Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-06-30T00:00:002019-01-01T00:00:00413680Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-500

VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

IŽDO APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybės iždo finansinio turto, valstybės įsipareigojimų apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms rengti, siekiant, kad ataskaitos būtų teisingos ir informatyvios.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valstybės iždo finansinio turto ir įsipareigojimų apskaitos ir atskaitomybės – srityje

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos studijų krypties) išsilavinimą;

42. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės piniginių išteklių naudojimą, valstybės skolos valdymą, finansinio turto ir įsipareigojimų apskaitą;

4.3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, VSAFAS bei pavyzdiniu buhalterinės apskaitos valstybės iždo vadovu;

4.4. gebėti analizuoti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės skolos valdymą, ir finansinių ataskaitų duomenis;

4.5. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties viešojo sektoriaus subjektų apskaitos srityje;

4.6. būti susipažinęs su bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Navision Financials, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS); mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą;

4.9. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis, gebėti išskirti esminę informaciją ir jos pagrindu priimti skyriaus tikslus atitinkančius sprendimus, gebėti parengti išsamias, argumentuotas ir tikslias ataskaitas, sprendimus ir kt.;

4.10. gebėti aiškiai ir sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; gebėti savarankiškai pasirinkti tinkamą bendravimo būdą, stilių ir priemones, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. apskaityti ir sisteminti Vyriausybės skolinantis prisiimtus įsipareigojimus išplatintus Vyriausybės vertybinius popierius, tvarkyti jų apskaitą pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir patvirtintą politiką bei atsakyti už duomenų teisingą registravimą valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo posistemyje (toliau – VSPIVS);

5.2. apskaityti ir sisteminti valstybės įsipareigojimų dalies - gautų paskolų- duomenis pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir patvirtintą politiką bei atsakyti už duomenų teisingą registravimą valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo posistemyje (toliau – VSPIVS);

5.3. sudaryti Centrinės valdžios įsipareigojimų žiniaraščius;

5.4. kontroliuoti Vyriausybės vertybinių popierių išpirkimo ir palūkanų mokėjimo, paskolų grąžinimo grafikus, užtikrinti, kad visiškai ir laiku būtų atsiskaityta su valstybės vidaus ir užsienio kreditoriais;

5.5. registruoti su finansiniu turtu ir įsipareigojimais susijusias ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir kitas operacijas, reikalingas tarpinei ir metinei valstybės iždo finansinei atskaitomybei sudaryti;

5.6. Valstybės skolos valdymo duomenis įvesti į Finansų ministerijos Finansų valdymo apskaitos sistemą FVAIS ir nustatytais terminais teikti informaciją apie Centrinės valdžios skolinių įsipareigojimų sukauptas ir sumokėtas palūkanas valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniams parengti;

5.7. pasibaigus biudžetiniams metams derinti Centrinės valdžios skolinių įsipareigojimų likučius su kreditoriais, vykdyti Vyriausybės vertybinių popierių konsolidavimo operacijas;

5.8. atlikti finansinio turto ir įsipareigojimų analizę, rengti bei teikti susistemintą informaciją kitiems ministerijos struktūriniams padaliniams, Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos bankui ir kitoms valstybės valdžios institucijoms;

5.9. kiekvieną ketvirtį dalyvauti sudarant VSPIVS valstybės iždo buhalterinės apskaitos registrus, užtikrinti savo apskaitomų duomenų teisingumą;

5.10. rengti priskirto apskaityti finansinio turto ir įsipareigojimų dalies ataskaitas bei parengti ir teikti duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS);

5.11. pagal kompetenciją rengti teisės aktų, reglamentuojančių vyriausybės vertybinių popierių apskaitą ir metodologiją, projektus ir dalyvauti derinant kitus parengtus teisės aktų projektus;

5.12. rengti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų bei dalyvauti rengiant ir derinant kitus teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

5.13. esant poreikiui, rengti pastabas ir pasiūlymus ministerijos administracijos padaliniams dėl Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) ir jos posistemių VSPIVS ir FVIS funkcijų optimizavimo, tobulinimo ir plėtojimo, naujų ataskaitų suformavimo;

5.14. dalyvauti įvairiose darbo grupėse ir komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.15. tvarkyti raštvedybą, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, dokumentacijos plane nustatytais terminais saugoti skyriaus dokumentus ir parengti bylas perdavimui į archyvą saugoti;

5.16. atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________

Susipažinau:

______________________

(parašas)

______________________

(vardas, pavardė)

______________________

(data)