Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00413517Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-501

BIUDŽETO DEPARTAMENTO ŪKIO SEKTORIŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Biudžeto departamento Ūkio sektorių skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Biudžeto departamento Ūkio sektorių skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) rengimo ir vykdymo srityje, kad būtų užtikrintas skaidrus ir efektyvus valstybės biudžeto lėšų paskirstymas ir naudojimas, siekiant ekonominės ir socialinės Lietuvos žmonių gerovės.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valstybės biudžeto rengimo ir vykdymo – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto turinį, biudžeto pajamų sudarymo ir asignavimų naudojimo teisinius pagrindus, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, asignavimų valdytojų teises, pareigas ir atsakomybę;

4.3. gebėti atlikti teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti dėl jų argumentuotas pastabas ir pasiūlymus;

4.4. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat Navision Financials, valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), statistinės informacijos ir teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar aplinkybes;

4.7. gebėti aiškiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą, gebėti dirbti komandoje;

4.8. turėti analitinių įgūdžių: gebėti išskaidyti užduotį ar problemą į atskiras sudėtines dalis, išskirti esminę informaciją, nustatyti tarpusavio (priežasties ir pasekmės) ryšius tarp užduoties, pasirinkti tinkamus analizės būdus, atsižvelgiant į užduoties pobūdį;

4.9. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, analizuoti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti asignavimų, skiriamų Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Viešųjų pirkimų tarnybos ir Konkurencijos tarnybos (toliau – priskirti asignavimų valdytojai) programoms ir kitoms priemonėms vykdyti, skaičiavimus ir kitą informaciją, kurie reikalingi atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo projektui ir šio įstatymo pakeitimo projektui parengti;

5.2. nagrinėti priskirtų asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus, rengti pasiūlymus dėl jų tobulinimo ir teikti priskirtiems asignavimų valdytojams bei Lietuvos Respublikos kanceliarijai;

5.3. dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus ir pagal kompetenciją teikti informaciją skyriaus vedėjui, departamento direktoriui, viceministrui, prireikus – finansų ministrui dėl Seimo komitetų, komisijų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, taip pat dalyvauti Seimo komitetų ir darbo grupių posėdžiuose svarstant teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus kompetencija;

5.4. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymu ir vykdymu, projektus, atlikti priskirtų asignavimų valdytojų rengiamų ir teikiamų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų, projektų finansinę analizę, rengti išvadas ir teikti pastabas ir pasiūlymus;

5.5. rengti išvadas dėl kitų Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su skyriaus kompetencija;

5.6. rengti atitinkamų metų Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatos projektą;

5.7. pagal kompetenciją rengti ir teikti išvadas departamento direktoriui, prireikus – viceministrui, finansų ministrui Lietuvos Respublikos Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su skyriaus kompetencija;

5.8. įvertinus priskirtų asignavimų valdytojų prašymus, dalyvauti rengiant teisės aktų projektus dėl asignavimų perskirstymo tarp vykdomų programų ir atlikti asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);

5.9. įgyvendinti skyriui priskirtas ministerijos strateginio veiklos plano programas (priemones), susijusias su priskirtais asignavimų valdytojais;

5.10. nagrinėti ir vertinti priskirtų asignavimų valdytojų programų sąmatų įvykdymo ataskaitas ir teikti pasiūlymus rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto projektus;

5.11. atlikti priskirtų asignavimų valdytojų programų išlaidų efektyvumo vertinimą ir teikti pastabas ir pasiūlymus programų koordinatoriams;

5.12. organizuoti Rezervinio (stabilizavimo) fondo valdybos darbą;

5.13. dalyvauti komisijose, darbo grupėse, sprendžiant su skyriaus kompetencija susijusius klausimus;

5.14. rengti įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisis, pranešimais ir skundais;

5.15. rengti informaciją priskirtiems asignavimų valdytojams, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims skyriaus kompetencijos klausimais;

5.16. rengti išvadas dėl priskirtų asignavimų valdytojų pateiktų ministerijai sprendimų dėl valstybės ar savivaldybių lėšų investavimo į jų veiklos srityse veikiančių valstybės įmonių savininko kapitalą, viešųjų įstaigų dalininkų kapitalą ar akcinių bendrovių įstatinį kapitalą, projektų;

5.17. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_____________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)