Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-06-30T00:00:002019-01-01T00:00:00413683Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-500

VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

IŽDO APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKETERISTIKA

1. Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybės iždo piniginių išteklių apskaitai tvarkyti, valstybės iždo finansinei atskaitomybei parengti pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS) bei valstybės ir suvestinių savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkiniams parengti, siekiant, kad ataskaitos būtų teisingos ir informatyvios.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos – valstybės iždo piniginių išteklių apskaitos tvarkymo, valstybės biudžeto ir suvestinių savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinių sudarymo, valstybės iždo kaip viešojo sektoriaus subjekto apskaitos tvarkymo – srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės piniginių išteklių naudojimą, valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, valstybės iždo sistemos veiklą,

4.3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, VSAFAS bei pavyzdiniu buhalterinės apskaitos valstybės iždo vadovu;

4.4. išmanyti valstybės iždo, kaip viešojo sektoriaus subjekto, apskaitos ypatumus;

4.5. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties tvarkant viešojo sektoriaus subjektų apskaitą pagal VSAFAS;

4.6. būti susipažinęs su bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Navision Financials, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS); mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą;

4.9. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis, gebėti išskirti esminę informaciją ir jos pagrindu priimti skyriaus tikslus atitinkančius sprendimus, gebėti parengti išsamias, argumentuotas ir tikslias ataskaitas, sprendimus ir kt.;

4.10. gebėti aiškiai ir sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti savarankiškai pasirinkti tinkamą bendravimo būdą, stilių ir priemones, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.11. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. kaupti valstybės biudžeto piniginius išteklius valstybės iždo bendroje sąskaitoje;

7.2. tvarkyti valstybės biudžeto pajamų, kitų įplaukų ir išlaidų apskaitą, vykdyti Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – FVIS) registruotų duomenų patikimumo kontrolę;

5.3. kiekvieną darbo dieną naudojantis Lietuvos banko elektroniniu sertifikatu iš Indėlininkų aptarnavimo informacinės sistemos (toliau – IAIS) priimti mokėjimo pavedimų vykdymo būklės, Lietuvos banko išrašų pranešimus;

5.4. kiekvieną darbo dieną importuoti į FVIS iš Lietuvos banko valstybės iždo bendrosios sąskaitos išrašus, atlikti su tuo susijusias nustatytas technines funkcijas, valstybės biudžeto lėšų sąskaitos įrašams priskirti trūkstamas dimensijas, įmokos kodus ir paruošti juos registravimui;

5.5. FVIS registruoti ir apskaityti tiesiogiai į valstybės iždo sąskaitą Lietuvos banke pervestas valstybės biudžeto pajamas ir kitas įplaukas pagal įmokų rūšį ir mokėtojus, grąžintus asignavimų valdytojų gautus ir nepanaudotus valstybės biudžeto asignavimus ir per Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau – VBAMS) perduotas valstybės biudžeto finansavimo išlaidas;

5.6. iš Lietuvos banko importuotą valstybės iždo bendrosios sąskaitos banko išrašą registruoti administracinėje informacinėje sistemoje (toliau – AIS);

5.7. rengti ir teikti kredito įstaigoms mokėjimų nurodymus, dėl klaidingai pervestų lėšų grąžinimo pagal įstaigų pateiktus prašymus;

5.8. kiekvieną ketvirtį sudaryti FVIS pinigų analitinį registrą ir parengti elektroninę bylą perdavimui į finansinių dokumentų saugyklą AIS.

5.9. priimti iš priskirtų kuruoti savivaldybių metinį ir biudžetinių metų tam tikro laikotarpio (augančiomis sumomis nuo metų pradžios – I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių) savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinius;

5.10. sudaryti suvestinius metinį ir biudžetinių metų tam tikro laikotarpio (augančiomis sumomis nuo metų pradžios – I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių) savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinius;

5.11. rengti savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinio ataskaitų formas ir ataskaitų rinkinių sudarymo taisykles;

5.12. rengti metines ir biudžetinių metų, tam tikro laikotarpio (augančiomis sumomis nuo metų pradžios – I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių), valstybės biudžeto vykdymo ataskaitas, susijusias su savivaldybių biudžetams iš valstybės biudžeto perduotomis dotacijomis;

5.13. FVIS sekti Klimato kaitos programai finansuoti gautų ir skirtų lėšų ir tabako bendrovių pervedamų lėšų judėjimą ir teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją suinteresuotoms institucijoms;

5.14. rengti ir atsakingam ministerijos padaliniui teikti informaciją apie kiekvieną mėnesį nuo valstybės iždo sąskaitų nurašytas neigiamas palūkanas, banko mokesčius, patirtas išlaidas dėl valiutos keitimo ir (arba) kitas išlaidas, susijusias su mokėjimais už paslaugas Lietuvos bankui.

5.15. į Valstybės skolos ir pinigų išteklių valdymo sistemą (VSPIVS) nustatyta tvarka importuoti apskaitos duomenis, vykdyti duomenų patikimumo kontrolę;

5.16. nustatyta tvarka teikti duomenis apie valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų vykdymą ministerijos administracijos padaliniams, valstybės institucijoms ir įstaigoms;

5.17. teikti valstybės biudžeto bei savivaldybių biudžeto pajamų ir sąnaudų apskaitos duomenis į VSAKIS pagal 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyvą 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms (OL 2011 L 306, p. 41);

5.18. rengti tiesiogiai į valstybės iždą pervedamų Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų pervedimo taisykles ir įmokų kodų sąrašą;

5.19. rengti pastabas ir pasiūlymus ministerijos Informacinių technologijų departamentui dėl Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) ir jos Finansų valdymo ir apskaitos posistemės (FVIS) funkcijų optimizavimo, tobulinimo ir plėtojimo, naujų ataskaitų suformavimo;

5.20. dalyvauti darbo grupėse ir komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.21. rengti ir/ar dalyvauti rengiant raštų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.22. rengti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų bei dalyvauti rengiant ir derinant kitus teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

5.23. tvarkyti raštvedybą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, dokumentacijos plane nustatytais terminais saugoti skyriaus dokumentus ir parengti bylas perdavimui į archyvą saugoti, apibendrinti skyriaus perduodamų į archyvą bylų dokumentaciją ir organizuoti bylų perdavimą archyvui;

5.24. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________

Susipažinau:

_____________________

(parašas)

_____________________

(vardas, pavardė)

_____________________

(data)