Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00414118Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-500

VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

SKOLINIMOSI IR PINIGŲ VALDYMO SKYRIAUS

Vyriausiojo specialisto PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti organizuojant ir koordinuojant valstybės politikos valstybės iždo srityje, kiek tai susiję su Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) skolinimusi, įgyvendinimą, siekiant, kad valstybės vardu pasiskolintos lėšos ir laikinai laisvi valstybės piniginiai ištekliai būtų valdomi ekonomiškai ir efektyviai.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valstybės skolinimosi ir valstybės skolos valdymo – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės skolinimąsi ir skolintų lėšų perskolinimą, investicijų projektų finansavimą, turto vertinimą bei įkeitimą (hipoteką);

4.3. būti susipažinęs su buhalterine apskaita ir atsiskaitymų sistemomis;

4.4. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties skolinimosi (leidžiant vertybinius popierius ir imant paskolas vidaus ir užsienio rinkose), kreditavimo ar investavimo srityje;

4.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar aplinkybes;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti ir analizuoti informaciją, procesus ar duomenis, gebėti išskirti esminę informaciją ir jos pagrindu priimti skyriaus tikslus atitinkančius sprendimus, gebėti parengti išsamias, argumentuotas ir tikslias ataskaitas, sprendimus ir kt.;

4.8. turėti derybų valdymo įgūdžių: gebėti parengti argumentais pagrįstą derybinę poziciją ir ją įtaigiai pristatyti; gebėti taikyti įvairias derybų strategijas ir taktikas; gebėti įveikti prieštaravimus, atsiradusius derybų procese bei pasiekti susitarimą;

4.9. gebėti aiškiai ir sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo būdą, stilių ir priemones, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. dalyvauti nagrinėjant investicijų projektus, finansuojamus valstybės vardu ir su valstybės garantija gaunamų paskolų lėšomis, šių projektų finansavimo sąlygas, bei siūlyti optimalius jų finansavimo būdus ir šaltinius;

5.2. rengti pasiūlymus Valstybinei paskolų komisijai dėl valstybės perskolinamų paskolų bei valstybės garantijų teikimo ir dėl administruojamų suteiktų valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantuojamų paskolų bei informaciją, susijusią su valstybės pagalba;

5.3. rengti valstybės perskolinamų paskolų, teikiamų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, sutarčių projektus bei kitus pagal pasirašytas sutartis reikalingus dokumentus paskolų grąžinimą užtikrinančių dokumentų ir pan.);

5.4. rengti trumpalaikių ir (ar) ilgalaikių paskolų sutarčių projektus su savivaldybėmis dėl savivaldybių apyvartinių lėšų trūkumo padengimo;

5.5. rengti prašymus išmokėti lėšas pagal su tarptautinėmis finansų institucijomis pasirašytas paskolų sutartis bei šioms institucijoms informaciją, reikalingą paskolų išmokoms gauti;

5.6. rengti ir/ar dalyvauti rengiant dokumentų ir teisės aktų, susijusių su skolinimusi valstybės vardu, valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų suteikimu, projektus;

5.7. dirbti su informacinėmis sistemomis bei užtikrinti savalaikį pradinės informacijos, susijusios su skolinimosi valstybės vardu, valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimu, įvedimą;

5.8. esant pavedimui pagal skyriaus kompetenciją atstovauti Finansų ministerijai kitų ministerijų ir valstybės institucijų sudarytose darbo grupėse ar komisijose, dalyvauti kitų komisijų veikloje;

5.9. analizuoti ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių raštus, nagrinėti juose iškeltas problemas bei rengti atsakymus;

5.10. pagal savo kompetenciją bendrauti ir bendradarbiauti su ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, bankais ir kitomis tarptautinėmis finansų institucijomis;

5.11. analizuoti ūkio subjektų, kuriems suteiktos valstybės perskolinamos paskolos arba už kurių įsipareigojimų pagal gautas paskolas įvykdymą garantuoja valstybė, finansinę būklę.

5.12. priskirti atitinkamai rizikos grupei valstybės perskolinamas paskolas ir valstybės garantijas;

5.13. rinkti ir kaupti informaciją iš VĮ Turto banko, susijusią su šio banko funkcijomis administruojant ministerijos perduotas paskolas ir valstybės garantijas pavedimo sutartyje numatyta tvarka;

5.14. analizuoti ūkio subjektų, kuriems suteiktos valstybės perskolinamos paskolos arba už kurių įsipareigojimų pagal gautas paskolas įvykdymą garantuoja valstybė, finansinę būklę ir, esant skolos negrąžinimo rizikai, teikti departamento direktoriui, prireikus - viceministrui, finansų ministrui pasiūlymus dėl reikalingų priemonių taikymo;

5.15. konsultuoti pagal kompetenciją ministerijos valstybės tarnautojus ir ūkio subjektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.16. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________

Susipažinau:

____________________

(parašas)

____________________

(vardas, pavardė)

____________________

(data)