Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00449575Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-500

VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

SKOLINIMOSI IR PINIGŲ VALDYMO SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga dalyvauti organizuojant ir koordinuojant valstybės politikos valstybės iždo srityje, kiek tai susiję su Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) skolinimusi, įgyvendinimą, siekiant, kad valstybės vardu pasiskolintos lėšos ir laikinai laisvi valstybės piniginiai ištekliai būtų valdomi ekonomiškai ir efektyviai.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos –skolinimosi, valstybės skolos valdymo ir investavimo – srityse.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Vyriausybės skolinimąsi ir valstybės skolos valdymą, vertybinių popierių išleidimą, apyvartą, apskaitą bei kitus su vertybiniais popieriais susijusius klausimus, taip pat pinigų investavimą ir finansų rinkų funkcionavimą;

4.3. turėti ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties skolinimosi, kreditavimo ar investavimo srityje;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos ir tarptautinių finansų bei kapitalo rinkų funkcionavimu ir jų vystymosi tendencijomis;

4.5. būti susipažinęs su bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar aplinkybes;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.8. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.10. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

4.11. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti ir teikti išvadas ir pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Vyriausybės skolinimosi, valstybės skolos valdymo bei pinigų valdymo klausimus, projektų;

5.2. rengti įstatymų ir kitų teisės aktų Vyriausybės skolinimosi, valstybės skolos valdymo bei pinigų valdymo klausimais projektus ir nustatyta tvarka juos derinti su kitomis valstybės institucijomis;

5.3. rengti paskolos sutarčių, garantinių raštų (sutarčių), perskolinimo sutarčių ir kitų sutarčių projektus bei derinti juos su bankais, tarptautinėmis finansų institucijomis ir kitomis organizacijomis;

5.4. rengti ir teikti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų paskolos sutarčių, garantinių raštų (sutarčių), kitų sutarčių ir įsipareigojamųjų skolos dokumentų projektų;

5.5. teikti pasiūlymus dėl skyriui nukreiptų Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų, įmonių, įstaigų, organizacijų, gyventojų paklausimų ir prašymų;

5.6. teikti skyriui informaciją apie įstatymų ir kitų teisės aktų taikymą skyriaus kompetencijos klausimais;

5.7. dalyvauti laikinai ar nuolat veikiančiose ministerijos darbo grupėse ir komisijose rengiant teisės aktų projektus, svarstant ir priimant sprendimus dėl skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų;

5.8. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti komitetuose, komisijose ir darbo grupėse svarstant teisės aktų projektus, teisės aktų pakeitimus ir papildymus;

5.9. rengti medžiagą Valstybinei paskolų komisijai dėl valstybės perskolinamų paskolų bei valstybės garantijų teikimo ir dėl administruojamų suteiktų valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantuojamų paskolų bei informaciją, susijusią su valstybės pagalba;

5.10. rengti ir derinti teisės aktų projektus dėl atitinkamų priemonių skolininkams taikymo;

5.11. rengti medžiagą komisijai, kuri sprendžia klausimus dėl Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo 3 straipsnio 13 dalies įgyvendinimo;

5.12. rengti teisės aktuose nustatyta tvarka paskolų, skolų grąžinimo, skolų perkėlimo, reikalavimų perleidimo, akcijų įsigijimo, taikos ir kitų sutarčių projektus, bei šių sutarčių pakeitimus ir (ar) papildymus;

5.13. skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu organizuoti skyriaus veiklą ir vykdyti skyriaus vedėjo funkcijas;

5.14. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

__________________________

Susipažinau:

_____________________

(parašas)

_____________________

(vardas, pavardė)

_____________________

(data)