Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS DEPARTAMENTO TEISĖS AKTŲ VERTINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Teisės departamento Teisės aktų vertinimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis - A. 3. Pareigybės kategorija – 14. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga prisidėti prie skyriaus uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų atlikimo III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – teisės aktų vertinime. III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį); 6.2. žinoti Lietuvos Respublikos institucinę ir teisinę sistemas; 6.3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais Europos ekonominės erdvės, Norvegijos ir Šveicarijos finansinę paramą, Europos Sąjungos finansinę paramą, Lietuvos narystę Europos Sąjungos ir tarptautinėse ekonominėse ir finansų institucijose, Europos Sąjungos nuosavus išteklius, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, valstybės iždą, oficialiąją statistiką, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - ministerija) veiklą; 6.4. būti susipažinęs su Europos Sąjungos institucine ir teisės sistema; 6.5. išmanyti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles; 6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; 6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programomis: Word, Internet Explorer, taip pat mokėti naudotis teisės aktų paieška LITLEX teisės aktų ir Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų bazėse. IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos: 7.1. nagrinėti teisės aktų projektus, rengti pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų Europos ekonominės erdvės, Norvegijos ir Šveicarijos finansinės paramos, Europos Sąjungos finansinės paramos, Lietuvos narystės Europos Sąjungos ir tarptautinėse ekonominėse ir finansų institucijose, Europos Sąjungos nuosavų išteklių, valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, valstybės iždo valdymo, oficialiosios statistikos srityse; 7.2. esant pavedimui, rengti teisės aktų, sutarčių projektus ir dalyvauti juos rengiant; 7.3. rengti išvadas, atsakymus teisės klausimais dėl skyriui nukreiptų Vyriausybės pavedimų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, viešųjų įstaigų, įmonių, organizacijų, gyventojų paklausimų ir prašymų; 7.4. konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) klausimais, susijusiais su jų rengiamais teisės aktų projektais 7.1 punkte nurodytose srityse; 7.5. vizuoti savo parengtų Teisės departamento raštų projektus, išnagrinėtus teisės aktų, sutarčių projektus; 7.6. esant pavedimui, atstovauti ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais kitose ministerijose, valstybės institucijose, įstaigose ir teismuose; 7.7. dalyvauti ministerijos sudaromose darbo grupėse, komisijose; 7.10. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, kad būtų pasiekti ministerijos veiklos strateginiai tikslai. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus skyriaus vedėjui. ____________________ Susipažinau: ___________________________ (parašas) ___________________________ (vardas, pavardė) ___________________________ (data)