Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00412068Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-499

FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

EKONOMINĖS ANALIZĖS IR VERTINIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų politikos departamento Ekonominės analizės ir vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Finansų politikos departamento (toliau – departamentas) Ekonominės analizės ir vertinimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti numatant strateginius tikslus ir formuojant valstybės politiką finansų srityje, siekiant tvaraus visuomenės gyvenimo kokybės augimo vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu užtikrinimo.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – fiskalinės politikos formavimo – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, matematikos arba statistikos studijų krypčių išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ES finansuojamų projektų rengimo ir įgyvendinimo srityje patirtį;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės finansus;

4.4. būti susipažinęs su ekonominės analizės ir fiskalinės politikos analizės metodais, ekonometrinių tyrimų metodika, gebėti apibendrinti ekonominius pokyčius bei pateikti išvadas ir jas pagrįsti;

4.5. gebėti suprasti visuomenės gyvenimo kokybės modeliavimo principus, juos taikyti formuojant siūlymus dėl priemonių, orientuotų į visuomenės gyvenimo kokybės augimo užtikrinimą, įgyvendinimo;

4.6. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.7. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar aplinkybes;

4.9. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

4.11. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. analizuoti kitų šalių patirtį užtikrinant visuomenės gyvenimo kokybės tvarų augimą fiskalinės politikos priemonėmis;

5.2. kurti, palaikyti ir tobulinti parametrizuotą visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelį ir, remiantis juo, teikti pasiūlymus dėl strateginių tikslų visuomenės gyvenimo kokybei gerinti ir prioritetinių sektorių bei jų finansavimo;

5.3. reguliariai konsultuotis su kitais ministerijos ir kitų šalies ministerijų padaliniais ir su kitų šalių atstovais kuriant ir tobulinant visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelį;

5.4. pristatyti ir supažindinti kitus ministerijos padalinius su visuomenės gyvenimo kokybės augimo modeliu ir teikti pasiūlymus dėl modelio integracijos į kitų padalinių veiklą bei sprendimų priėmimo ir išteklių skirstymo procesą;

5.5. naudojantis visuomenės gyvenimo kokybės augimo modeliu, numatyti prioritetinius sektorius ir jų finansavimo strategiją trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, numatant ilgalaikį resursų poreikį pageidaujamiems visuomenės gyvenimo kokybės parametrams pasiekti ir teikti atitinkamus pasiūlymus ir strategijas susijusiems ministerijos padaliniams;

5.6. reguliariai bendrauti su susijusiais ministerijos padaliniais ir vertinti, kaip laikomasi visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio rėmuose nustatytų skirtingų sektorių finansavimo gairių ir apribojimų;

5.7. atlikti ilgalaikį ekonominės aplinkos ir valstybės vidinių bei išorinių išteklių prognozavimą ir remiantis juo teikti pasiūlymus dėl fiskalinės politikos reikiamų pokyčių visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio rėmuose;

5.8. vykyti sistemingą valstybės ateities finansinių įsipareigojimų stebėjimą ir teikti pasiūlymus biudžeto planavimo ir balansavimo procesui;

5.9. vertinti, kiek visuomenei ir valstybei gali kainuoti konkrečios strateginių reformų iniciatyvos ir teikti pasiūlymus ir pastabas dėl tų reformų įgyvendinimo;

5.10. esant poreikiui teikti rekomendacijas ministerijos Biudžeto departamentui dėl valstybės išlaidų struktūros keitimo rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus;

5.11. rengti ir / arba dalyvauti rengiant teisės aktų projektus; teikti išvadas bei pasiūlymus dėl ministerijos padalinių ar kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su fiskalinės politikos sritimi;

5.12. pagal kompetenciją dalyvauti Europos Sąjungos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos darbo grupėse bei komitetuose, atstovauti Finansų ministerijai kitose tarptautinėse organizacijose;

5.13. ruošti ir teikti informaciją Europos Komisijai, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, tarptautinėms reitingų agentūroms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms;

5.14. bendradarbiauti su kitais ministerijos padaliniais ir kitomis institucijomis bei žinybomis, dalyvauti ministerijos ir tarpžinybinių darbo grupių ir komisijų veikloje skyriaus kompetencijos klausimais;

5.15. pagal kompetenciją konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus fiskalinės politikos klausimais;

5.16. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus pagal savo kompetenciją.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)