Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00449635Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-501

BIUDŽETO DEPARTAMENTO

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ SUDARYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Biudžeto departamento Valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Biudžeto departamento (toliau – departamentas) Valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką valstybės biudžeto srityje, kiek tai susiję su Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) rengimu ir vykdymu, kad būtų užtikrintas valstybės biudžeto lėšų skaidrus ir efektyvus paskirstymas ir naudojimas, siekiant ekonominės ir socialinės Lietuvos žmonių gerovės.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valstybės biudžeto rengimo ir vykdymo– srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės (verslo, finansų arba apskaitos studijų krypties) išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties viešųjų finansų valdymo ir (ar) planavimo srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto sudarymą, tvirtinimą ir tikslinimą, patvirtinto valstybės biudžeto vykdymą;

4.4. gebėti atlikti teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti pastabas ir pasiūlymus;

4.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar aplinkybes;

4.7. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.8. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), statistinės informacijos ir teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. dalyvauti organizuojant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto rengimo procesą;

5.2. rengti arba dalyvauti rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir šio įstatymo patikslinimo projektus;

5.3. rengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymu ir vykdymu, projektus;

5.4. įvertinus asignavimų valdytojų prašymus, rengti teisės aktų projektus dėl asignavimų perskirstymo tarp vykdomų programų ir atlikti asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);

5.5. rengti arba dalyvauti rengiant išvadų projektus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl Seimo komitetų, Seimo frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, pareikštų svarstant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, rengti Vyriausybės išvadų projektus;

5.6. rengti informaciją, pranešimus ir kitą reikiamą medžiagą, reikalingą atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui rengti ir (ar) patikslinti;

5.7. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais, atsakingais už valstybės biudžeto pajamų planavimą, rengti valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo (ketvirčiais) planų projektą;

5.8. rengti arba dalyvauti rengiant duomenis ir kitą informaciją, reikalingą valstybės biudžeto vykdymo ataskaitoms sudaryti;

5.9. pagal kompetenciją dalyvauti komisijose, darbo grupėse sprendžiant su skyriaus kompetencija susijusius klausimus;

5.10. pagal kompetenciją dalyvauti sprendžiant VBAMS funkcionalumo plėtojimo klausimus, teikti skyriaus vedėjui ar departamento direktoriui pasiūlymus sistemos pritaikymui ir tobulinimui;

5.11. skelbti ministerijos interneto ir intraneto puslapyje informaciją, susijusią su valstybės biudžeto finansiniais rodikliais;

5.12. pagal kompetenciją rengti arba dalyvauti rengiant įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisi, pranešimais ir skundais;

5.13. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)