Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00417007Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-497

FINANSŲ RINKŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

DRAUDIMO VEIKLOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų rinkų politikos departamento Draudimo veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Finansų rinkų politikos departamento (toliau – departamentas) Draudimo veiklos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką loterijų, žaidimų ir lošimų (toliau – lošimai) srityse, siekiant finansinio stabilumo ir tinkamos šių paslaugų teikėjų vartotojų interesų apsaugos, kad būtų užtikrinta tvari draudimo rinkos plėtra.    

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – lošimų veiklos reglamentavimo ir priežiūros– srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais lošimų veiklą ir jos priežiūrą;

4.3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“;

4.4. žinoti pokyčius ir vystymosi tendencijas Lietuvos Respublikoje ir ES lošimų srityje;

4.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar kitas aplinkybes;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti argumentuotas išvadas (pastabas ir pasiūlymus);

4.8. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu lietuvių kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.9. gebėti tinkamai atstovauti ir pristatyti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) poziciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

4.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

4.11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius lošimų veiklą ir jos priežiūrą;

5.2. analizuoti informaciją apie lošimų rinkos funkcionavimą, Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) veiklą lošimų priežiūros srityje, prireikus rengti pasiūlymus skyriaus vedėjui ar departamento direktoriui dėl lošimų veiklos reglamentavimo tobulinimo;

5.3. rengti atsakymų ES Tarybai, Europos Komisijai ar kitoms ES institucijoms projektus, susijusius su lošimų veiklos teisiniu reglamentavimu, dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų šioje srityje atitikties ES teisei, dėl Europos Komisijos oficialių pranešimų apie pažeidimus ir pagrįstos nuomonės dėl naujai išleistų teisės aktų neperkėlimo arba neteisingo perkėlimo į Lietuvos Respublikos teisę;

5.4. rengti Lietuvos pozicijas dėl Europos Tarybos Įsisteigimo ir paslaugų darbo grupėje svarstomų pasiūlymų lošimų veiklos srityje;

5.5. nagrinėti Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos persiųstas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomas bylas, susijusias su lošimų veikla, ir rengti nuomonę ir argumentus dėl poreikio dalyvauti byloje;

5.6. rengti ir teikti skyriaus vedėjui ar departamento direktoriui dokumentus, pranešimus lošimų veiklos srityje dėl atstovavimo ministerijai kitose ministerijose, valstybės institucijose, organizacijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienio valstybėse;

5.7 skyriaus vedėjo ar departamento direktoriaus pavedimu dalyvauti ministerijos organizuojamuose susitikimuose su užsienio valstybių institucijų ir įstaigų, kitų valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų, kitų subjektų atstovais lošimų klausimais;

5.8. analizuoti kitų valstybių patirtį lošimų veiklos srityje, prireikus rengti ir teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui ar departamento direktoriui dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo;

5.9. analizuoti pokyčius ir vystymosi tendencijas lošimų rinkose, prireikus rengti ir teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui ar departamento direktoriui dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo;

5.10. pagal kompetenciją nagrinėti kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, valstybės valdžios ir valdymo įstaigų, institucijų parengtus teisės aktų projektus, susijusius su lošimų veikla, teikti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl šių projektų;

5.11. pagal kompetenciją rengti atsakymus į Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų ministerijų, ministerijos administracijos padalinių, įmonių ir organizacijų bei gyventojų paklausimus ir pasiūlymus ir juose pateiktus klausimus skyriaus kompetencijai priskirtais (lošimų srities) klausimais, rengti ministerijos sprendimų ir (ar) atsakymų projektus;

5.12. skyriaus vedėjo ar departamento direktoriaus pavedimu vykdyti Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės įstaigų ir institucijų pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais (lošimų srities) klausimais;

5.13. pagal kompetenciją rengti įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisis, pranešimais ir skundais;

5.14. teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl viešųjų pirkimų, kurių reikia skyriaus veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti, inicijavimo;

5.15. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)