Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS DEPARTAMENTO TEISĖS TAIKYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis - „A“. 3. Pareigybės kategorija – 16. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vedėjo pareigybės paskirtis – organizuoti skyriaus darbą taip, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai ir atliktos skyriaus funkcijos. III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą; 5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį; 5.3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos institucinę ir teisinę sistemas; 5.4. turi būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) veiklą ir kompetenciją; 5.5. turi būti susipažinęs su Europos Sąjungos institucine ir teisės sistema; 5.6. turėti atstovavimo teismuose praktiką; 5.7. labai gerai žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles; 5.8. mokėti anglų kalbą B1 lygmeniu; 5.9. mokėti dirbti Microsoft Office programomis (Word, Internet Explorer), naudotis teisės aktų paieška LITLEX teisės aktų ir Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų bazėse, turėti ECDL pradmenų pažymėjimą ECDL Start. IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 6.1. organizuoja skyriaus darbą taip, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai ir atliktos skyriaus funkcijos; 6.2. paskirsto darbus tarp skyriaus valstybės tarnautojų; 6.3. duoda skyriaus valstybės tarnautojams privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais; 6.4. užtikrina skyriaus darbuotojų darbo drausmės laikymąsi; 6.5. kontroliuoja skyriaus valstybės tarnautojams duotų pavedimų vykdymą; 6.6. pasirašo skyriaus raštus, adresuotus kitam Teisės departamento skyriui; 6.7. supažindinti priimtus į skyrių valstybės tarnautojus su ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, departamento nuostatais, skyriaus nuostatais, jų pareigybių aprašymais ir kitais dokumentais, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe; 6.8. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66 -2130; 2002, Nr. 45-1708) numatytus veiksmus, susijusius su Skyriaus valstybės tarnautojų vertinimu, skatinimu ir nuobaudų jiems skyrimu. 6.9. rengia pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos sudaromų sutarčių įvairioms prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti, susijusioms su šiomis ministerijos veiklos sritimis - valstybės biudžeto sudarymu ir vykdymu; valstybės investicijų planavimu, valstybės piniginių išteklių valstybės iždo bendrojoje sąskaitoje valdymu, valstybės fondų lėšų naudojimu, buhalterinės apskaitos; 6.10. rengia pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių parengtų individualių teisės aktų projektų; 6.11. rengia ministerijos procesinius dokumentus teismams, bylose susijusiose su 6.9 punkte nurodytomis sritimis, ir, esant ministro įgaliojimui, atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos teismuose nagrinėjant civilines, administracines bylas; 6.12. konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus, klausimais susijusiais su sutarčių rengimu 6.9 punkte nurodytose srityse; 6.13. vizuoja skyriaus išnagrinėtų sutarčių, individualių teisės aktų projektus, skyriaus parengtus Teisės departamento raštus; 6.14. rengia išvadas, atsakymus teisės klausimais dėl skyriui nukreiptų Vyriausybės pavedimų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, viešųjų įstaigų, įmonių, organizacijų, gyventojų paklausimų ir prašymų; 6.15. esant pavedimui, rengia sutarčių, teisės aktų projektus; 6.16. dalyvauja ministerijos sudaromose darbo grupėse, komisijose; 6.17. esant pavedimui dalyvauja įvairiuose pasitarimuose, teisės aktų, sutarčių projektų svarstymuose ir atstovauti ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose; 6.18. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio ministro, ministerijos kanclerio, Teisės departamento vadovų pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Teisės departamento direktoriui. ____________________________________ Susipažinau Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus vedėjas _________________________ (parašas) _________________________ (vardas ir pavardė) _________________________ (data)