Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00449612Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-501

BIUDŽETO DEPARTAMENTO

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ SUDARYMO SKYRIAUS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Biudžeto departamento Valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Biudžeto departamento (toliau – departamentas) Valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką savivaldybių biudžetų srityje, nustatant finansinius rodiklius, kad būtų užtikrintas skaidrus ir efektyvus pajamų paskirstymas savivaldybių biudžetams.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos –savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių nustatymo ‑ srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės (verslo, finansų arba apskaitos studijų krypties) išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymą bei vykdymą, savivaldybių skolinimąsi;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybėms nustatytas savarankiškąsias ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas ir šių funkcijų finansavimą;

4.4. turėti ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties viešųjų finansų valdymo ir (ar) planavimo srityje;

4.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.6. gebėti atlikti teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti dėl jų pastabas ir pasiūlymus;

4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar aplinkybes;

4.8. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.9. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus;

4.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, statistinės informacijos ir teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

4.11. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti ir dalyvauti rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patirtinimo įstatymo projektus ir šio įstatymo patikslinimo projektus;

5.2. rengti ir dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetais, projektus, atlikti rengiamų ir kitų institucijų teikiamų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

5.3. prireikus dalyvauti Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo patikslinimo, Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo  projektus bei kitus teisės aktų projektus, tiesiogiai susijusius su savivaldybių biudžetų klausimais ir teikti informaciją bei pagal kompetenciją rengti išvadas dėl Vyriausybės, Seimo komitetų, Seimo frakcijų, Seimo narių pasiūlymų;

5.4. analizuoti ir vertinti savivaldybių biudžetų lėšų naudojimą savarankiškoms funkcijoms finansuoti, rengti pasiūlymus dėl jų efektyvesnio ir racionalesnio naudojimo, jų finansavimo tobulinimo ministrui, finansų viceministrui pagal ministro nustatytas veiklos sritis, departamento direktoriui ar skyriaus vedėjui;

5.5. rengti ir (arba) dalyvauti rengiant pastabas ir pasiūlymus dėl derinamų kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų ir teikiamų Vyriausybei teisės aktų projektų, susijusių su valstybės biudžetu ir savivaldybių biudžetais, kitais valstybės piniginiais ištekliais, kuriais disponuoja Vyriausybė, taip pat teisės aktų projektus, tiesiogiai susijusius su savivaldybių biudžetų klausimais;

5.6. dalyvauti Vyriausybės kanceliarijos, ministerijos ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse sprendžiant savivaldybių finansinius klausimus;

5.7. rengti teisės akto projektus dėl lėšų paskirstymo savivaldybių biudžetų negautoms pajamoms kompensuoti;

5.8. vykdyti skyriaus kompetencijai priskirtų ministerijos strateginio veiklos plano programų (priemonių) įgyvendinimą, susijusį su lėšų pervedimu savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimui;

5.9. rengti valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų tarpusavio atsiskaitymų pažymas, teikti kompetentingam ministerijos administracijos padaliniui pranešimus apie savivaldybių biudžetams priklausančias pervesti sumas;

5.10. rengti formas, pagal kurias pateikiami patvirtinti savivaldybių biudžetai, sudaryti patvirtintų savivaldybių biudžetų suvestinę;

5.11. organizuoti ir kontroliuoti savivaldybių skolinių įsipareigojimų ataskaitų formų rengimą;

5.12. analizuoti, vertinti ir teikti išvadas dėl kompetentingų ministerijos administracijos padalinių parengtų savivaldybių biudžetų atskaitomybės formų;

5.13. nagrinėti ir rengti ministerijos nuomonę savivaldybių biudžetų sudarymo, vykdymo, skolinimosi, savivaldybių biudžetų lėšų naudojimo klausimais dėl skyriui perduotų Finansų ministerijoje valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų pateiktų raštų, prašymų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų;

5.14. konsultuoti savivaldybes, asignavimų valdytojus, biudžetines įstaigas, juridinius ir fizinius asmenis savivaldybių biudžetų sudarymo, vykdymo, skolinimosi, savivaldybių biudžetų lėšų naudojimo savarankiškoms funkcijoms finansuoti klausimais;

5.15. užtikrinti ir vykdyti Finansų ministerijos internetinės svetainės priežiūrą, susijusią su savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių klausimais;

5.16. rengti skyriui priskirtų programų išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitas, kurios įtraukiamos į bendrą ministerijos finansinę atskaitomybę

5.17. padėti skyriaus vedėjui užtikrinti skyriaus nuostatuose skyriui nustatyto veiklos tikslo savivaldybių biudžetų srityje įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;

5.18. rengti išvadas dėl savivaldybių institucijų pateiktų derinti sprendimų dėl savivaldybių lėšų investavimo į viešųjų įstaigų dalininkų kapitalą ar akcinių bendrovių įstatinį kapitalą;

5.19. atlikti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________

Susipažinau:

___________________________

(Parašas)

___________________________

(Vardas, pavardė)

___________________________

(Data)