Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00414117Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-500

VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

SKOLINIMOSI IR PINIGŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti organizuojant ir koordinuojant valstybės politikos valstybės iždo srityje, kiek tai susiję su Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) skolinimusi, įgyvendinimą, siekiant, kad valstybės vardu pasiskolintos lėšos ir laikinai laisvi valstybės piniginiai ištekliai būtų valdomi ekonomiškai ir efektyviai.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valstybės skolos ir valstybės piniginių išteklių valdymo – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės skolinimąsi, valstybės skolos valdymą ir finansinių priemonių rinkų funkcionavimą;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos ir tarptautinių finansų rinkų veiklos principais, buhalterine apskaita ir atsiskaitymų sistemomis;

4.4. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties skolinimosi (leidžiant vertybinius popierius ir imant paskolas vidaus ir užsienio rinkose), kreditavimo ar investavimo srityje;

4.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar aplinkybes;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti ir analizuoti informaciją, procesus ar duomenis, gebėti išskirti esminę informaciją ir jos pagrindu priimti skyriaus tikslus atitinkančius sprendimus, gebėti parengti išsamias, argumentuotas ir tikslias ataskaitas, sprendimus ir kt.;

4.8. turėti derybų valdymo įgūdžių: gebėti parengti argumentais pagrįstą derybinę poziciją ir ją įtaigiai pristatyti; gebėti taikyti įvairias derybų strategijas ir taktikas; gebėti įveikti prieštaravimus, atsiradusius derybų procese bei pasiekti susitarimą;

4.9. gebėti aiškiai ir sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; gebėti savarankiškai pasirinkti tinkamą bendravimo būdą, stilių ir priemones, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.11. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. organizuoti ir vykdyti skolinimąsi valstybės vardu platinant Vyriausybės vertybinius popierius, pasirašant paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus bei rengti su tuo susijusių sutarčių ar kitų dokumentų projektus;

5.2. naudoti tiesiogines ir išvestines finansines priemones valstybės skolinių įsipareigojimų rizikingumui mažinti bei skolos priemonių portfelio sudėčiai optimizuoti bei rengti su tuo susijusių sutarčių ar kitų dokumentų projektus;

5.3. užmegzti ir palaikyti ryšius su potencialiais ir esamais kreditoriais bei Vyriausybės vertybinių popierių platintojais vidaus ir užsienio rinkose, bendradarbiauti su bankais ir kitomis finansų institucijomis skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

5.4. organizuoti laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimą vidaus ir užsienio rinkose, teikti argumentuotus pasiūlymus dėl investavimo sprendimo priėmimo, investavimo priemonės parinkimo;

5.5. atlikti operacijas su Vyriausybės vertybiniais popieriais ir kitais įsipareigojamaisiais skolos dokumentais, rengti ir tvarkyti dokumentus, susijusius su Vyriausybės vertybinių popierių apdraudimo sandoriais;

5.6. teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Vyriausybės vertybinių popierių emisijų bei paskolų sąlygų, vertybinių popierių charakteristikų, vertybinių popierių platinimo tvarkos tobulinimo, naujų vertybinių popierių platinimo būdų ir finansinių priemonių taikymo bei pagal kompetenciją organizuoti finansinių priemonių taikymą;

5.7. analizuoti informaciją apie padėtį vertybinių popierių rinkose bei informaciją apie užsienio šalių leidžiamus skolos vertybinius popierius, apie finansų rinkų vystymąsi ir tendencijas, bei rengti vertybinių popierių rinkų apžvalgas;

5.8. teikti pagal kompetenciją informaciją valstybės institucijoms, kitiems juridiniams asmenims bei ministerijos administracijos padaliniams;

5.9. įvertinus investicijų saugumą bei pelningumą, parengti tinkamą investavimo būdą ir organizuoti laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimą, teikti pasiūlymus dėl naujų investavimo priemonių parinkimo, jų naudojimo efektyvumo

5.10. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų valstybės skolinimosi ir skolos valdymo klausimais projektus;

5.11. esant pavedimui pagal skyriaus kompetenciją atstovauti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai kitų ministerijų ir valstybės institucijų sudarytose darbo grupėse ar komisijose, dalyvauti kitų komisijų veikloje;

5.12. konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.13. įvesti pirminę informaciją į duomenų bazes, talpinti Valstybės iždo departamento kompetencijoje esančią informaciją ministerijos interneto svetainėje;

5.14. bendradarbiauti su tarptautinėmis kredito reitingų agentūromis, organizuoti jų vizitus bei nuolat joms teikti informaciją apie svarbiausius įvykius Lietuvos Respublikoje;

5.15. nuolat palaikyti ryšius su Vyriausybės vertybinių popierių platintojais, vertybinių popierių rinkos dalyviais, Lietuvos centriniu vertybinių popierių ir užsienio depozitoriumais, Birža bei Lietuvos banku Vyriausybės vertybinių popierių bei jų cirkuliacijos klausimais;

5.16. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________

Susipažinau:

_____________________

(parašas)

_____________________

(vardas, pavardė)

_____________________

(data)