Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00449957Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-497

FINANSŲ RINKŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

KREDITO IR MOKĖJIMŲ RINKŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų rinkų politikos departamento Kredito ir mokėjimų rinkų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

II. PASKIRTIS

2. Finansų rinkų politikos departamento (toliau – departamentas) Kredito ir mokėjimų rinkų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką kredito ir mokėjimų rinkų srityse, siekiant finansų sistemos stabilumo ir tinkamos vartotojų interesų apsaugos bei skatinti inovacijas, kad būtų užtikrinta tvari finansų rinkų plėtra.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – kredito įstaigų steigimo, licencijavimo, veiklos, riziką ribojančių reikalavimų, likvidavimo, pertvarkymo ir priežiūros bei indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo – srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinką, Lietuvos banko, komercinių bankų, Centrinės kredito unijos ir kredito unijų veiklą, indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą;

4.3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais finansų įstaigų veiklą, finansines paslaugas, indėlių ir investicijų garantijų sistemas;

4.4. būti susipažinęs su pokyčiais ir vystymosi tendencijomis Lietuvos Respublikos ir ES finansų rinkose;

4.5. būti susipažinęs su ES reikalų koordinavimu Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose svarstomais klausimais rengimo tvarka;

4.5. būti susipažinęs su bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar aplinkybes;

4.7. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.8. gebėti savarankiškai rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, IBM Notes; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kredito įstaigų (komercinių bankų, Centrinės kredito unijos, kredito unijų) veiklą, indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą, Lietuvos banko veiklą srityse, kiek tai susiję su kreditų ir mokėjimų rinka, projektus;

5.2. rengti pasiūlymus skyriaus vedėjui arba departamento direktoriui dėl derybų su Rusija dėl buvusios SSRS ekonominių ryšių su užsieniu banko („Vnešekonombank“) Lietuvos skyriuje laikytų indėlių grąžinimo;

5.3. analizuoti informaciją apie valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ veiklą ir teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui arba departamento direktoriui dėl jos veiklos tobulinimo;

5.4. analizuoti ES Taryboje, ES Ekonomikos ir finansų komitete, ES Tarybos finansinių paslaugų komitete ar kituose ES Tarybos ar Europos Komisijos komitetuose ar darbo grupėse nagrinėjamus klausimus, priskirtinus skyriaus kompetencijai, ir rengti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų formavimo šiais klausimais;

5.5. pagal kompetenciją rengti dokumentus dėl atstovavimo ministerijai ir pristatyti ministerijos poziciją posėdžiuose, susitikimuose, svarstymuose ir darbo grupėse ministerijose ir kitose valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose, ES Tarybos ir Europos Komisijos komitetuose bei darbo grupėse, klausimais, susijusiais su skyriaus kompetencija;

5.6. analizuoti visuomenės finansinio švietimo kredito rinkų srityse pakankamumą ir veiksmingumą, rengti ir teikti skyriaus vedėjui ar departamento direktoriui pasiūlymus dėl tikslingų priemonių;

5.7. pagal kompetenciją rengti pasiūlymus skyriaus vedėjui arba departamento direktoriui dėl ES teisės aktų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę, rengti atsakymų ES Tarybai, Europos Komisijai ar kitoms ES institucijoms projektus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų atitikties ES teisei;

5.8. rengti išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui ar departamento direktoriui Lietuvos ir Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) ir Baltijos šalių 1992 m. tarpusavio atsiskaitymo klausimais;

5.9. pagal kompetenciją nagrinėti kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų ministeriją, valstybės valdžios ir valdymo įstaigų ir institucijų parengtus teisės aktų projektus, rengti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl šių projektų;

5.10. pagal kompetenciją rengti atsakymus į Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų ministerijų, įmonių ir organizacijų, gyventojų ir ministerijos administracijos padalinių paklausimus ir pasiūlymus, rengti sprendimų projektus ir (ar) atsakymus;

5.11. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veiklos tikslu.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_____________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)