Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00449613Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-501

BIUDŽETO DEPARTAMENTO

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ SUDARYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Biudžeto departamento Valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Biudžeto departamento (toliau – departamentas) Valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką savivaldybių biudžetų srityje, nustatant finansinius rodiklius, kad būtų užtikrintas skaidrus ir efektyvus pajamų paskirstymas savivaldybių biudžetams.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos –savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių nustatymo ‑ srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės (verslo, finansų arba apskaitos studijų krypties) išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, savivaldybių skolinimąsi;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybėms nustatytas savarankiškąsias ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas ir šių funkcijų finansavimą;

4.4. gebėti atlikti teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti dėl jų argumentuotas išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

4.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar aplinkybes;

4.7. gebėti aiškiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą, gebėti dirbti komandoje;

4.8. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat Navision Financials, valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), statistinės informacijos ir teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

4.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti ir dalyvauti rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir šio įstatymo patikslinimo projektus;

5.2. rengti ir teikti skyriaus vedėjui ar departamento direktoriui informaciją, pranešimus, statistinius ir suvestinius duomenis bei aiškinamuosius raštus valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų sudarymo ir (ar) tikslinimo klausimais;

5.3. rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymu ir vykdymu projektus, atlikti rengiamų ir kitų institucijų teikiamų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, susijusių su savivaldybių biudžetais, finansinę analizę ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

5.4. prireikus dalyvauti valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse, rengiant teisės aktų projektus, susijusius su savivaldybių biudžetais bei sprendžiant kitus savivaldybių finansinius klausimus ir teikti informaciją bei pagal kompetenciją rengti išvadas dėl teikiamų pasiūlymų;

5.5. rengti teisės aktų projektus, susijusius su savivaldybių skolinimusi;

5.6. nagrinėti savivaldybių prašymų ir skaičiavimų pagrįstumą dėl trumpalaikių ir (ar) ilgalaikių paskolų suteikimo savivaldybėms dėl savivaldybių apyvartinių lėšų trūkumo padengimo ir rengti išvadas Valstybės iždo departamentui;

5.7. sudaryti savivaldybių skolos būklės ataskaitų suvestines, savivaldybių mokėtinų ir gautinų sumų suvestines;

5.8. rengti trumpalaikių ir (ar) ilgalaikių paskolų sutarčių projektus su savivaldybėmis dėl savivaldybių apyvartinių lėšų trūkumo padengimo;

5.9. suvesti ir patikrinti duomenis Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo sistemoje (VSPIVS) apie savivaldybėms iš valstybės biudžeto suteiktas trumpalaikes ir (ar) ilgalaikes paskolas;

5.10. rengti informaciją (pranešimus) apie paskolas, suteiktas savivaldybėms iš valstybės biudžeto lėšų ir apibendrintą informaciją teikti Statistikos departamentui;

5.11. rengti įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisi, pranešimais ir skundais savivaldybių biudžetų vykdymo ir skolinimosi klausimais;

5.12. analizuoti, vertinti ir teikti išvadas dėl kompetentingų ministerijos administracijos padalinių parengtų finansinės savivaldybių biudžetų atskaitomybės formų;

5.13. rengti informaciją, pranešimus, įvairius statistinius duomenis savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo klausimais, analizuoti savivaldybių biudžetų pajamų vykdymo dinamiką, vertinti ir apibendrinti informaciją, reikalingą ataskaitoms rengti, analizuoti šias ataskaitas, teikti analitines išvadas;

5.14. rengti savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitas;

5.15. skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais bendradarbiauti ir bendrauti su tarptautinėmis organizacijomis (reitingo agentūromis, Tarptautiniu Valiutos Fondu, Pasaulio Banku bei Europos Sąjungos institucijomis), dalyvauti susitikimuose, teikti prašomą informaciją, analizuoti šių tarptautinių organizacijų apžvalgas ir kitus dokumentus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti atsakymus į teikiamas apklausas apie savivaldybių finansinę būklę;

5.16. teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti skyriaus kompetencijai priklausančius dokumentus;

5.17. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________

Susipažinau:

___________________________

(Parašas)

___________________________

(Vardas, pavardė)

___________________________

(Data)