Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00414069Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-500

VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

PROGNOZAVIMO IR RIZIKOS VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės iždo departamento Prognozavimo ir rizikos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) Prognozavimo ir rizikos valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką valstybės iždo srityje, kiek tai susiję su Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) skolinimusi ir laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių naudojimu, siekiant, kad Vyriausybės skolinių įsipareigojimų ir investicijų rizikos būtų priimtinos ir suvaldomos.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valstybės piniginių išteklių ir skolos valstybės vardu valdymo – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos arba finansų studijų krypčių išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės piniginių išteklių naudojimą, valdymą, valstybės piniginių fondų valdymą, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, taip pat Vyriausybės skolinimąsi ir valstybės skolos valdymą;

4.3. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties piniginių išteklių srautų prognozavimo srityje;

4.4. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar aplinkybes;

4.6. turėti analitinių įgūdžių: gebėti išskaidyti užduotį ar problemą į atskiras sudėtines dalis, išskirti esminę informaciją, nustatyti tarpusavio (priežasties ir pasekmės) ryšius tarp užduoties, pasirinkti tinkamus analizės būdus, atsižvelgiant į užduoties pobūdį;

4.7. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.8. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, statistinės informacijos ir teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

4.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti ir nuolat atnaujinti bendras biudžetinių metų dienos ir mėnesio valstybės piniginių išteklių srautų prognozes, sudaryti perfinansavimo poreikio bei laikinai laisvų ir likvidžių valstybės piniginių išteklių prognozes;

5.2. vykdyti valstybės piniginių išteklių srautų balansavimo procedūras;

5.3. analizuoti Lietuvos banko Indėlininkų aptarnavimo informacinėje sistemoje esančią informaciją apie valstybės iždo bendrojoje sąskaitoje sukauptus valstybės piniginius išteklius;

5.4. teikti departamento vadovybei pasiūlymus dėl laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo, atsižvelgiant į valstybės piniginių išteklių srautų prognozes;

5.5. rengti ir teikti departamento vadovybei ataskaitas apie bendrus valstybės piniginių išteklių srautus ir jų dinamiką, laikinai laisvų ir likvidžių išteklių dydžius;

5.6. dalyvauti rengiant ir diegiant valstybės piniginių išteklių srautų valdymo ir prognozavimo kompiuterines programas;

5.7. administruoti iždo lygmeniu Lietuvos banko Indėlininkų aptarnavimo informacinę sistemą;

5.8. rengti Skolos valstybės vardu valdymo programą;

5.9. vykdyti Skolos valstybės vardu valdymo programos įgyvendinimo stebėseną;

5.10. planuoti valstybės biudžeto asignavimų poreikį išlaidoms, susijusioms su valstybės skola, apmokėti;

5.11. dalyvauti skolinimosi ir skolinių įsipareigojimų valdymo strategijų kūrime;

5.12. pagal skyriaus kompetenciją rengti arba dalyvauti rengiant valstybės piniginių išteklių valdymą ir prognozavimą, skolos valstybės vardu valdymą, Lietuvos banko ir Finansų ministerijos tarpusavio veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

5.13. pagal kompetenciją rengti išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su skyriaus kompetencijai priskiriamais klausimais;

5.14. teikti informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, tarptautinėms institucijoms, ministerijos administracijos padaliniams ir kitiems jos vartotojams skyriaus kompetencijai priskiriamais klausimais;

5.15. pagal savo kompetenciją kaupti, analizuoti ir sisteminti finansinę, ekonominę, komercinę ir kitokią informaciją, reikalingą skyriaus veiklos tikslui įgyvendinti;

5.16. konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) valstybės piniginių išteklių naudojimo ir valdymo, Skolos valstybės vardu valdymo programos, Lietuvos banko Indėlininkų aptarnavimo informacinės sistemos naudojimo pagal priskirtas funkcijas klausimais;

5.17. rengti įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisis, pranešimais ir skundais;

5.18. pagal kompetenciją dalyvauti skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

5.19. rengti ir teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl dokumentų, reglamentuojančių darbo procedūras skyriuje atnaujinimo;

5.20. teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl viešųjų pirkimų, kurių reikia skyriaus veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti inicijavimo;   

5.21. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais;

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

__________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)