Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS DEPARTAMENTO TEISĖS AKTŲ VERTINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Teisės departamento Teisės aktų vertinimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis - „A“. 3. Pareigybės kategorija – 14. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis - prisidėti prie skyriaus uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų atlikimo. III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą; 5.2. gerai žinoti Lietuvos Respublikos institucinę ir teisinę sistemas; 5.3. turi būti gerai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos finansinės paramos koordinavimą; vidaus auditą; Europos Bendrijų nuosavus išteklius; Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - ministerija) veiklą; 5.4. turi būti susipažinęs su Europos Sąjungos institucine ir teisės sistema; 5.5. labai gerai žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles; 5.6. mokėti anglų kalbą B2 lygmeniu; 5.7. mokėti dirbti Microsoft Office programomis (Word, Internet Explorer), naudotis teisės aktų paieška LITLEX teisės aktų ir Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų bazėse. IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 6.1. nagrinėja teisės aktų projektus, rengia pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų įgyvendinant 2004-2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą; Europos Sąjungos 2007-2013 metų finansinės paramos; vidaus audito; Europos Bendrijų nuosavų išteklių srityse; 6.2. esant pavedimui, rengia teisės aktų, sutarčių projektus ir dalyvauja juos rengiant; 6.3. rengia išvadas, atsakymus teisės klausimais dėl skyriui nukreiptų Vyriausybės pavedimų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, viešųjų įstaigų, įmonių, organizacijų, gyventojų paklausimų ir prašymų; 6.4. konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus klausimais, susijusiais su jų rengiamais teisės aktų projektais 6.1 punkte nurodytose srityse; 6.5. vizuoja savo parengtų Teisės departamento raštų projektus, išnagrinėtus teisės aktų, sutarčių projektus; 6.6. ministrui, ministerijos kancleriui, Teisės departamento direktoriui, jo pavaduotojui ar skyriaus vedėjui pavedus, atstovauja ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais kitose ministerijose, valstybės institucijose, įstaigose ir teismuose; 6.7. dalyvauja ministerijos sudaromose darbo grupėse, komisijose; 6.8. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio ministro, ministerijos kanclerio, Teisės departamento vadovų, skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus skyriaus vedėjui. _____________ Susipažinau Teisės departamento Teisės aktų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas ____________________ (parašas) ___________________________________ (vardas ir pavardė) ____________________ (data)