Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-06-30T00:00:002019-01-01T00:00:00413679Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-500

VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

IŽDO APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybės iždo finansinio turto ir įsipareigojimų apskaita pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS) tvarkyti bei valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniams rengti, siekiant, kad ataskaitos būtų teisingos ir informatyvios.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos – valstybės iždo piniginių išteklių apskaitos tvarkymo ir finansinės atskaitomybės rengimo bei valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių sudarymo − srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos studijų krypties) išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinę ir biudžeto vykdymo atskaitomybę, valstybės piniginių išteklių naudojimą, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą;

4.3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos priemonių lėšų valdymą ir apskaitą, taip pat su Tarptautiniais apskaitos standartais;

4.4. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą, VSAFAS bei pavyzdiniu buhalterinės apskaitos valstybės iždo vadovu;

4.5. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties tvarkant viešojo sektoriaus subjektų apskaitą pagal VSAFAS;

4.6. būti susipažinęs su bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Navision Financials, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS); mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą;

4.9. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti ir analizuoti informaciją, procesus ar duomenis, gebėti išskirti esminę informaciją ir jos pagrindu priimti skyriaus tikslus atitinkančius sprendimus, gebėti parengti išsamias, argumentuotas ir tikslias ataskaitas, sprendimus ir kt.;

4.10. gebėti aiškiai ir sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; gebėti savarankiškai pasirinkti tinkamą bendravimo būdą, stilių ir priemones, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą.

4.11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.12. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – FVIS) importuotame išraše patikrinti biudžetinių įstaigų pervestų pajamų įmokų įrašus, jiems priskirti trūkstamas dimensijas, įmokos kodus ir paruošti juos registravimui;

5.2. analizuoti biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti panaudojimą ir nepanaudojimo priežastis;

5.3. analizuoti, patikrinti ir registruoti FVIS iš Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) gautus duomenis dėl biudžetinių įstaigų pajamų įmokų perskirstymo tarp biudžetinių įstaigų ir netekusių paskirties įmokų įrašus;

5.4. įkelti į FVIS piniginių operacijų detalius įrašus su dimensijomis bei suvestinius apskaitos duomenis (didžiosios knygos sąskaitų apyvartas) iš Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo informacinės sistemos (toliau – VSPIVS) ir suderinti tarpusavio operacijas;

5.5. tvarkyti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų valstybės biudžete apskaitą:

5.5.1. Europos Sąjungos paramos priemonių – 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų, 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programų, Europos pabėgėlių fondo, Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos, Išorės sienų fondo, Europos grąžinimo fondo, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, ES solidarumo fondo, Vidaus saugumo fondo, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo bei kitų Europos Sąjungos paramos priemonių lėšų įplaukų ir išmokų apskaitą;

5.5.2. Europos Sąjungos struktūrinių fondų, skirtų Lietuvos 2004−2006 metų bendrajam programavimo dokumentui įgyvendinti, − Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo skyriaus, Žuvininkystės orientavimo finansinio instrumento; Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų – Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo lėšų įplaukų ir išmokų apskaitą ir Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų – Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, Sanglaudos fondo ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšų įplaukų ir išmokų apskaitą;

5.6. pagal Europos Sąjungos institucijų vykdomuosiuose raštuose pateiktą informaciją dėl grąžintinų lėšų atitinkamai grąžinti lėšas į Europos Sąjungos biudžetą;

5.7. rengti mokėjimo pavedimus dėl Europos Sąjungos paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitų FVIS ir atsakyti už jų teisingumą;

5.8. tvarkyti priskirtų Europos Sąjungos paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos priemonių finansavimo sumų apskaitą Finansų valdymo informacinėje sistemoje (FVIS) pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), užtikrinti priskirtų paramos priemonių duomenų teisingumą ir teikti su tuo susijusią informaciją;

5.9. rengti suvestinę informaciją, registrus ir ataskaitas apie skyriuje tvarkomas Europos Sąjungos paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos priemonių finansavimo sumas, atlikti duomenų patikimumo kontrolę FVIS;

5.10. kaupti duomenis ir rengti suvestinę informaciją apie Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos pajamas, įplaukas ir išlaidas ir teisės aktuose nustatyta tvarka teikti apie tai informaciją;

5.11. dalyvauti rengiant ir teikiant duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) bendram valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkiniui parengti;

5.12. dalyvauti rengiant tarpinius bei metinį valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius;

5.13. tvarkyti Bendrijos nuosavų išteklių apskaitą bei rengti ir teikti informaciją suinteresuotiems asmenims;

5.14. dalyvauti rengiant valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisykles ir ataskaitų rinkinio ataskaitų formas ir tiesiogiai į valstybės iždą pervedamų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų, pervedimo taisykles ir įmokų kodų sąrašą;

5.15. teikti duomenis ministerijos administracijos padaliniams, valstybės institucijoms ir įstaigoms bei suinteresuotiems asmenims apie priskirtų valstybės išteklių fondų ir Europos Sąjungos  ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų pajamas, šių lėšų panaudojimą bei rengti informaciją, reikalingą valstybės mokėjimų balansui ir nacionalinėms sąskaitoms sudaryti;

5.16. skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais, rengti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų bei dalyvauti rengiant ir derinant kitus teisės aktų projektus;

5.17. esant poreikiui, rengti pastabas ir pasiūlymus ministerijos Informacinių technologijų departamentui dėl Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) ir jos posistemės FVIS funkcijų optimizavimo, tobulinimo ir plėtojimo, naujų ataskaitų suformavimo;

5.18. dalyvauti įvairiose darbo grupėse ir komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.19. tvarkyti raštvedybą, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, dokumentacijos plane nustatytais terminais saugoti skyriaus dokumentus ir parengti bylas perdavimui į archyvą saugoti;

5.20. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________

Susipažinau:

______________________

(parašas)

______________________

(vardas, pavardė)

______________________

(data)