Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS DEPARTAMENTO TEISĖS AKTŲ VERTINIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Teisės departamento Teisės aktų vertinimo skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis - „A“. 3. Pareigybės kategorija – 16. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vedėjo pareigybės paskirtis – organizuoti skyriaus darbą taip, kad būtų įgyvendintas skyriaus uždavinys ir atliktos skyriaus funkcijos. III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą; 5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį; 5.3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos institucinę ir teisinę sistemas; 5.4. turi būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) veiklą ir kompetenciją; 5.5. turi būti susipažinęs su Europos Sąjungos institucine ir teisės sistema; 5.6. turėti atstovavimo teismuose praktiką; 5.7. labai gerai žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles; 5.8. mokėti anglų kalbą B2 lygmeniu; 5.9. mokėti dirbti Microsoft Office programomis (Word, Internet Explorer), naudotis teisės aktų paieška LITLEX teisės aktų ir Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų bazėse, turėti ECDL pradmenų pažymėjimą ECDL Start. IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 6.1. organizuoja skyriaus darbą taip, kad būtų įgyvendintas skyriaus uždavinys ir atliktos skyriaus funkcijos; 6.2. paskirsto darbus tarp skyriaus valstybės tarnautojų; 6.3. duoda skyriaus valstybės tarnautojams privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais; 6.4. užtikrina skyriaus darbuotojų darbo drausmės laikymąsi; 6.5. kontroliuoja skyriaus valstybės tarnautojams duotų pavedimų vykdymą; 6.6. pasirašo skyriaus raštus, adresuotus kitam Teisės departamento skyriui; 6.7. supažindina priimtus į skyrių valstybės tarnautojus su ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Teisės departamento nuostatais, skyriaus nuostatais, jų pareigybių aprašymais ir kitais dokumentais, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe; 6.8. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66 -2130; 2002, Nr. 45-1708) numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų vertinimu, skatinimu ir nuobaudų jiems skyrimu; 6.9. nagrinėja teisės aktų projektus, rengia pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų draudimo rinkos, finansų įstaigų ir ūkio subjektų, organizuojančių lošimus ir (arba) loterijas veiklos; Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimosi valstybės vardu ir centrinės valdžios sektoriaus skolos valdymo; valdžios ir privačiojo sektoriaus partnerystės ir valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo srityse; 6.10. esant pavedimui, rengia teisės aktų, sutarčių projektus ir dalyvauja juos rengiant; 6.11. rengia išvadas, atsakymus teisės klausimais dėl skyriui nukreiptų Vyriausybės pavedimų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, viešųjų įstaigų, įmonių, organizacijų, gyventojų paklausimų ir prašymų; 6.12. konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus klausimais, susijusiais su jų rengiamais teisės aktų projektais 6.9 punkte nurodytose srityse; 6.13. vizuoja skyriaus parengtų Teisės departamento raštų projektus, išnagrinėtus teisės aktų, sutarčių projektus; 6.14. ministrui, ministerijos kancleriui, Teisės departamento direktoriui, jo pavaduotojui pavedus, atstovauja ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais kitose ministerijose, valstybės institucijose, įstaigose ir teismuose; 6.15. dalyvauja ministerijos sudaromose darbo grupėse, komisijose; 6.16. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio ministro, ministerijos kanclerio, Teisės departamento vadovų pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Teisės departamento direktoriui. _____________ Susipažinau Teisės departamento Teisės aktų vertinimo skyriaus vedėjas ____________________ (parašas) ___________________________________ (vardas ir pavardė) ____________________ (data)