Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00417005Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-497

FINANSŲ RINKŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

DRAUDIMO VEIKLOS SKYRIAUS

VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų rinkų politikos departamento Draudimo veiklos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Finansų rinkų politikos departamento (toliau – departamentas) Draudimo veiklos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga formuoti valstybės politiką draudimo, loterijų ir lošimų srityse, siekiant finansinio stabilumo ir šių paslaugų teikėjų vartotojų interesų apsaugos, kad būtų užtikrinta tvari draudimo rinkos plėtra.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos – draudimo, perdraudimo ir draudimo tarpininkavimo (toliau – draudimo), loterijų, žaidimų ir lošimų (toliau – lošimai) veiklos ir jos priežiūros – srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais draudimo paslaugų teikimą, profesinių pensijų veiklą, draudimo ir profesinių pensijų veiklos priežiūrą, finansinių ir draudimo paslaugų teikimą finansinių technologijų pagalba, lošimų veiklą ir jos priežiūrą, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją;

4.3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“;

4.4. žinoti pokyčius ir vystymosi tendencijas Lietuvos Respublikos ir ES draudimo, profesinių pensijų, lošimų, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityse;

4.5. būti susipažinęs su bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.6. gebėti tinkamai organizuoti skyriaus veiklą, paskirstyti užduotis, atsakomybę, darbo krūvius ir išteklius, numatyti tinkamus veiklos metodus, užtikrinančius skyriaus tikslų pasiekimą;

4.7. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.8. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

4.10. gebėti tinkamai atstovauti ir viešai pristatyti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) poziciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

4.11. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

4.12. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti ir (ar) dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių draudimo paslaugų teikimą, profesinių pensijų veiklą, draudimo ir profesinių pensijų veiklos priežiūrą, finansinių ir draudimo paslaugų teikimą finansinių technologijų pagalba, lošimų veiklą ir jos priežiūrą, projektus arba koordinuoti jų rengimą;

5.2. rengti ir (ar) dalyvauti rengiant ir teikti pasiūlymus departamento direktoriui arba viceministrui, koordinuojančiam departamento veiklą (toliau – viceministras) dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, kiek tai susiję su finansų rinkų, finansinių technologijų ir lošimų veikla;

5.3. nagrinėti kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, valstybės valdžios ir valdymo institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus, susijusius su draudimo, profesinių pensijų ir lošimų veikla, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, esant poreikiui – rengti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl šių projektų;

5.4. atstovauti Lietuvos Respublikai ir pristatyti pozicijas ES Tarybos Finansinių paslaugų darbo grupėje, Europos Komisijos lošimo paslaugų ekspertų darbo grupėje ir Europos Komisijos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo ekspertų darbo grupėje svarstant klausimus, susijusius su lošimų veikla ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija;

5.5. dalyvauti Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro (toliau – Biuras) narių visuotiniame susirinkime patariamojo balso teise;

5.6. koordinuoti medžiagos ir pasiūlymų dėl Lietuvos pozicijos draudimo, profesinių pensijų ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, kiek tai susiję su finansų rinkų ir lošimų veikla, finansinių technologijų klausimais formavimo atstovaujant Lietuvos Respublikai Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje (ECOFIN), Europos Sąjungos nuolatinių atstovų komitete (COREPER II), Europos Tarybos ekonomikos ir finansų komitete ir Europos Tarybos finansinių paslaugų komitete, rengimą ir teikimą;

5.7. koordinuoti medžiagos ir pozicijų rengimą Europos Komisijos draudimo ir profesinių pensijų komitetui, Europos Komisijos bankininkystės, mokėjimų ir draudimo ekspertų grupei, Europos Komisijos lošimo paslaugų ekspertų darbo grupei ir Europos Komisijos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo ekspertų darbo grupei, ES Tarybos Finansinių paslaugų ir Įsisteigimo ir paslaugų darbo grupėms nagrinėjamais skyriaus kompetencijos klausimais;

5.8. koordinuoti atsakymų ES Tarybai, Europos Komisijai ar kitoms ES institucijoms projektų, susijusių su Lietuvos Respublikos draudimo, profesinių pensijų ir lošimų veiklos teisiniu reglamentavimu, dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų šiose srityse atitikties ES teisei, dėl Europos Komisijos oficialių pranešimų apie pažeidimus ir pagrįstos nuomonės dėl ES naujai išleistų teisės aktų neperkėlimo arba neteisingo perkėlimo į Lietuvos Respublikos teisę, rengimą;

5.9. koordinuoti nuomonės ir argumentų dėl poreikio įstoti į bylą, svarstomą Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, kai byla susijusi su draudimo, profesinių pensijų arba lošimų veiklos teisiniu reglamentavimu, rengimą;

5.10. koordinuoti pasiūlymus dėl visuomenės švietimo apie draudimo, profesinių pensijų ir lošimų veiklą;

5.11. koordinuoti pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos prisiimtų įsipareigojimų derybose su valstybėmis ne ES narėmis draudimo srityje rengimą;

5.12. koordinuoti pasiūlymų dėl Biuro narių mokamų atskaitymų nuo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įmokų dydžių ir tvarkos, stojamojo Biuro nario įnašo dydžio ir jo mokėjimo taisyklių, Biuro iždo laisvų lėšų investavimo tvarkos, rengimą;

5.13. ministro, viceministro, ministerijos kanclerio pavedimu pagal kompetenciją dalyvauti ministerijos susitikimuose su užsienio institucijų, įstaigų, organizacijų ir kitų subjektų atstovais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.14. užtikrinti tinkamą ir savalaikį Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės įstaigų ir institucijų pavedimų vykdymą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.15. organizuoti ir kontroliuoti įmonių, įstaigų ir organizacijų, taip pat gyventojų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir pagal skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus dėl reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

5.16. esant pavedimui atstovauti ministerijai susitikimuose, darbo grupėse, komisijose ir dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Seimo šakinių komitetų posėdžiuose svarstant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

5.17. bendradarbiauti su valstybės institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis ir kitomis institucijomis sprendžiant draudimo, profesinių pensijų, lošimų veiklos, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, kiek tai susiję su finansų rinkų ir lošimų veikla, teisinio reglamentavimo klausimus;

5.18. užtikrinti Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ valstybės kaip savininko teisių ir pareigų įgyvendinimą;

5.19. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijos kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

__________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)