Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS DEPARTAMENTO

TEISĖS AKTŲ VERTINIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento Teisės aktų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Teisės departamento Teisės aktų vertinimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) rengiamų teisės aktų projektų teisinį įvertinimą finansų rinkų politikos, Europos Sąjungos ir tarptautinių santykių, nemokumo valdymo, mokesčių ir audito srityse.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos – teisės aktų vertinimo – srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį teisės srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinkas, Europos Sąjungos ir tarptautinius santykius, nemokumo valdymą, mokesčius ir auditą;

6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos institucine ir teisine sistemomis, žinoti administracinių procedūrų sprendimų ir teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

6.5. gebėti atlikti teisės aktų projektų ir kitų dokumentų teisinę analizę ir teikti teisines išvadas; teikiant teisines išvadas gebėti remtis Lietuvos Respublikos teismų praktika bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo formuojama oficialia konstitucine doktrina;

6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat mokėti naudotis teisės aktų paieškos sistemomis;

6.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, reikalingą skyriaus veiklos tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6.10. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. nagrinėti teisės aktų projektus, rengti pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų finansų rinkų politikos, Europos Sąjungos ir tarptautinių santykių, nemokumo valdymo bei mokesčių ir audito srityse;

7.2. esant pavedimui, rengti teisės aktų ir sutarčių projektus ir dalyvauti juos rengiant;

7.3. rengti išvadas, atsakymus teisės klausimais dėl skyriui nukreiptų Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, viešųjų įstaigų, įmonių, organizacijų, gyventojų paklausimų ir prašymų;

7.4. konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus klausimais, susijusiais su jų rengiamais teisės aktų projektais 7.1 papunktyje nurodytose veiklos srityse;

7.5. vizuoti išnagrinėtus teisės aktų bei sutarčių projektus;

7.6. esant pavedimui, atstovauti ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais kitose ministerijose, valstybės institucijose, įstaigose ir teismuose;

7.7. dalyvauti ministerijos sudaromose darbo grupėse, komisijose;

7.8. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, kad būtų pasiekti ministerijos veiklos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________

Susipažinau:

_________________

(vardas, pavardė)

_________________

(parašas)

_________________

(data)