Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00449968Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-497

FINANSŲ RINKŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

DRAUDIMO VEIKLOS SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų rinkų politikos departamento Draudimo veiklos skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Finansų rinkų politikos departamento (toliau – departamentas) Draudimo veiklos skyriaus (toliau – skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką draudimo srityje, siekiant finansinio stabilumo ir tinkamos draudimo paslaugų teikėjų vartotojų interesų apsaugos, kad būtų užtikrinta tvari draudimo rinkos plėtra.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos – draudimo ir profesinių pensijų veiklos – srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį draudimo srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais draudimo ir profesinių pensijų veiklą;

4.4. žinoti pokyčius ir vystymosi tendencijas Lietuvos Respublikos ir ES draudimo ir profesinių pensijų srityse;

4.5. būti susipažinęs su Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“;

4.6. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar kitas aplinkybes;

4.8. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti argumentuotas išvadas (pastabas ir pasiūlymus);

4.9. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu lietuvių kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.10. gebėti tinkamai atstovauti ir pristatyti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos poziciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

4.11. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

4.12. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius:

5.1.1. draudimo, perdraudimo ir draudimo tarpininkavimo (toliau – draudimas) paslaugų teikimą, įskaitant draudimo paslaugų teikimą finansinių technologijų pagalba;

5.1.2. profesinių pensijų veiklą;

5.1.3. draudimo ir profesinių pensijų veiklos priežiūrą;

5.2. rengti ir teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui ar departamento direktoriui dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, kiek tai susiję su finansų rinkų ir lošimų veikla;

5.3 rengti ir teikti pasiūlymus dėl Pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro steigimo ir veiklos;

5.4. dalyvauti ES Tarybos Finansinių paslaugų darbo grupėje, Europos Komisijos bankininkystės, mokėjimų ir draudimo ekspertų grupėje ir Europos Komisijos Draudimo ir profesinių pensijų komitete svarstant pateiktus pasiūlymus dėl draudimo ir profesinių pensijų veiklos tobulinimo ir direktyvos dėl draudimo produktų platinimo, direktyvos dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir vykdymo perkėlimo į nacionalinę teisę;

5.5. rengti ir teikti medžiagą ir pasiūlymus dėl Lietuvos pozicijos draudimo, profesinių pensijų ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, kiek tai susiję su finansų rinkų ir lošimų veikla, klausimais formavimo atstovaujant Lietuvos Respublikai Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje (ECOFIN), Europos Sąjungos nuolatinių atstovų komitete (COREPER II), Europos Tarybos ekonomikos ir finansų komitete ir Europos Tarybos finansinių paslaugų komitete;

5.6. rengti atsakymų ES Tarybai, Europos Komisijai ar kitoms ES institucijoms projektus, susijusius su Lietuvos Respublikos draudimo ir profesinių pensijų veiklos teisiniu reglamentavimu, dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų šiose srityse atitikties ES teisei, dėl Europos Komisijos oficialių pranešimų apie pažeidimus ir pagrįstos nuomonės dėl ES naujai išleistų teisės aktų neperkėlimo arba neteisingo perkėlimo į Lietuvos Respublikos teisę;

5.7. nagrinėti Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos persiųstas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme svarstomas bylas, susijusias su draudimo ir profesinių pensijų veikla, ir teikti nuomonę ir argumentus dėl poreikio Lietuvos Respublikai įstoti į bylą;

5.8. rengti Lietuvos pozicijas dėl Europos Tarybos Finansinių paslaugų darbo grupėje svarstomų pasiūlymų draudimo, profesinių pensijų veiklos ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityse;

5.9. rengti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos prisiimtų įsipareigojimų derybose su valstybėmis ne ES narėmis draudimo paslaugų srityje;

5.10. rengti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro (toliau – Biuras) narių mokamų atskaitymų nuo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įmokų dydžių ir tvarkos, stojamojo Biuro nario įnašo dydžio ir jo mokėjimo taisyklių, Biuro iždo laisvų lėšų investavimo tvarkos;

5.11. kaupti ir analizuoti Biuro veiklos ir metines finansines ataskaitas, prireikus rengti išvadas ir pasiūlymus dėl jų;

5.12. rengti ir teikti departamento direktoriui, prireikus – viceministrui dokumentus, pranešimus draudimo ir profesinių pensijų veiklos srityje dėl atstovavimo ministerijai kitose ministerijose, valstybės institucijose, organizacijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienio valstybėse;

5.13. departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu pagal kompetenciją dalyvauti ministerijos organizuojamuose susitikimuose su užsienio valstybių institucijų ir įstaigų, kitų valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų subjektų atstovais draudimo ir profesinių pensijų klausimais;

5.14. analizuoti kitų valstybių patirtį draudimo ir profesinių pensijų veiklos srityse, prireikus rengti ir teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui ar departamento direktoriui dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo;

5.15. analizuoti pokyčius ir vystymosi tendencijas draudimo ir profesinių pensijų rinkose, prireikus rengti ir teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui ar departamento direktoriui, prireikus – viceministrui, koordinuojančiam departamento veiklą, dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo;

5.16. pagal kompetenciją nagrinėti kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, valstybės valdžios ir valdymo įstaigų, institucijų parengtus teisės aktų projektus, susijusius su draudimo ir profesinių pensijų veikla, rengti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl šių projektų;

5.17. pagal kompetenciją rengti įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisi, pranešimais ir skundais;

5.18. skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu organizuoti skyriaus veiklą ir vykdyti skyriaus vedėjo funkcijas;

5.19. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________

Susipažinau:

__________________________

(parašas)

__________________________

(vardas, pavardė)

__________________________

(data)