vykdymo.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – fiskalinės politikos formavimo – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, matematikos arba statistikos studijų krypčių išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės fiskalinę politiką, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, valstybės išteklių fondų sudarymą ir vykdymą, finansų statistiką;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį fiskalinės politikos srityje;

4.4. suprasti makroekonomikos, mikroekonomikos bei duomenų analizės ir prognozavimo metodus, gebėti apibendrinti ekonominius pokyčius ir pateikti analitines išvadas ir jas pagrįsti;

4.5. gebėti atlikti teisės aktų, susijusių su fiskalinės politikos formavimu, projektų analizę, teikti dėl jų argumentuotas išvadas (pastabas ir pasiūlymus);

4.6. gebėti tinkamai atstovauti bei viešai pristatyti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) poziciją;

4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar aplinkybes;

4.8. gebėti aiškiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.9. turėti analitinių įgūdžių: gebėti išskaidyti užduotį ar problemą į atskiras sudėtines dalis, išskirti esminę informaciją, nustatyti tarpusavio (priežasties ir pasekmės) ryšius tarp užduoties, pasirinkti tinkamus analizės būdus, atsižvelgiant į užduoties pobūdį;

4.10. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti sprendimus, teikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

4.11. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat statistinės informacijos ir teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

4.12. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.13. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. padėti departamento direktoriui organizuoti departamento darbą taip, kad būtų laiku ir kokybiškai atlikti darbai pagal departamentui pavestas funkcijas;

5.2. teikti departamento direktoriui pasiūlymus departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

5.3. rengti ir (arba) dalyvauti  rengiant su departamento veiklos tikslų įgyvendinimu susijusių teisės aktų projektus ir (arba) teikiant pastabas dėl teisės aktų, kuriuos parengė kiti ministerijos administracijos padaliniai ir kitos valstybės institucijos;

5.4. departamento direktoriaus pavedimu atstovauti ministerijai susitikimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiuose svarstant departamento kompetencijai priskirtus klausimus;

5.5. nustatyta tvarka departamento atliekamų funkcijų ribose atstovauti Europos Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų ir valstybės institucijų darbo grupėse ir esant poreikiui teikti išvadas ir (arba) pasiūlymus dėl Lietuvos ir (arba) Finansų ministerijos  pozicijos;

5.6. dalyvauti rengiant valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pajamų projektus ir  vykdyti  pajamų surinkimo stebėseną;

5.7. dalyvauti kuriant ir  plėtojant pajamų prognozavimo modelius, reikalingus sudaryti įvairios trukmės bei detalumo projekcijas;

5.8. dalyvauti vertinant  biudžeto pajamų planų šališkumą ir rengiant išvadas dėl jo;

5.9. rengti ir teikti informaciją Europos Komisijai, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, tarptautinėms reitingų agentūroms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms;

5.10. bendradarbiauti su kitais ministerijos padaliniais ir kitomis institucijomis bei žinybomis, dalyvauti ministerijos ir tarpžinybinių darbo grupių ir komisijų veikloje departamento kompetencijos klausimais;

5.11. atsakyti į pavedimus ir užklausimus, susijusius su pavesta darbine veikla bei ruošti pažymas, ataskaitas, pranešimus, priskirtus fiskalinės politikos sričiai;

5.12. teikti pastabas dėl ministerijos strateginių veiklos tikslų ir jų rodiklių nustatymo, dalyvauti vykdant ministerijos strateginių veiklos tikslų rodiklių įgyvendinimo stebėseną;

5.13. teikti išvadas ir pasiūlymus kitiems ministerijos struktūriniams padaliniams departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

5.14. departamento direktoriaus nebuvimo darbe laikotarpiu organizuoti departamento veiklą ir vykdyti departamento direktoriaus funkcijas;

5.15. atlikti kitus departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus departamento kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

___________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)