Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00419640Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-497

FINANSŲ RINKŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

KREDITO IR MOKĖJIMŲ RINKŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų rinkų politikos departamento Kredito ir mokėjimų rinkų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

II. PASKIRTIS

2. Finansų rinkų politikos departamento (toliau – departamentas) Kredito ir mokėjimų rinkų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką kredito ir mokėjimų rinkų srityse, siekiant finansų sistemos stabilumo ir tinkamos vartotojų interesų apsaugos bei skatinti inovacijas, kad būtų užtikrinta tvari finansų rinkų plėtra.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos – mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų veiklos bei mokėjimų sistemų veikimo reglamentavimo – srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties finansų rinkų srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės (toliau – ES) aktais, reglamentuojančiais mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų veiklą, mokėjimo sistemų veikimą, valiutų keitimą ir virtualias valiutas;

4.4. būti susipažinęs su pokyčiais ir vystymosi tendencijomis Lietuvos Respublikos ir ES finansų rinkose, mokėjimo sistemų, naujomis technologijomis pagrįstų mokėjimo priemonių, kitų finansinių technologijų plėtra;

4.5. būti susipažinęs su ES reikalų koordinavimu Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose svarstomais klausimais rengimo tvarka;

4.6. būti susipažinęs su bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar aplinkybes;

4.8. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.9. gebėti savarankiškai rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, IBM Notes; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų veiklą, mokėjimų sistemų veikimą, valiutos keitimą ir virtualias valiutas, projektus;

5.2. pagal kompetenciją rengti dokumentus dėl atstovavimo ministerijai ir pristatyti ministerijos poziciją posėdžiuose, susitikimuose, svarstymuose ir darbo grupėse ministerijose ir kitose valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose, ES Tarybos, Europos Komisijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos bei pagal tarptautinius susitarimus sudarytose darbo grupėse, komitetuose ir kitose ES ir tarptautinėse institucijose, įstaigose, klausimais, susijusiais su skyriaus kompetencija;

5.3. analizuoti mokėjimų rinkos probleminius aspektus, nagrinėti naujas mokėjimų rinkos plėtros kryptis, stebėti mokėjimų inovacijas ir jų sąlygojamas galimybes, rengti bei teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui ar departamento direktoriui dėl Mokėjimų taryboje svarstytinų klausimų, nagrinėti kitų Mokėjimo tarybos narių pasiūlymus bei teikti išvadas dėl jų skyriaus vedėjui ar departamento direktoriui;

5.4. analizuoti visuomenės finansinio švietimo mokėjimų rinkų srityse pakankamumą ir veiksmingumą, rengti ir teikti skyriaus vedėjui ar departamento direktoriui pasiūlymus dėl tikslingų priemonių;

5.5. rengti nuomonę dėl poreikio dalyvauti byloje Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, kai byla susijusi su mokėjimų rinkų sritimi;

5.6. analizuoti Europos centriniame banke nagrinėjamus klausimus mokėjimų rinkų srityse ir prireikus rengti dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos formavimo šiais klausimais;

5.7. rengti kitiems ministerijos administracijos padaliniams ar kitoms institucijoms teikiamus dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos formavimo Lietuvos Respublikai atstovaujant ES Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje (ECOFIN), Europos Tarybos Ekonomikos ir finansų komitete, Europos Tarybos Finansinių paslaugų komitete, Europos Komisijos Mokėjimų komitete, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose ir prireikus atstovauti Lietuvos Respublikai šių komitetų posėdžiuose;

5.8. analizuoti pokyčius, vystymosi tendencijas, inovatyvių technologijų panaudojimą mokėjimų rinkose, kitų valstybių patirtį bei rengti skyriaus vedėjui arba departamento direktoriui pasiūlymus šiais klausimais;

5.9. pagal kompetenciją nagrinėti kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, valstybės valdžios ir valdymo įstaigų bei institucijų parengtus teisės aktų projektus, ir rengti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl šių projektų;

5.10. rengia dokumentus vykdant Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministro Pirmininko pavedimus, susijusius su skyriaus kompetencija;

5.11. pagal kompetenciją rengti atsakymus į Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų ministerijų, įmonių ir organizacijų, gyventojų ir ministerijos administracijos padalinių paklausimus ir pasiūlymus, rengti sprendimų projektus ir (ar) atsakymus;

5.12. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veiklos tikslu.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_____________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)