Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-06-30T00:00:002019-01-01T00:00:00413681Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-500

VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

IŽDO APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybės iždo finansinio turto ir įsipareigojimų apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms rengti, siekiant, kad ataskaitos būtų teisingos ir informatyvios.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valstybės iždo finansinio turto ir  įsipareigojimų apskaitos ir atskaitomybės – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos studijų krypties) išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės piniginių išteklių naudojimą, valstybės skolos valdymą, finansinio turto ir įsipareigojimų apskaitą;

4.3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, VSAFAS bei pavyzdiniu buhalterinės apskaitos valstybės iždo vadovu;

4.4. gebėti analizuoti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės skolos valdymą, bei finansinių ataskaitų duomenis;

4.5. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties viešojo sektoriaus subjektų apskaitos srityje;

4.6. būti susipažinęs su bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Navision Financials, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS); mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą;

4.9. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis, gebėti išskirti esminę informaciją ir jos pagrindu priimti skyriaus tikslus atitinkančius sprendimus, gebėti parengti išsamias, argumentuotas ir tikslias ataskaitas, sprendimus ir kt.;

4.10. gebėti aiškiai ir sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti savarankiškai pasirinkti tinkamą bendravimo būdą, stilių ir priemones, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. tvarkyti išvestinių finansinių priemonių ir užstatų pagal išvestines finansines priemones apskaitą pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir patvirtintą politiką bei atsakyti už duomenų teisingą registravimą valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo posistemyje (toliau – VSPIVS)

5.2. pagal nustatytą grafiką, sutarčių sąlygas arba pateiktą prašymą formuoti mokėjimų pavedimus ir atsakyti už duomenų teisingumą;

5.3. rengti ir teikti kredito įstaigoms mokėjimų nurodymus, susijusius su laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimu;

5.4. Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo sistemoje VSPIVS tvarkyti indėlių apskaitą;

5.5. kaupti, analizuoti ir apskaityti VĮ Turto banko, kuris nustatyta tvarka administruoja ministerijos perduotas paskolas ir valstybės garantijas, priskirtas padidėjusios, abejotinos ir nuostolingos paskolų rizikos grupėms, teikiamą informaciją bei kontroliuoti VĮ Turto banko įsipareigojimų, nustatytų pavedimo sutartyje, vykdymą;

5.6. rinkti ir kaupti informaciją iš VĮ Turto banko, susijusią su šio banko funkcijomis administruojant ministerijos perduotas paskolas ir valstybės garantijas pavedimo sutartyje numatyta tvarka;

5.7. registruoti su finansiniu turtu ir įsipareigojimais susijusias ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir kitas operacijas, reikalingas tarpinei ir metinei valstybės iždo finansinei atskaitomybei sudaryti;

5.8. kiekvieną ketvirtį dalyvauti sudarant VSPIVS valstybės iždo buhalterinės apskaitos registrus, užtikrinti savo apskaitomų duomenų teisingumą;

5.9. rengti priskirto apskaityti finansinio turto ir įsipareigojimų dalies ataskaitas bei parengti ir teikti duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS);

5.10. naudodamasis Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterine informacine valdymo ir priežiūros sistema (toliau – SFMIS), vykdo iš Europos bankų gautų paskolų lėšų išmokėjimus valstybės skolininkams, kaupia ir analizuoja suvestinę informaciją, atsako už faktinių duomenų sisteminimą, esamų įrašų teisingumą, periodiškai atnaujina duomenis ir atlieka visų duomenų informacinėje sistemoje kontrolę;

5.11. kontroliuoti ūkio subjektams suteiktų paskolų ir paskolų su valstybės garantija grąžinimą ir kitų finansinių įsipareigojimų, susijusių su paskolomis, vykdymą bei rengti ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl sankcijų taikymo ar kitų priemonių taikymo minėtų įsipareigojimų valstybei nevykdymo ar netinkamo vykdymo atveju;

5.12. VSPIVS suvesti ūkio subjektams suteiktų paskolų sandorių duomenis;

5.13. rengti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų bei dalyvauti rengiant ir derinant kitus teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

5.14. esant poreikiui, rengti pastabas ir pasiūlymus ministerijos Informacinių technologijų departamentui dėl Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) ir jos posistemių VSPIVS ir FVIS  funkcijų optimizavimo, tobulinimo ir plėtojimo, naujų ataskaitų suformavimo

5.15. dalyvauti įvairiose darbo grupėse ir komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.16. tvarkyti raštvedybą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, dokumentacijos plane nustatytais terminais saugoti skyriaus dokumentus ir parengti dokumentų bylas perdavimui į dokumentų saugyklą;

5.17. atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________

Susipažinau:

______________________

(parašas)

______________________

(vardas, pavardė)

______________________

(data)