Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-06-30T00:00:002019-04-16T00:00:00444144Finansų ministro įsakymas4373332019-04-16T00:00:001K-119

VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

FINANSAVIMO IR ANALIZĖS SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės iždo departamento Finansavimo ir analizės skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Valstybės iždo departamento Finansavimo ir analizės skyriaus (toliau – skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga valstybės iždo finansinių operacijų vykdymui ir jų apskaitai.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valstybės iždo finansinių operacijų vykdymo ir jų apskaitos – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos studijų krypties) išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės iždo veiklą, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, valstybės piniginių išteklių naudojimą, viešojo sektoriaus subjektų finansinę atskaitomybę;

4.3 būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos programų finansavimą, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų pervedimą paramos gavėjams;

4.4. būti susipažinęs su Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS);

4.5. turėti ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties buhalterinės apskaitos srityje taikant VSAFAS;

4.6. turėti darbo patirties dirbant su Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS);

4.7. būti susipažinęs su bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis; 

4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą; gebėti taikyti veiklos planavimo principus, laiku identifikuoti su darbo procesais susijusias rizikas, siūlyti būdus joms pašalinti;

4.9. gebėti savarankiškai vertinti ir analizuoti informaciją, procesus ar duomenis, gebėti išskirti esminę informaciją, ir jos pagrindu priimti skyriaus tikslus, atitinkančius sprendimus, gebėti parengti išsamias ir tikslias ataskaitas, sprendimus ir kt.;

4.10. gebėti aiškiai ir įtaigiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; gebėti tinkamai pasirinkti tinkamą bendravimo būdą, stilių ir priemones, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą, gebėti dirbti komandoje ir siekti bendrų skyriui nustatytų tikslų;

4.11. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis  Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.12. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKyRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖSTARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. koordinuoja mokėjimo paraiškų iš valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų priėmimą ir dalyvauti užtikrinant jų mokėjimo kontrolę;

5.2. užtikrina, kad valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamoms įstaigoms, jų pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams, jų prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams, Socialinio draudimo fondo bei Valstybinės mokesčių inspekcijos skyriams būtų teisingai, vadovaujantis patvirtintomis valstybės iždo procedūromis, išduodamos valstybės biudžeto lėšos;

5.3. tvirtina (sertifikuoja) iš valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų gautas patvirtintas mokėjimo paraiškas ir teikia bankui mokėjimo pavedimus atitinkančią elektroninę mokėjimo informaciją, pasirašo patvirtintų (sertifikuotų) mokėjimo pavedimų registrus ar parengtus mokėjimo pavedimus;

5.4. remdamasis patvirtintomis (sertifikuotomis) mokėjimo paraiškomis VBAMS suformuoja mokėjimo pavedimų perdavimo (eksporto) į banką bylas ir jų pagrindu parengia mokėjimo pavedimų registrus;

5.5. koordinuoja skyriaus darbą priimant ir analizuojant valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų ir jų pavaldžių biudžetinių įstaigų teikiamas ataskaitas ir informaciją, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti;

5.6. dalyvauja atliekant ir teikia siūlymus rengiant tarpinius ir metinį valstybės biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius ir rengiant medžiagą aiškinamajam raštui;

5.7. kontroliuoja valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų, jų pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų pajamų už teikiamas paslaugas įmokas į valstybės biudžetą ir su tuo susijusių atitinkamų programų finansavimą;

5.8. koordinuoja ir kontroliuoja VBAMS apskaitos duomenų bendro žurnalo operacijų ir įstaigų pateiktų finansavimo sumų Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – FVIS) registravimą;

5.9. tvirtina užregistruotas VBAMS apskaitos duomenų bendro žurnalo operacijas ir sukauptas gautinas finansavimo sumas FVIS;

5.10. teikia valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamoms įstaigoms, jų pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams informaciją dėl valstybės iždo, kaip išteklių fondo, užregistruotų duomenų, ir dalyvauja derinant iždo duomenis, įkeltus į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS);

5.11. analizuoja, vertina ir teisės aktuose nustatyta tvarka teikia siūlymus dėl asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų finansavimo procedūrų, biudžeto vykdymo ataskaitų ir valstybės iždo apskaitos procedūrų poreikį pagal VBAMS ir FVIS;

5.12. analizuoja ir vertina VBAMS pakeitimus, reikalingus skyriaus analizės funkcijai užtikrinti;

5.13. pagal kompetenciją tvarko biudžeto išlaidų klasifikatorių ir jų nustatymo informaciją VBAMS;

5.14. rengia valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisykles, pagal jas numatytas ataskaitų formas, ir kitus skyriaus kompetencijai priskirtinus dokumentus;

5.15. teikia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, susijusių su buhalterine apskaita;

5.16. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 185 straipsnyje numatomų administracinių nusižengimų;

5.17. rengia teisės aktų, raštų, susijusių su valstybės iždo funkcijų įgyvendinimu pagal informacines iždo sistemas, projektus, informacijos (duomenų), raštų projektus ir išvadas finansavimo, valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, ir kitais skyriui priskirtais klausimais;

5.18. vykdo kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

 ŠIASPAREIGASEINANČIOVALSTYBĖSTARNAUTOJOPAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_____________________

Susipažinau:

____________________

(parašas)

____________________

(vardas, pavardė)

____________________

(data)