Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-06-30T00:00:002019-01-01T00:00:00413678Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-500

VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

IŽDO APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti valstybės iždo finansinio turto ir įsipareigojimų, Rezervinio (stabilizavimo) fondo bei priskirtų išteklių fondų apskaitą bei rengti ataskaitas, siekiant, kad ataskaitos būtų teisingos ir informatyvios.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valstybės iždo finansinio turto ir  įsipareigojimų bei išteklių fondų apskaitos ir atskaitomybės – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos studijų krypties) išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinę ir biudžeto vykdymo atskaitomybę, valstybės piniginių išteklių naudojimą, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą;

4.3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos priemonių lėšų valdymą ir apskaitą, taip pat su Tarptautiniais apskaitos standartais;

4.4. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) bei pavyzdiniu buhalterinės apskaitos valstybės iždo vadovu;

4.5. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties tvarkant viešojo sektoriaus subjektų apskaitą pagal VSAFAS;

4.6. būti susipažinęs su bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Navision Financials, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS); mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą;

4.9. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis, gebėti išskirti esminę informaciją ir jos pagrindu priimti skyriaus tikslus atitinkančius sprendimus, gebėti parengti išsamias, argumentuotas ir tikslias ataskaitas, sprendimus ir kt.;

4.10. gebėti aiškiai ir sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; gebėti savarankiškai pasirinkti tinkamą bendravimo būdą, stilių ir priemones, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą.

4.11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. tvarkyti Rezervinio (stabilizavimo) fondo apskaitą pagal šį fondą bei buhalterinę apskaitą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir patvirtintą politiką;

5.2. tvarkyti valstybės išteklių fondų – Garantinio, VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo, Žemės ūkio paskolų garantijų, Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondų ir Augalų, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos, draudimo įmokų žemės ūkio subjektams, draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo lėšų sąskaitos apskaitą;

5.3. tvarkyti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų valstybės biudžete apskaitą:

5.3.1.Europos Sąjungos paramos priemonių – 2004−2006 metais skirtų Sanglaudos fondo, 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Ignalinos programų, Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) plėtros projektų, Transeuropinių energetikos tinklų programos (TEN-E), Europos infrastruktūros tinklų plėtros priemonės (EITP), Nusikalstamumo prevencijos ir kovos su nusikalstamumu (ISEC) programos, techninės pagalbos, skirtos nustatyti cigarečių ir tabako gaminių neteisėtą gabenimą, programos „Hercule II“ bei kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių lėšų įplaukų ir išmokų apskaitą;

5.3.2. tarptautinės finansinės paramos – 2004–2009 metų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų ir Šveicarijos finansinio mechanizmo lėšų įplaukų ir išmokų apskaitą;

5.3.3. Europos Sąjungos žemės ūkio fondų – Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus, Užkrečiamų ligų kontrolės programos, Europos žemės ūkio garantijų fondo, 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Europos žemės ūkio fondų kaimo plėtrai, Europos žuvininkystės fondo, Žuvininkystės duomenų rinkimo ir kontrolės programų ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšų įplaukų ir išmokų apskaitą;

5.4. teisės aktų nustatyta tvarka priimti lėšas, kurias perveda Europos Komisija ir kt. institucijos į šiam tikslui atidarytas atskiras sąskaitas Lietuvos banke;

5.5. teisės aktuose nustatyta tvarka rengti ir teikti priskirtų valstybės išteklių fondų lėšų informaciją valstybės išteklių fondų valdytojams, atsakyti už jų teisingumą;

5.6. tvarkyti priskirtų Europos Sąjungos paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos priemonių finansavimo sumų apskaitą Finansų valdymo informacinėje sistemoje (FVIS) pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), užtikrinti priskirtų paramos priemonių duomenų teisingumą ir teikti su tuo susijusią informaciją;

5.7. pagal Europos Sąjungos institucijų, Finansinių mechanizmų valdybos ir Šveicarijos Konfederacijos vykdomuosiuose raštuose pateiktą informaciją dėl grąžintinų lėšų, atitinkamai grąžinti lėšas į Europos Sąjungos biudžetą, Finansinių mechanizmų valdybai arba Šveicarijos Konfederacijai;

5.8. rengti mokėjimo pavedimus dėl Europos Sąjungos paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitų FVIS ir atsakyti už jų teisingumą;

5.9. rengti suvestinę informaciją, registrus ir ataskaitas apie skyriuje tvarkomas Europos Sąjungos paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos priemonių finansavimo sumas, atlikti duomenų patikimumo kontrolę FVIS;

5.10. kaupti duomenis ir rengti suvestinę informaciją apie Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos pajamas, įplaukas ir išlaidas ir teisės aktuose nustatyta tvarka teikti apie tai informaciją;

5.11. sudaryti Rezervinio (stabilizavimo) fondo metinį ir tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius, teikti duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) bei skelbti juos ministerijos interneto svetainėje;

5.12. kaupti duomenis ir rengti Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatos vykdymo ataskaitas ir skelbti jas ministerijos interneto svetainėje;

5.13. informuoja atsakingas institucijas apie pastebėtus galimus pažeidimus, susijusius su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis;

5.14. ruošti ir teikti kredito įstaigoms mokėjimo pavedimus dėl priskirtų valstybės išteklių fondų lėšų išdavimo teisės aktų nustatyta tvarka ir atsakyti už jų teisingumą;

5.15. kiekvieną ketvirtį sudaryti FVIS pinigų analitinį registrą ir parengti elektroninę bylą perdavimui į finansinių dokumentų saugyklą AIS.  

5.16. dalyvauti rengiant ir teikiant duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) bendram valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkiniui parengti;

5.17. teikti  Rezervinio (Stabilizavimo) fondo biudžeto pajamų ir sąnaudų apskaitos duomenis į VSAKIS pagal 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyvą 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms (OL 2011 L 306, p. 41)7.16. teikti duomenis ministerijos administracijos padaliniams, valstybės institucijoms ir įstaigoms bei suinteresuotiems asmenims apie priskirtų valstybės išteklių fondų ir Europos Sąjungos  ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų pajamas, šių lėšų panaudojimą bei rengti informaciją, reikalingą valstybės mokėjimų balansui ir nacionalinėms sąskaitoms sudaryti;

5.18. pagal kompetenciją rengti teisės aktų projektus, išvadas ir pasiūlymus bei dalyvauti rengiant ir derinant kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

5.19. esant poreikiui, rengti pastabas ir pasiūlymus ministerijos Informacinių technologijų departamentui dėl Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) ir jos posistemės FVIS funkcijų optimizavimo, tobulinimo ir plėtojimo, naujų ataskaitų suformavimo;

5.20. dalyvauti įvairiose darbo grupėse ir komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.21. tvarkyti raštvedybą, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, dokumentacijos plane nustatytais terminais saugoti skyriaus dokumentus ir parengti bylas perdavimui į archyvą saugoti;

5.22. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________

Susipažinau:

_____________________

(parašas)

_____________________

(vardas, pavardė)

_____________________

(data)