Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-06-30T00:00:002019-04-16T00:00:00444142Finansų ministro įsakymas4140382019-04-16T00:00:001K-119

VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

FINANSAVIMO IR ANALIZĖS SKYRIAUS

VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės iždo departamento Finansavimo ir analizės skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) Finansavimo ir analizės skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą taip, kad būtų užtikrintas kokybiškas ir savalaikis skyriui nustatytų veiklos tikslų ir funkcijų vykdymas, siekiant ekonomiško ir efektyvaus valstybės piniginių išteklių valdymo.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valstybės iždo finansinių operacijų vykdymo, jų apskaitos ir analizės – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos studijų krypties) išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. turėti ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties viešojo sektoriaus finansų srityje ir darbo patirties dirbant su Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS);

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės iždo veiklą, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, viešojo sektoriaus subjektų finansinę atskaitomybę, valstybės piniginių išteklių naudojimą;

4.4. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos programų finansavimą, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų pervedimą paramos gavėjams, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais bei Tarptautiniais apskaitos standartais;

4.5. gebėti dirbti komandoje, aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.6. gebėti motyvuoti skyriaus darbuotojus, formuojant į ministerijos misijos ir tikslų įgyvendinimą orientuotą kolektyvą; gebėti įtraukti darbuotojus į ministerijai (departamentui, skyriui) svarbių sprendimų priėmimą;

4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus ir savo darbą, paskirstyti užduotis, atsakomybę, darbo krūvius bei išteklius; numatyti tinkamus veiklos metodus bei priemones, užtikrinančius tikslų pasiekimą ar užduočių atlikimą

4.8. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

4.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.11. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJOFUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja mokėjimo paraiškų iš valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų, jų pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų priėmimą ir užtikrina jų apmokėjimo kontrolę;

5.2. užtikrina mokėjimų iš valstybės iždo sąskaitos vykdymą valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamoms įstaigoms, jų pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams pagal atitinkamas programas ir jų finansavimo šaltinius ir valstybės biudžeto išlaidų sąmatos kontrolę;

5.3. užtikrina, kad valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamoms įstaigoms, jų pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams, jų prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams, Socialinio draudimo fondo bei Valstybinės mokesčių inspekcijos skyriams būtų teisingai, vadovaujantis patvirtintomis valstybės iždo procedūromis, išduodamos valstybės biudžeto lėšos;

5.4. tvirtina (sertifikuoja) iš valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų, jų pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų gautas patvirtintas mokėjimo paraiškas ir teikti bankui mokėjimo pavedimus atitinkančią elektroninę mokėjimo informaciją, pasirašo patvirtintų (sertifikuotų) mokėjimo pavedimų registrus ar parengtus mokėjimo pavedimus;

5.5. remiantis patvirtintomis (sertifikuotomis) mokėjimo paraiškomis VBAM sistemoje suformuoja mokėjimo pavedimų perdavimo (eksporto) į banką bylas ir jų pagrindu parengia mokėjimo pavedimų registrus;

5.6. organizuoja skyriaus darbą priimant valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų tarpinių ir metinių valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinius ir informaciją, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti bei vykdant jų analizę;

5.7. organizuoja skyriaus darbą rengiant tarpinius ir metinį valstybės biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius;

5.8. analizuoja ir vertina išduotas valstybės biudžeto lėšas pagal atitinkamas programas ir jų finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas ir biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, rengti pasiūlymus dėl valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų, jų pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų finansavimo;

5.9. analizuoja tarptautinę valstybės biudžeto finansavimo modelių praktiką ir vertina jų pritaikymo galimybes LR valstybės biudžete;

5.10. analizuoja ir vertina valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo procesą bei rengia pasiūlymus dėl valstybės biudžeto asignavimų efektyvesnio panaudojimo;

5.11. užtikrina, kad ES ir kitos finansinės paramos bei valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų būklė ir finansavimo modeliai atitiktų LR valstybės biudžetą ir valstybės iždą reglamentuojantiems teisės aktams;

5.12. užtikrina, kad būtų parengti ir atnaujinti procesų aprašai, susiję su mokėjimo institucijos funkcijų, pavestų teisės aktais, atlikimu, įgyvendinant ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programas;

5.13. teikia siūlymus departamento direktoriui dėl valstybės iždo naujų funkcijų plėtojimo bei atliekamų funkcijų tobulinimo;

5.14. organizuoja informacijos (duomenų), raštų projektų ir išvadų finansavimo, valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės ir kitais skyriui priskirtais klausimais rengimą;

5.15. vykdo kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

_____________________

Susipažinau:

____________________

(parašas)

____________________

(vardas, pavardė)

____________________

(data)