Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00412522Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-501

BIUDŽETO DEPARTAMENTO

TRUMPALAIKIO INVESTICIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Biudžeto departamento Trumpalaikio investicijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Biudžeto departamento (toliau – departamentas) Trumpalaikio investicijų planavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų rengimo ir vykdymo srityje, kiek tai susiję su išlaidų kapitalo investicijoms planavimu ir naudojimu, kad būtų užtikrintas valstybės biudžeto lėšų skaidrus ir efektyvus paskirstymas ir naudojimas, siekiant ekonominės ir socialinės Lietuvos žmonių gerovės.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų rengimo ir vykdymo, kiek tai susiję su išlaidų kapitalo investicijoms planavimu ir naudojimu – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų, verslo studijų arba finansų studijų krypčių išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės lėšų planavimą, naudojimą, apskaitos tvarkymą, kapitalo investicijų klausimus;

4.3. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties viešųjų finansų valdymo arba planavimo srityje;

4.4. gebėti nagrinėti investicinius projektus bei atlikti teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

4.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją ar aplinkybes;

4.7. gebėti aiškiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą, gebėti dirbti komandoje;

4.8. turėti analitinių įgūdžių: gebėti išskaidyti užduotį ar problemą į atskiras sudėtines dalis, išskirti esminę informaciją, nustatyti tarpusavio (priežasties ir pasekmės) ryšius tarp užduoties, pasirinkti tinkamus analizės būdus, atsižvelgiant į užduoties pobūdį;

4.9. gebėti savarankiškai rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti sprendimus, teikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

4.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat Navision Financials, valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), Stebėsenos informacine sistema (SIS), statistinės informacijos ir teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis, interaktyvių pristatymų rengimo priemonėmis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti tam tikrų metų Valstybės investicijų programos švietimo ir kultūros investavimo sričių projektą;

5.2. nagrinėti valstybės institucijų, kurioms pavesta įgyvendinti valstybės politiką švietimo ir kultūros srityse, strateginius veiklos planus, rengti pasiūlymus dėl jų tobulinimo ir, aptarus juos su departamento direktoriumi, departamento veiklą kuruojančiu finansų viceministru (toliau – viceministras), teikti institucijoms bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai;

5.3. dalyvauti rengiant (rengti Valstybės investicijų trejų metų programos lėšų paskirstymo švietimo ir kultūros investavimo sritims projektą) atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus;

5.4. dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus ir teikti informaciją skyriaus vedėjui, departamento direktoriui, prireikus – viceministrui dėl Seimo komitetų, komisijų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, Seime svarstomų teisės aktų projektų (švietimo ir kultūros sričių kapitalo investicijų dalyje);

5.5. rengti ir/ar dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su skyriaus veiklos tikslo siekimu, projektus;

5.6. rengti ir teikti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl kitų Finansų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su skyriaus kompetencija;

5.7. nagrinėti švietimo ir kultūros investavimo sričių asignavimų valdytojų, turinčių teisę teikti investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), pasiūlymus dėl investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) įtraukimo į tam tikrų metų Valstybės investicijų programos projektą, vertinti tų projektų dokumentacijos atitiktį teisės aktų reikalavimams ir kokybę, nagrinėti prašymus dėl papildomų lėšų valstybės kapitalo investicijoms skyrimo ir rengti išvadas;

5.8. rengti ir teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui, departamento direktoriui, prireikus – viceministrui dėl valstybės biudžeto ir kitų Vyriausybės disponuojamų piniginių fondų sudarymo ir naudojimo, tam tikrų metų Valstybės investicijų programos rengimo ir vykdymo tobulinimo;

5.9. rengti dokumentus ir formas, reikalingas tam tikrų metų Valstybės investicijų programos projektui parengti ir Valstybės investicijų programos vykdymo ataskaitai parengti, taip pat kitai reikalingai informacijai gauti;

5.10. pagal kompetenciją rengti informaciją asignavimų valdytojams, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims skyriaus kompetencijos klausimais;

5.11. įvertinus kuruojamų investavimo sričių asignavimų valdytojų prašymus, rengti teisės aktų projektus dėl asignavimų perskirstymo tarp investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų);

5.12. rinkti iš asignavimų valdytojų duomenis ir kitą informaciją apie valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, naudojimą švietimo ir kultūros srityse, pagal savo kompetenciją juos patikrinti ir rengti Valstybės investicijų programos vykdymo kuruojamose investavimo srityse ataskaitą;

5.13. rengti ir teikti išvadas skyriaus vedėjui, departamento direktoriui, viceministrui, prireikus – ministrui Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su skyriaus kompetencija;

5.14. dalyvauti komisijose, darbo grupėse sprendžiant su skyriaus kompetencija susijusius klausimus;

5.15. rengti išvadas dėl valstybės ir savivaldybių institucijų pateiktų derinti sprendimų dėl valstybės ar savivaldybių lėšų investavimo į viešųjų įstaigų dalininkų kapitalą ar akcinių bendrovių įstatinį kapitalą;

5.16. rengti įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokiais kreipimaisi, pasiūlymais, pareiškimais ir skundais;

5.17. vesti investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) duomenis į kompiuterinę valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą;

5.18. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

___________________

Susipažinau:

______________________

(vardas, pavardė)

______________________

(parašas)

______________________

(data)