Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00413677Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-500

VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

IŽDO APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas tinkamas valstybės politikos įgyvendinimas valstybės iždo srityje, kiek tai susiję su valstybės iždo finansine atskaitomybe, Rezervinio (stabilizavimo) fondo finansine ir biudžeto vykdymo atskaitomybe, valstybės biudžeto ir suvestinių savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų parengimu bei valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų vykdymu, siekiant, kad laiku būtų įvykdyti įsipareigojimai, o ataskaitos būtų teisingos ir informatyvios.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos – valstybės iždo finansinės atskaitomybės, valstybės biudžeto ir suvestinių savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų parengimo bei valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų vykdymo – srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos studijų krypties) išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės iždo sistemos veiklą, viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, biudžeto lėšų naudojimą, šių procesų apskaitą, taip pat su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir pavyzdiniu buhalterinės apskaitos valstybės iždo vadovu, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos finansinės paramos priemonių lėšų valdymą ir apskaitą, taip pat su Tarptautiniais apskaitos standartais, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.4. išmanyti valstybės iždo, kaip viešojo sektoriaus subjekto, apskaitos ypatumus;

4.5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį tvarkant viešojo sektoriaus subjektų apskaitą pagal VSAFAS, įskaitant mokestinių pajamų, finansavimo sumų ir finansinių priemonių apskaitą;

4.6. gebėti dirbti komandoje, aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.7. gebėti motyvuoti skyriaus darbuotojus, formuojant į ministerijos misijos ir tikslų įgyvendinimą orientuotą kolektyvą; gebėti įtraukti darbuotojus į ministerijai (departamentui, skyriui) svarbių sprendimų priėmimą;

4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus ir savo darbą, paskirstyti užduotis, atsakomybę, darbo krūvius bei išteklius; numatyti tinkamus veiklos metodus bei priemones, užtikrinančius tikslų pasiekimą ar užduočių atlikimą;

4.9. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Navision Financials, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS); mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.11. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. organizuoti valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių įplaukų ir išmokėjimų apskaitos procesą;

5.2. organizuoti, kontroliuoti ir užtikrinti teisingą ir savalaikį informacijos apie valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) pajamų ir išlaidų planų vykdymą teikimą vidaus ir išorės vartotojams;

5.3. pagal skyriaus kompetenciją organizuoti ir užtikrinti teisingą valstybės iždo apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus;

5.4.organizuoti, kontroliuoti ir užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų valstybės biudžete apskaitos tvarkymą;

5.5. organizuoti, kontroliuoti ir užtikrinti tinkamą valstybės išteklių fondų (Rezervinio (stabilizavimo), VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo, Garantinio, Žemės ūkio paskolų garantijų, Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondų ir Augalų, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos, draudimo įmokų žemės ūkio subjektams, draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo lėšų sąskaitos) apskaitos tvarkymą bei ataskaitų parengimą, jų ir kitos informacijos pateikimą valstybės išteklių fondų valdytojams teisės aktų nustatyta tvarka;

5.6. organizuoti ir kontroliuoti teisingą ir savalaikį Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto vykdymo ir suvestinių savivaldybių biudžetų vykdymo metinių ir biudžetinių metų, tam tikro laikotarpio (augančiomis sumomis nuo metų pradžios – I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių) ataskaitų rinkinių parengimą;

5.7. organizuoti ir kontroliuoti teisingą ir savalaikį tarpinių ir metinio valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkinių parengimą;

5.8. organizuoti ir užtikrinti valstybės iždo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo duomenų teikimą į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS);

5.9. kontroliuoti, kad visiškai ir laiku būtų atsiskaityta su valstybės vidaus ir užsienio kreditoriais;

5.10. kontroliuoti ūkio subjektams suteiktų paskolų ir paskolų su valstybės garantija grąžinimą ir kitų finansinių įsipareigojimų vykdymą;

5.11. dalyvauti rengiant ir tobulinant valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos piniginių išteklių apskaitos metodologiją bei viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus;

5.12. organizuoti ir kontroliuoti teisės aktų projektų rengimą ir derinimą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.13. rengti pastabas ir teikti pasiūlymus Informacinių technologijų departamentui dėl Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) ir jos Finansų valdymo ir apskaitos posistemės (FVIS) funkcijų optimizavimo, tobulinimo ir plėtojimo, naujų ataskaitų formavimo;

5.14. paskirstyti skyriaus kompetencijai priskirtus darbus skyriaus valstybės tarnautojams ir duoti skyriaus valstybės tarnautojams privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;

5.15. koordinuoti skyriaus darbą su kitais departamento skyriais bei ministerijos administracijos padaliniais;

5.16. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

__________________________

Susipažinau:

_____________________

(parašas)

_____________________

(vardas, pavardė)

_____________________

(data)