Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-06-30T00:00:002019-04-16T00:00:00444175Finansų ministro įsakymas4140452019-04-16T00:00:001K-119

VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

FINANSAVIMO IR ANALIZĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės iždo departamento Finansavimo ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Valstybės iždo departamento Finansavimo ir analizės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybės iždo finansinių operacijų vykdymui ir jų apskaitai.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valstybės iždo finansinių operacijų vykdymo ir jų apskaitos – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos studijų krypties) išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės iždo veiklą, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, valstybės piniginių išteklių naudojimą, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų pervedimą paramos gavėjams;

4.3. turėti darbo patirties viešojo sektoriaus finansų srityje bei patirties dirbant su Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS);

4.4. būti susipažinęs su bendraisiais oficialių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją ar aplinkybes;

4.6. turėti analitinių įgūdžių: gebėti išskaidyti užduotį ar problemą į atskiras sudėtines dalis, išskirti esminę informaciją, nustatyti tarpusavio (priežasties ir pasekmės) ryšius tarp užduoties, pasirinkti tinkamus analizės būdus, atsižvelgiant į užduoties pobūdį;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas, ataskaitas ir kt.;

4.8. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.10. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. priima mokėjimo paraiškas iš kuruoti priskirtų įstaigų, patikrina prašomo finansavimo atitikimą teisės aktams ir pritaria (tenkina) jų apmokėjimui pagal atitinkamas programas ir jų finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas ir biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius;

5.2. remdamasis patvirtinta valstybės biudžeto išlaidų sąmata ir pateiktomis patvirtintomis mokėjimo paraiškomis bei naudodamas VBAMS programinės įrangos banko modulį, parengia mokėjimo pavedimus atitinkančią elektroninę mokėjimo informaciją kuruoti priskirtoms įstaigoms, jų prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams, Socialinio draudimo fondo bei Valstybinės mokesčių inspekcijos skyriams ir teikia ją bankui, pasirašo patvirtintų (sertifikuotų) mokėjimo pavedimų registrus;

5.3. teikia informaciją kuruoti priskirtoms įstaigoms apie įvykdytus mokėjimus, teikia konsultacijas ir rekomendacijas atmestų mokėjimų atvejais;

5.4. priima, patikrina ir analizuoja kuruoti priskirtų valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų tarpines ir metines valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas, tikrina jas ir esant poreikiui teikia asignavimų valdytojams konsultacijas ir rekomendacijas dėl reikalingų ataskaitų korekcijų;

5.5. priima ir analizuoja valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų ir jų pavaldžių biudžetinių įstaigų teikiamas ataskaitas ir informaciją, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, konsultuoja asignavimų valdytojus duomenų teisingumo užtikrinimo klausimais;

5.6. dalyvauja rengiant tarpinius ir metinį valstybės biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius;

5.7. analizuoja kuruoti priskirtų valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rodiklius pagal atitinkamas programas ir jų finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas ir biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, analizės pagrindu teikia siūlymus rengiant suvestinius rodiklius, išvadas ir informaciją aiškinamajam raštui dėl valstybės biudžeto vykdymo, rengia pasiūlymus dėl kuruoti priskirtų įstaigų finansavimo;

5.8. analizuoja kuruoti priskirtų valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų biudžetinių lėšų sąskaitose metų ar atitinkamo ketvirčio pabaigoje nepanaudotų lėšų priežastis, jų pagrindu rengia medžiagą biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamajam raštui;

5.9. analizuoja kuruoti priskirtų valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų mokėtinų ir gautinų sumų priežastis, įsipareigojimų mažinimo bei padengimo terminus,  taip pat pradelstų įsiskolinimų priežastis, konsultuoja asignavimų valdytojus šiais klausimais, analizės pagrindu rengia ir teikia ataskaitą kitiems ministerijos administracijos padaliniams;

5.10. registruoja VBAMS apskaitos duomenų bendro žurnalo operacijas ir įstaigų pateiktas sukauptas gautinas, gražintinas ir sukauptas grąžintinas finansavimo sumas Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – FVIS);

5.11. formuoja VBAMS mokėjimo pavedimus, užskaitas pagal gautus raštus ir kitas su mokėjimo paraiškomis nesusijusias bendrojo žurnalo operacijas remiantis gauta informacija iš įstaigų ir kitų administracijos padalinių;

5.12. atlieka gautų (koreguotų, įskaitytų, grąžintų) asignavimų analizę, tikrinimą su FVIS duomenimis, detalizavimą pagal atitinkamas programas ir jų finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas ir biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius ir atlieka jų registravimą;

5.13. rengia informaciją (duomenis), raštų projektus bei išvadas finansavimo, valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės ir kitais valstybės tarnautojo kompetencijai priskirtais klausimais;

5.14. vykdo kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_____________________

Susipažinau:

____________________

(parašas)

____________________

(vardas, pavardė)

____________________

(data)

2020-06-30T00:00:002019-01-01T00:00:00414045Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-500

VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

FINANSAVIMO IR ANALIZĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės iždo departamento Finansavimo ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Valstybės iždo departamento Finansavimo ir analizės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybės iždo finansinių operacijų vykdymui ir jų apskaitai.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valstybės iždo finansinių operacijų vykdymo ir jų apskaitos – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos studijų krypties) išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės iždo veiklą, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, valstybės piniginių išteklių naudojimą, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų pervedimą paramos gavėjams;

4.3. turėti darbo patirties viešojo sektoriaus finansų srityje ir dirbant su Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS);

4.4. būti susipažinęs su bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.5. gebėti savarankiškai organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą; gebėti taikyti veiklos planavimo principus;

4.6. gebėti savarankiškai vertinti ir analizuoti informaciją, procesus ar duomenis, gebėti išskirti esminę informaciją ir jos pagrindu priimti skyriaus tikslus atitinkančius sprendimus, gebėti parengti išsamias ir tikslias ataskaitas, sprendimus ir kt.;

4.7. gebėti aiškiai ir įtaigiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; gebėti savarankiškai pasirinkti tinkamą bendravimo būdą, stilių ir priemones, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą, gebėti dirbti komandoje ir siekti bendrų skyriui nustatytų tikslų;

4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.9. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. priimti mokėjimo paraiškas iš kuruoti priskirtų įstaigų, patikrinti prašomo finansavimo atitikimą teisės aktams ir pritarti (tenkinti) jų apmokėjimui pagal atitinkamas programas ir jų finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas ir biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius;

5.2. remiantis patvirtinta valstybės biudžeto išlaidų sąmata ir pateiktomis patvirtintomis mokėjimo paraiškomis bei naudojant Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau –VBAMS) programinės įrangos banko modulį, parengti mokėjimo pavedimus atitinkančią elektroninę mokėjimo informaciją kuruoti priskirtoms įstaigoms, jų prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams, Socialinio draudimo fondo bei Valstybinės mokesčių inspekcijos skyriams ir teikti ją bankui, pasirašyti patvirtintų (sertifikuotų) mokėjimo pavedimų registrus;

5.3. teikti informaciją kuruoti priskirtoms įstaigoms apie įvykdytus mokėjimus, teikti konsultacijas ir rekomendacijas atmestų mokėjimų atvejais;

5.4. priimti, patikrinti ir analizuoti kuruoti priskirtų valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų tarpines ir metines valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas, tikrinti jas ir esant poreikiui teikti asignavimų valdytojams konsultacijas ir rekomendacijas dėl reikalingų ataskaitų korekcijų;

5.5. priimti ir analizuoti valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų ir jų pavaldžių biudžetinių įstaigų teikiamas ataskaitas ir informaciją, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, konsultuoti asignavimų valdytojus duomenų teisingumo užtikrinimo klausimais;

5.6. dalyvauti rengiant tarpinius ir metinį valstybės biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius;

5.7. analizuoti kuruoti priskirtų valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rodiklius pagal atitinkamas programas ir jų finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas ir biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, analizės pagrindu teikti siūlymus rengiant suvestinius rodiklius, išvadas ir informaciją aiškinamajam raštui dėl valstybės biudžeto vykdymo, rengti pasiūlymus dėl kuruoti priskirtų įstaigų finansavimo;

5.8. analizuoti kuruoti priskirtų valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų biudžetinių lėšų sąskaitose metų ar atitinkamo ketvirčio pabaigoje nepanaudotų lėšų priežastis, jų pagrindu rengti medžiagą biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamajam raštui;

5.9. analizuoti kuruoti priskirtų valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų mokėtinų ir gautinų sumų priežastis pradelstų įsiskolinimų priežastis, konsultuoti asignavimų valdytojus šiais klausimais, analizės pagrindu rengti ir teikti ataskaitą kitiems ministerijos administracijos padaliniams;

5.10. registruoti VBAMS apskaitos duomenų bendro žurnalo operacijas ir įstaigų pateiktas sukauptas gautinas, gražintinas ir sukauptas grąžintinas finansavimo sumas Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – FVIS);

5.11. formuoti VBAMS mokėjimo pavedimus, užskaitas pagal gautus raštus ir kitas su mokėjimo paraiškomis nesusijusias bendrojo žurnalo operacijas remiantis gauta informacija iš įstaigų ir kitų administracijos padalinių;

5.12. atlikti gautų (koreguotų, įskaitytų, grąžintų) asignavimų analizę, tikrinimą su FVIS duomenimis, detalizavimą pagal atitinkamas programas ir jų finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas ir biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius ir atlikti jų registravimą;

5.13. rengti informaciją (duomenis), raštų projektus bei išvadas finansavimo, valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės ir kitais valstybės tarnautojo kompetencijai priskirtais klausimais;

5.14. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

____________________

Susipažinau:

______________________

(parašas)

______________________

(vardas, pavardė)

______________________

(data)