Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00418822Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-497

FINANSŲ RINKŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

KAPITALO RINKŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų rinkų politikos departamento Kapitalo rinkų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Finansų rinkų politikos departamento (toliau – departamentas) Kapitalo rinkų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką kapitalo rinkų (finansinių priemonių rinkos, investicinių paslaugų, vertybinių popierių) srityje, siekiant finansinio stabilumo bei vartotojų ir investuotojų interesų apsaugos, kad būtų užtikrinta kapitalo rinkų plėtra.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos –finansinių priemonių rinkos ir investicinių paslaugų reglamentavimo ir priežiūros – srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti darbo patirties finansų rinkų srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinką, finansų įstaigų veiklą, finansines paslaugas, finansinių priemonių rinką ir investicines paslaugas, vertybinių popierių rinkas;

4.4. būti susipažinęs su Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“;

4.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar kitas aplinkybes;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti argumentuotas išvadas (pastabas ir pasiūlymus);

4.8. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu lietuvių kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

4.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius finansinių priemonių rinką ir investicines paslaugas, vertybinių popierių rinkas;

5.2. analizuoti kitų valstybių patirtį finansinių priemonių, investicinių paslaugų, vertybinių popierių rinkų (toliau – priskirtos kapitalo rinkos) teisinio reglamentavimo, vartotojų teisių apsaugos srityse ir teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui arba departamento direktoriui dėl politikos šioje srityje formavimo;

5.3. analizuoti pokyčius ir vystymosi tendencijas finansų rinkoje priskirtoje kapitalo rinkų srityje, rengti dokumentus šiais klausimais ir teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui arba departamento direktoriui dėl politikos šioje srityje formavimo;

5.4. pagal kompetenciją rengti ir (ar) dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus dėl ES teisės aktų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę;

5.5. atstovauti ministerijai ir pristatyti ministerijos poziciją posėdžiuose, susitikimuose, svarstymuose ir darbo grupėse ES Tarybos, Europos Komisijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sudarytose darbo grupėse, komitetuose, svarstant klausimus, susijusius su priskirtomis kapitalo rinkų sritimis;

5.6. pagal kompetenciją rengti įvairaus pobūdžio dokumentus ir medžiagą dėl atstovavimo Lietuvos Respublikai ES Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje (ECOFIN), Europos Tarybos Ekonomikos ir finansų komitete, Europos Tarybos Finansinių paslaugų komitete, Europos Komisijos vertybinių popierių komitete, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sudarytuose komitetuose nagrinėjamais klausimais, susijusiais su priskirtomis kapitalo rinkų sritimis;

5.7. rengti ir teikti skyriaus vedėjui arba departamento direktoriui informaciją dėl atstovavimo ministerijai kitose ministerijose, valstybės institucijose, organizacijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienio valstybėse;

5.8. pagal kompetenciją nagrinėti kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, valstybės valdžios ir valdymo įstaigų ir institucijų parengtus teisės aktų, susijusių su priskirta kapitalo rinkų sritimi, projektus, rengti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl šių projektų;

5.9. rengti ir teikti išvadas skyriaus vedėjui arba departamento direktoriui Lietuvos Respublikos Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su priskirta kapitalo rinkų sritimi;

5.10. rengti įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisis, pranešimais ir skundais;

5.11. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)