Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS DEPARTAMENTO

TEISĖS AKTŲ VERTINIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento Teisės aktų vertinimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti ministerijos rengiamų teisės aktų projektų valstybės biudžeto ir valstybės iždo srityse teisinį įvertinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos – teisės aktų vertinimo – srityje.

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. žinoti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucinę ir teisinę sistemas;

6.3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą bei valstybės iždą;  

6.4. turi turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties valstybės finansų teisės srityje;

6.5. išmanyti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles;

6.6. mokėti dirbti šiomis Microsoft Office programomis: Word, Internet Explorer, taip pat mokėti naudotis teisės aktų paieška LITLEX teisės aktų ir Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų bazėse;

6.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6.8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. nagrinėti teisės aktų projektus, rengti pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų valstybės biudžeto ir valstybės iždo srityse;

7.2. esant pavedimui, rengti teisės aktų, sutarčių projektus ir dalyvauti juos rengiant;

7.3. rengti išvadas, atsakymus teisės klausimais dėl skyriui nukreiptų Vyriausybės pavedimų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, viešųjų įstaigų, įmonių, organizacijų, gyventojų paklausimų ir prašymų;

7.4. konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) klausimais, susijusiais su jų rengiamais teisės aktų projektais 7.1 punkte nurodytose srityse;

7.5. vizuoti savo parengtų Teisės departamento raštų projektus, išnagrinėtus teisės aktų, sutarčių projektus;

7.6. esant pavedimui, atstovauti ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais kitose ministerijose, valstybės institucijose, įstaigose ir teismuose;

7.7. dalyvauti ministerijos sudaromose darbo grupėse, komisijose;

7.8. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, kad būtų pasiekti ministerijos veiklos strateginiai tikslai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

____________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)