Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00414068Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-500

 

VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

PROGNOZAVIMO IR RIZIKOS VALDYMO SKYRIAUS

VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės iždo departamento Prognozavimo ir rizikos valdymo skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) Prognozavimo ir rizikos valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga formuoti valstybės politiką valstybės iždo srityje, kiek tai susiję su Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) skolinimusi ir laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių naudojimu, siekiant, kad Vyriausybės skolinių įsipareigojimų ir investicijų rizikos būtų priimtinos ir suvaldomos.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valstybės piniginių išteklių ir skolos valstybės vardu valdymo – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės piniginių išteklių naudojimą ir valdymą, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą bei Vyriausybės skolinimąsi ir valstybės skolos valdymą;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų finansų srityje;

4.4. būti susipažinęs su bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus ir savo darbą, paskirstyti užduotis, atsakomybę, darbo krūvius bei išteklius; numatyti tinkamus veiklos metodus bei priemones, užtikrinančius skyriaus tikslų pasiekimą;

4.6. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.7. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

4.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, užtikrinti darbo drausmę ir skyriui nustatytų veiklos tikslų ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;

5.2. paskirstyti užduotis skyriaus valstybės tarnautojams, kontroliuoti jų atlikimą, koordinuoti skyriaus darbą su kitais departamento skyriais bei kitais ministerijos administracijos padaliniais;

5.3. teikti informaciją departamento ir ministerijos vadovybei apie valstybės piniginių išteklių prognozes, valstybės skolinimosi poreikį ir finansavimo šaltinius, valstybės skolos rizikų valdymą ir limitų laikymąsi bei valstybės skolos rodiklių prognozes;

5.4. teikti pasiūlymus dėl valstybės piniginių išteklių valdymo bei skolinimosi politikos formavimo ir įgyvendinimo;

5.5. pagal skyriaus kompetenciją rengti ir/ar dalyvauti rengiant valstybės piniginių išteklių valdymą, valstybės skolą ir skolinimąsi reglamentuojančių teisės aktų projektus;

5.6 rengti išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.7. koordinuoti departamento darbuotojų darbo vadovų ir procesų aprašų atnaujinimą;

5.8. konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.9. ministro, viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio ar departamento direktoriaus pavedimu pagal nustatytą kompetenciją atstovauti ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

5.10. rengti įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisis, pranešimais ir skundais;

5.11. kaupti ir sisteminti finansinę, ekonominę, komercinę ir kitokią informaciją, reikalingą skyriaus veiklos tikslui įgyvendinti;

5.12. rengti ir teikti pasiūlymus departamento direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam skyriaus veiklą, ir departamento direktoriui dėl dokumentų, reglamentuojančių darbo procedūras skyriuje atnaujinimo; 

5.13. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

_________________________

Susipažinau:

______________________

(parašas)

______________________

(vardas, pavardė)

______________________

(data)