Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-06-30T00:00:002019-01-01T00:00:00449572Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-500

VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

IŽDO APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS SKYRIAUS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriaus (toliau – skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga teikti skyriaus vedėjui patarimus, pastabas ir pasiūlymus įgyvendinant valstybės politiką valstybės iždo srityje, kiek tai susiję su valstybės iždo finansine atskaitomybe, valstybės biudžeto ir suvestinių savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinių parengimu, siekiant, kad ataskaitos būtų teisingos ir informatyvios.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos – valstybės iždo finansinės atskaitomybės bei valstybės biudžeto ir suvestinių savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinių parengimo − srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos studijų krypties) išsilavinimą; 

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės iždo sistemos veiklą, viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, biudžeto lėšų naudojimą, šių procesų apskaitą, valstybės finansų statistiką, taip pat su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir pavyzdiniu buhalterinės apskaitos valstybės iždo vadovu, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.3. išmanyti valstybės iždo, kaip viešojo sektoriaus subjekto, apskaitos ypatumus;

4.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį tvarkant viešojo sektoriaus subjektų apskaitą pagal VSAFAS, įskaitant mokestinių pajamų, finansavimo sumų apskaitą;

4.5. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti dirbti komandoje, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą; gebėti taikyti veiklos planavimo principus, laiku identifikuoti su darbo procesais susijusias rizikas, siūlyti būdus joms pašalinti;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Navision Financials, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS); mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.9. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. tvarkyti valstybės iždo apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kontroliuoti, kad tinkamai ir laiku būtų užregistruoti apskaitos duomenys Finansų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – FVIS);

5.2. FVIS registruoti įrašų sudengimo operacijas, reikalingas tarpinei ir metinei valstybės iždo finansinei atskaitomybei sudaryti;

5.3. tikrinti iš Valstybės skolos ir pinigų išteklių valdymo informacinės sistemos (VSPIVS) įkeltus į FVIS Skolinių įsipareigojimų administravimo skyriaus pateiktus piniginių operacijų detalius įrašus su dimensijomis bei suvestinius apskaitos duomenis (didžiosios knygos sąskaitų apyvartas), vertinti jų teisingumą;

5.4. pasibaigus ataskaitiniam ketvirčiui, prieš sudarant valstybės iždo buhalterinės apskaitos registrus ir valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius, atlikti FVIS registruotų apskaitos duomenų patikimumo kontrolę;

5.5. parengti tarpinius bei metinį valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius;

5.6. rengti ir teikti duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) bendriems konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniams parengti;

5.7. tikrinti ir analizuoti mėnesinės valstybės biudžeto lėšų srautų judėjimo ataskaitos duomenis, vertinti jų teisingumą;

5.8. kontroliuoti ar teisingi ir laiku teikiami duomenys apie valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano (įskaitant Europos Sąjungos ir kitą tarptautinę finansinę paramą) vykdymą ministerijos administracijos padaliniams, valstybės institucijoms ir įstaigoms, rengti informaciją, reikalingą tarptautinėms organizacijoms teikti;

5.9. rengti ir apibendrinti metinį ir kitų ataskaitinių laikotarpių (augančiomis sumomis nuo metų pradžios – I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių) valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;

5.10. tikrinti ir analizuoti valstybės biudžeto vykdymo ir savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų duomenis, vertinti jų teisingumą;

5.11. Finansų ministerijos interneto svetainėje skelbti skyriaus parengtus valstybės biudžeto vykdymo ir valstybės iždo finansinius duomenis;

5.12. rengti valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisykles ir ataskaitų rinkinio ataskaitų formas;

5.13. dalyvauti rengiant tiesiogiai į valstybės iždą pervedamų Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų pervedimo taisykles ir įmokų kodų sąrašą;

5.14. rengti pastabas ir pasiūlymus ministerijos Informacinių technologijų departamentui dėl Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) ir jos Finansų valdymo ir apskaitos posistemės (FVIS)  funkcijų optimizavimo, tobulinimo ir plėtojimo, naujų ataskaitų suformavimo;

5.15. dalyvauti darbo grupėse ir komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.16. rengti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su valstybės biudžeto vykdymu, buhalterine apskaita, finansinėmis ataskaitomis;

5.17. rengti ir/ar dalyvauti rengiant raštų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.18. dalyvauti rengiant ir tobulinant valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos piniginių išteklių apskaitos metodologiją, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus bei teisės aktus, susijusius su valstybės iždo finansine apskaita;

5.19. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________

Susipažinau:

_____________________

(parašas)

_____________________

(vardas, pavardė)

_____________________

(data)