Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00449963Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-497

FINANSŲ RINKŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

KREDITO IR MOKĖJIMŲ RINKŲ SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų rinkų politikos departamento Kredito ir mokėjimo rinkų skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Finansų rinkų politikos departamento (toliau – departamentas) Kredito ir mokėjimų rinkų skyriaus (toliau – skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga atlikti funkcijas, susijusias su valstybės kaip valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ savininkės teisių ir pareigų įgyvendinimu. 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valstybės kaip valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ savininkės teisių ir pareigų įgyvendinimo – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų rinkų srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinką, Lietuvos banko veiklą, finansines paslaugas, finansinių krizių prevenciją ir valdymą, indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą, juridinių asmenų nemokumą, akcinių bendrovių ir valstybės įmonių veiklą, įmonių savininko/akcininko teisių ir pareigų įgyvendinimą;

4.4. būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinką, finansų rinkos priežiūros institucijų, centrinių bankų veiklą, finansines paslaugas, indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą;

4.5. žinoti pokyčius ir vystymosi tendencijas Lietuvos Respublikos finansų rinkoje;

4.6. būti susipažinęs su bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją ar aplinkybes;

4.8. gebėti aiškiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, perteikti informaciją; gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.9. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus;

4.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. analizuoti informaciją apie valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – įmonė) veiklą ir teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui ar departamento direktoriui, prireikus – viceministrui, koordinuojančiam departamento veiklą (toliau – viceministras), dėl jos veiklos tobulinimo;

5.2. atlikti funkcijas, susijusias su valstybės kaip įmonės savininkės teisių ir pareigų įgyvendinimu:

5.2.1. rengti sprendimų dėl valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – įmonė) įstatų tvirtinimo ar pakeitimo projektus;

5.2.2. dalyvauti organizuojant ir vykdant įmonės vadovo priėmimą arba paskyrimą ir atleidimą arba atšaukimą, nepriklausomų narių į įmonės kolegialų organą atranką, rengiant sprendimų dėl įmonės vadovo paskyrimo ir atleidimo arba atšaukimo projektus, taip pat sprendimų dėl įmonės kolegialaus organo narių skyrimo ir atšaukimo projektus;

5.2.3. rengti sprendimų dėl įmonės metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų, metinių pajamų ir išlaidų sąmatų projektus;

5.2.4. rengti sprendimų dėl įmonės veiklos strategijos tvirtinimo ir įmonės veiklos rodiklių nustatymo projektus;

5.2.5. rengti sprendimų dėl valstybės lūkesčių, susijusių su įmonės veikla, projektus;

5.2.6. rengti sprendimų dėl įmonės metinių finansinių ataskaitų ir pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo projektus;

5.2.7. inicijuoti viešuosius pirkimus dėl atestuotos audito įmonės ar auditoriaus parinkimo
įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti;

5.2.8. rengti sprendimų dėl įmonės likvidavimo, reorganizavimo ir pertvarkymo projektus;

5.2.9. analizuoti ir rengti išvadas (pastabas bei pasiūlymus) dėl įmonės parengtų veiklos ataskaitų, įmonės strateginių veiklos planų tobulinimo;

5.2.10. užtikrinti įmonės veiklos efektyvumo ir jos kuriamos vertės didinimo priežiūrą;

5.2.11. nagrinėti skundus dėl įmonės veiklos, dalyvauti tiriant skundus dėl įmonės vadovo veiklos;

5.2.12. atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus, kad būtų tinkamai įgyvendintos savininko teisės ir pareigos.

5.3. pagal kompetenciją rengti dokumentus vykdant Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, susijusius su įmonės veikla;

5.4. pagal kompetenciją rengti atsakymus į Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų ministerijų, įmonių ar organizacijų, gyventojų ir ministerijos administracijos padalinių paklausimus ir pasiūlymus, susijusius su įmonės veiklą; 

5.5. dalyvauti komisijose, darbo grupėse, sprendžiat su įmonės veikla susijusius klausimus;

5.6. skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu organizuoti skyriaus veiklą ir vykdyti skyriaus vedėjo funkcijas;

5.7. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veiklos tikslu.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_____________________________

Susipažinau:

______________________

(parašas)

______________________

(vardas, pavardė)

______________________

(data)