Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS DEPARTAMENTO

TEISĖS TAIKYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) sudaromų sutarčių projektų teisiniam įvertinimui atlikti bei atstovauti ministerijai (ministrui) teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos – teisės taikymo – srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, taip pat su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžetą, valstybės iždą, buhalterinę apskaitą, vidaus auditą, finansų kontrolę, finansų įstaigas, draudimą, lošimus ir loterijas, ministerijos veiklą, Europos Sąjungos finansinę paramą;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucine ir teisine sistemomis;

6.4. žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat mokėti naudotis teisės aktų paieška LITLEX teisės aktų ir Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų bazėse;

6.7. gebėti atlikti sutarčių bei individualių teisės aktų projektų teisinę analizę ir teikti teisines išvadas; teikiant teisines išvadas gebėti remtis Lietuvos Respublikos teismų praktika bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo formuojama oficialia konstitucine doktrina;

6.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, apibendrinti, vertinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6.9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. rengti pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos sudaromų sutarčių įvairioms prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti, susijusioms su materialiniu bendrųjų ministerijos poreikių tenkinimu, taip pat susijusioms su šiomis ministerijos veiklos sritimis – valstybės biudžetu, valstybės iždu, buhalterine apskaita, vidaus auditu, finansų kontrole, finansų įstaigomis, draudimu, lošimais ir loterijomis, Europos Sąjungos finansine parama;

7.2. rengti pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių parengtų individualių teisės aktų projektų;

7.3. rengti ministerijos procesinius dokumentus teismams, bylose, susijusiose su 7.1 punkte nurodytomis sritimis, ir, esant ministro įgaliojimui, atstovauti ministerijai Lietuvos Respublikos teismuose nagrinėjant civilines, administracines bylas;

7.4. konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus), klausimais susijusiais su sutarčių rengimu 7.1 punkte nurodytose srityse;

7.5. rengti išvadas, atsakymus teisės klausimais dėl skyriui nukreiptų Vyriausybės pavedimų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, viešųjų įstaigų, įmonių, organizacijų, gyventojų paklausimų ir prašymų;

7.6. esant pavedimui, dalyvauti įvairiuose pasitarimuose, teisės aktų, sutarčių projektų svarstymuose ir atstovauti ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

7.7. esant pavedimui, rengti sutarčių, teisės aktų projektus;

7.8. dalyvauti ministerijos sudaromose darbo grupėse, komisijose;

7.9. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_____________________

Susipažinau:

_________________

(parašas)

________________

(vardas, pavardė)

________________

(data)