Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00413682Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-500

VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

IŽDO APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybės iždo kaip viešojo sektoriaus subjekto apskaitai tvarkyti ir valstybės iždo finansinėms ataskaitoms parengti pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), siekiant, kad ataskaitos būtų teisingos ir informatyvios.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos – valstybės iždo kaip viešojo sektoriaus subjekto apskaitos tvarkymo ir finansinės atskaitomybės sudarymo – srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos studijų krypties) išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės piniginių išteklių naudojimą, valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, valstybės iždo sistemos veiklą,

4.3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, VSAFAS bei pavyzdiniu buhalterinės apskaitos valstybės iždo vadovu;

4.4. išmanyti valstybės iždo, kaip viešojo sektoriaus subjekto, apskaitos ypatumus;

4.5. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties tvarkant viešojo sektoriaus subjektų apskaitą pagal VSAFAS;

4.6. būti susipažinęs su bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Navision Financials, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS); mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą;

4.9. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti ir analizuoti informaciją, procesus ar duomenis, gebėti išskirti esminę informaciją ir jos pagrindu priimti skyriaus tikslus atitinkančius sprendimus, gebėti parengti išsamias, argumentuotas ir tikslias ataskaitas, sprendimus ir kt.;

4.10. gebėti aiškiai ir sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; gebėti savarankiškai pasirinkti tinkamą bendravimo būdą, stilių ir priemones, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. tvarkyti valstybės iždo apskaitą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAMS) Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje posistemyje (toliau – FVIS) pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, atlikti duomenų patikimumo kontrolę;

5.2. kaupti, analizuoti ir registruoti FVIS kas mėnesį iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento gautą informaciją apie jų administruojamas mokesčių ir kitas pajams bei kitas įmokas, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti;

5.3. kaupti, analizuoti ir apskaityti FVIS kas ketvirtį iš viešojo sektoriaus subjektų gautą informaciją apie jų administruojamas pajamas, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti;

5.4. kaupti, analizuoti ir apskaityti FVIS kas ketvirtį iš CTV gautą informaciją apie valstybei nuosavybės teise priklausantį perduotą parduoti ilgalaikį materialųjį turtą, žemę, privatizuojamas akcijas, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti;

5.5. kaupti, analizuoti ir apskaityti FVIS kas ketvirtį iš Nacionalinės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos gautą informaciją apie lėšas gautas pardavus valstybinės žemės sklypus, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti;

5.6. registruoti valstybės biudžeto asignavimų valdytojų einamųjų metų grąžinimus į FVIS, atlikti banko išrašo, FVIS buhalterinės apskaitos ir VBAMS einamųjų metų grąžinimų įrašų patikimumo ir savalaikio registravimo kontrolę;

5.7. pasibaigus ataskaitiniam ketvirčiui, prieš sudarant valstybės iždo buhalterinės apskaitos registrus ir valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius, atlikti FVIS registruotų apskaitos duomenų patikimumo kontrolę;

5.8. kiekvieną ketvirtį sudaryti FVIS valstybės iždo buhalterinės apskaitos registrus ir parengti elektronines bylas registrų perdavimui į finansinių dokumentų saugyklą AIS;

5.9. dalyvauti rengiant tarpinius bei metinį valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius;

5.10. rengti ir teikti duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) bendriems konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniams parengti;

5.11. pagal kompetenciją teikti finansinę informaciją dėl valiutinių indėlių likučių, laikytų buvusiame Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos ekonominių ryšių su užsieniu banko Lietuvos skyriuje ministerijos Finansų rinkų politikos departamentui ir kitiems suinteresuotiem asmenims;

5.12. rengti pastabas ir pasiūlymus ministerijos Informacinių technologijų departamentui dėl Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) ir jos Finansų valdymo ir apskaitos posistemės (FVIS)  funkcijų optimizavimo, tobulinimo ir plėtojimo, naujų ataskaitų suformavimo;

5.13. dalyvauti darbo grupėse ir komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.14. dalyvauti rengiant ir tobulinant valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos piniginių išteklių apskaitos metodologiją, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus bei teisės aktus, susijusius su valstybės iždo finansine apskaita;

5.15. rengti pristatymus vidaus ir užsienio delegacijoms apie valstybės iždo apskaitą;

5.16. rengti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų bei dalyvauti rengiant ir derinant kitus teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

5.17. tvarkyti raštvedybą, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, dokumentacijos plane nustatytais terminais saugoti skyriaus dokumentus ir parengti bylas perdavimui į archyvą saugoti;

5.18. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui

__________________________

Susipažinau:

__________________________

(parašas)

__________________________

(vardas, pavardė)

__________________________

(data)