Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-06-30T00:00:002019-06-25T00:00:00432072Finansų ministro įsakymas4140412019-06-25T00:00:001K-199

VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

FINANSAVIMO IR ANALIZĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I sKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės iždo departamento Finansavimo ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II skyrius

PASKIRTIS

2. Valstybės iždo departamento Finansavimo ir analizės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybės iždo finansinių operacijų vykdymui ir jų apskaitai.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valstybės iždo finansinių operacijų vykdymo ir jų apskaitos – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos studijų krypties) išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės iždo veiklą, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, valstybės piniginių išteklių naudojimą, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų pervedimą paramos gavėjams;

4.3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos priemonių lėšų valdymą ir apskaitą, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos programų finansavimą;

4.4. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties finansų srityje;

4.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, laiku identifikuoti su darbo procesais susijusias rizikas, siūlyti būdus joms pašalinti;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti ir analizuoti informaciją, procesus ar duomenis, gebėti išskirti esminę informaciją ir jos pagrindu priimti skyriaus tikslus atitinkančius sprendimus, gebėti parengti išsamias, argumentuotas ir tikslias ataskaitas, sprendimus ir kt.;

4.8. gebėti aiškiai ir sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; gebėti savarankiškai pasirinkti tinkamą bendravimo būdą, stilių ir priemones, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą, gebėti dirbti komandoje ir siekti bendrų skyriui nustatytų tikslų;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

4.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V skyrius

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. dalyvauja paruošiant, publikuojant ir atnaujinant informaciją bei viešinamus biudžeto pajamų, išlaidų ir kitus duomenis, rengia duomenų rinkinius viešai ir vidinei analizei, inicijuoja reikalingus viešinamų duomenų pakeitimus;

5.2. rengia viešinamų biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų duomenų paaiškinimus ir kitą su viešinamais duomenimis susijusią informaciją lietuvių ir anglų kalbomis;

5.3. analizuoja valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rodiklius pagal atitinkamas programas ir jų finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas ir biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, analizės pagrindu vykdo viešinamų duomenų kontrolės procedūras;

5.4. vertina esamas ir inicijuoja naujas metodines priemones viešinamų duomenų atvaizdavimui, sprendžia susijusius klausimus, pagal poreikį kuria ir tvarko viešinamų duomenų rinkinius, jų struktūrą, teikia pasiūlymus dėl geresnio viešinamų duomenų atskleidimo;

5.5. surenka, susistemina ir atsakingiems asmenims perduoda viešinamų duomenų pakeitimų poreikį ir koordinuoja pakeitimų vykdymo eigą;

5.6. koordinuoja ministerijos administracijos padalinių veiksmus siekiant užtikrinti viešinamų valstybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų duomenų teisingą atvaizdavimą;

5.7. teikia konsultacijas išorės vartotojams dėl viešinamų biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų duomenų lietuvių bei anglų kalbomis;

5.8. analizuoja valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų tarpines ir metines valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas, patikrina jų pilnumą ir suderinamumą su viešinamais duomenimis;

5.9. dalyvauja rengiant tarpinius ir metinį valstybės biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius;

5.10. analizuoja ES ir kitos finansinės paramos bei valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų būklę;

5.11. rengia informaciją, raštų projektus bei išvadas finansavimo, valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės ir kitais valstybės tarnautojo kompetencijai priskirtais klausimais;

5.12. vykdo kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_____________________

Susipažinau:

_________________

(parašas)

________________

(vardas, pavardė)

________________

(data)