Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00449571Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-500

VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

IŽDO APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS SKYRIAUS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriaus (toliau – skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga teikti skyriaus vedėjui patarimus, pastabas ir pasiūlymus įgyvendinant valstybės politiką valstybės iždo srityje, kiek tai susiję su valstybės iždo finansine atskaitomybe bei valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų vykdymu, siekiant, kad laiku būtų įvykdyti įsipareigojimai.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos – valstybės iždo finansinio turto ir  įsipareigojimų apskaitos ir atskaitomybės – srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos studijų krypties) išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės piniginių išteklių naudojimą, valstybės skolos valdymą, finansinio turto ir įsipareigojimų apskaitą, taip pat su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir pavyzdiniu buhalterinės apskaitos valstybės iždo vadovu, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.3. išmanyti valstybės iždo, kaip viešojo sektoriaus subjekto, apskaitos ypatumus;

4.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį tvarkant viešojo sektoriaus subjektų apskaitą pagal VSAFAS, įskaitant finansinių priemonių apskaitą;

4.5. gebėti aiškiai ir įtaigiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; gebėti savarankiškai pasirinkti tinkamą bendravimo būdą, stilių ir priemones, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą, gebėti dirbti komandoje ir siekti bendrų skyriui nustatytų tikslų;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą; gebėti taikyti veiklos planavimo principus, laiku identifikuoti su darbo procesais susijusias rizikas, siūlyti būdus joms pašalinti;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Navision Financials, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS); mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. koordinuoti finansinio turto ir įsipareigojimų apskaitos duomenų registravimą valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo posistemyje (toliau – VSPIVS) bei analizuoti, sisteminti ir tikrinti jų teisingumą pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus ir patvirtintą politiką;

5.2. apskaityti ir sisteminti finansinį turtą ir valstybės garantijas kreditoriams – paskolas, suteiktas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, skolas, nurašytas paskolas ir skolas, nurašytus delspinigius ir valiutų kursų skirtumą bei revizuojamas paskolas ir skolas, valstybės garantijas kreditoriams, sudaryti žiniaraščius bei kitas ataskaitas bei atsakyti už duomenų teisingumą;

5.3. pagal pateiktą prašymą bei atsižvelgiant į sutarčių sąlygas formuoti perskolinamų paskolų mokėjimų pavedimus;

5.4. kontroliuoti ūkio subjektams suteiktų valstybės garantuojamų paskolų grąžinimą ir kitų finansinių įsipareigojimų, susijusių su valstybės garantuojamomis paskolomis, vykdymą bei teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl sankcijų taikymo ar kitų priemonių taikymo minėtų įsipareigojimų valstybei nevykdymo ar netinkamo vykdymo atveju;

5.5. rengti ir atnaujinti skolininkų, gavusių valstybės perskolinamas paskolas ir valstybės garantuojamas paskolas, sąrašus;

5.6. kaupti ir analizuoti suvestinę informaciją apie vidaus ir užsienio skolos, finansinio turto, išvestinių finansinių priemonių ir valstybės garantijų pokyčius, sudaryti įsipareigojimų vykdymo ir palūkanų mokėjimo prognozes, periodiškai atnaujinti duomenis ir atlikti visų duomenų VSPIVS kontrolę;

5.7. rengti ir teikti Tarpžinybinei mokestinių duomenų saugyklai duomenis apie valstybės perskolinamas paskolas, skolas ir valstybės garantuojamas paskolas;

5.8. rengti ir teisės aktuose nustatyta tvarka teikti informaciją vidaus (ministerijos struktūriniams padaliniams, Statistikos departamentui, Lietuvos bankui) ir užsienio (Eurostatui, Pasaulio bankui, Tarptautiniam valiutos fondui):

5.8.1. suteiktų paskolų ir garantijų formų periodines ir metines suvestines ataskaitas;

5.8.2. informaciją apie valstybės perskolinamų paskolų ir skolų bei valstybės garantuojamų paskolų būklę ataskaitiniu laikotarpiu;

5.9. rengti bei kontroliuoti duomenų apie skolinius įsipareigojimus ir finansinį turtą, išvestines finansines priemones bei valstybės garantijas duomenų teikimą Statistikos departamentui, Lietuvos bankui bei ministerijos administracijos padaliniams;

5.10. atlikti suvestinių finansinio turto ir įsipareigojimų duomenų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais iš VSPIVS perduodami į Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą (toliau – FVIS) bendroms valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, analizę ir kontrolę;

5.11. teikti finansinio turto ir įsipareigojimų apskaitos duomenis iš VSPIVS į FVIS bendroms valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti;

5.12. rengti priskirto apskaityti finansinio turto įsipareigojimų dalies ataskaitas bei parengti ir teikti duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS);

5.13. rengti mėnesines lėšų judėjimo skolintų lėšų sąskaitoje ir likučių ataskaitas grynųjų pinigų principu;

5.14. atlikti kiekvieno mėnesio grynojo skolinimosi pokyčio skaičiavimus,  rengti valstybės biudžeto lėšų, susijusių su valstybės skola, apyvartos skolintų lėšų sąskaitose mėnesines ataskaitas;

5.15. rengti mėnesines užsienio ir vidaus finansavimo, grąžintų paskolų bei perskolintų lėšų mėnesines ataskaitas;

5.16. rengti valstybės valdomų įmonių ir kontroliuojamų viešųjų įstaigų skolinių įsipareigojimų periodines ir metines suvestines ataskaitas;

5.17. kiekvieną ketvirtį sudaryti VSPIVS valstybės iždo buhalterinės apskaitos registrus, užtikrinti savo apskaitomų duomenų teisingumą ir parengti elektronines bylas registrų perdavimui į finansinių dokumentų saugyklą AIS;

5.18. analizuoti skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikti skyriaus vedėjui apibendrintą informaciją bei pasiūlymus dėl skyriaus funkcijų vykdymui reikalingo VSPIVS funkcionalumo tobulinimo bei darbo kokybės gerinimo;

5.19. rengti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų bei dalyvauti rengiant ir derinant kitus teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

5.20. esant poreikiui, rengti pastabas ir pasiūlymus ministerijos Informacinių technologijų departamentui dėl Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) ir jos posistemių VSPIVS ir FVIS  funkcijų optimizavimo, tobulinimo ir plėtojimo, naujų ataskaitų suformavimo;

5.21. dalyvauti įvairiose darbo grupėse ir komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.22. atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________

Susipažinau:

____________________

(parašas)

____________________

(vardas, pavardė)

____________________

(data)