Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00418820Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-497

FINANSŲ RINKŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

KAPITALO RINKŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų rinkų politikos departamento Kapitalo rinkų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Finansų rinkų politikos departamento (toliau – departamentas) Kapitalo rinkų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką kapitalo rinkų (investicinių fondų, finansinių priemonių rinkos, žaliųjų finansų) srityje, siekiant finansinio stabilumo bei vartotojų ir investuotojų interesų apsaugos, kad būtų užtikrinta kapitalo rinkų plėtra.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos – investicinių fondų, finansinių priemonių rinkos, žaliųjų finansų reglamentavimo – srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinką, finansų įstaigų veiklą, finansines paslaugas, investicinius fondus, žaliuosius finansus;

4.3. žinoti pokyčius ir vystymosi tendencijas Lietuvos Respublikos, ES ir globaliose finansų rinkose;

4.4. būti susipažinęs su Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“;

4.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar kitas aplinkybes;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti argumentuotas išvadas (pastabas ir pasiūlymus);

4.8. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu lietuvių kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

4.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. analizuoti pokyčius ir vystymosi tendencijas Lietuvos ir kitų valstybių finansų rinkoje šiai pareigybei priskirtais klausimais, prireikus rengti dokumentus šiais klausimais ir teikti pasiūlymus dėl politikos šioje srityje formavimo Lietuvoje;   

5.2. analizuoti kitų valstybių patirtį šiai pareigybei priskirtų veiklos sričių teisinio reglamentavimo srityje ir teikti pasiūlymus dėl politikos šioje srityje formavimo Lietuvoje;

5.3. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, dalyvauti juos rengiant ar koordinuoti jų rengimą šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse;

5.4. rengti ir (ar) dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus dėl ES teisės aktų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse ar koordinuoti jų rengimą;

5.5. rengti medžiagą ir pasiūlymus Finansų rinkų politikos formavimo patariamojoje komisijoje svarstomais  klausimais, susijusiais su šiai pareigybei priskirtomis veiklos sritimis;

5.6. analizuoti ir rengti medžiagą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose ir darbo grupėse svarstomais klausimais, susijusiais su šiai pareigybei priskirtomis veiklos sritimis;

5.7. analizuoti ar rengti medžiagą ES Ekonomikos ir finansų taryboje, ES Tarybos Ekonomikos ir finansų komitete, ES Tarybos Finansinių paslaugų komitete, Europos Komisijos Vertybinių popierių komitete nagrinėjamais klausimais, susijusiais su šiai pareigybei priskirtomis veiklos sritimis;

5.8. atstovauti Lietuvą ES Tarybos, Europos Komisijos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sudarytose darbo grupėse svarstant klausimus, susijusius su šiai pareigybei priskirtomis veiklos sritimis;

5.9. pagal kompetenciją nagrinėti kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių institucijų, ministerijų, kitų valstybės valdžios ir valdymo institucijų parengtus teisės aktų projektus, susijusius su šiai pareigybei priskirtomis veiklos sritimis, rengti pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų;

5.10. pagal kompetenciją nagrinėti Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų ministerijų, ministerijos struktūrinių padalinių, įmonių ir organizacijų bei gyventojų paklausimus ir pasiūlymus, rengti sprendimų projektus ir (ar) atsakymus;

5.11. atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais posėdžiuose, susitikimuose, svarstymuose ir darbo grupėse ministerijose ir kitose valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose;

5.12. rengti ir teikti dokumentus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais dėl atstovavimo ministerijai kitose ministerijose, valstybės institucijose, organizacijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienio valstybėse;

3.13. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)