Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-06-30T00:00:002020-02-01T00:00:00447412Finansų ministro įsakymas2020-01-31T00:00:001K-23

CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga atlikti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) ir finansų ministrui pavestų valdymo sričių viešųjų juridinių asmenų, kurių vidaus auditą ministras yra pavedęs atlikti skyriui (toliau – ministro valdymo sričių institucijos) vidaus auditą, siekiant tobulinti ministerijos ir finansų ministro valdymo sričių institucijų valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos – vidaus audito – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, teisės, verslo, vadybos, finansų apskaitos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus kontrolę ir vidaus auditą, viešąjį administravimą bei ministro valdymo sričių institucijų ūkinę finansinę veiklą;

4.4. būti susipažinęs su tarptautiniais Vidaus audito profesinės praktikos standartais, strateginio planavimo metodika, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais lėšų, gautų iš ES bei užsienio institucijų ar fondų, administravimą, panaudojimą bei auditą;

4.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus darbą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar kitas aplinkybes;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti argumentuotas išvadas (pastabas ir pasiūlymus);

4.8. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru.

4.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.11. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. vertinti, kaip ministerija ir ministro valdymo sričių institucijos:

5.1.1. laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

5.1.2. įgyvendina strateginius planavimo dokumentus;

5.1.3. vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;

5.1.4. valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį jų veiklai;

5.1.5. valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą;

5.1.6. užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;

5.1.7. užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą;

5.2. vertinti ministerijos ir ministro valdymo sričių institucijų gautų ES ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikti skyriaus vedėjui ir finansų ministrui išvadas ir rekomendacijas dėl jo tobulinimo;

5.3. atlikti korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

5.4. rengti skyriaus darbui užtikrinti reikalingus metodinius dokumentus, procedūrų aprašymus ir tipinius klausimynus;

5.5. rengti vidaus audito ataskaitas, kuriose teikti pastebėjimus, išvadas ir rekomendacijas dėl ministerijos ir ministro valdymo sričių institucijų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

5.6. atlikti vidaus audito pažangos stebėjimą (veiklą po audito): stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;

5.7. pagal kompetenciją rengti ir teikti konsultacijas ministerijos ir ministro valdymo sričių institucijų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais ministrui, ministerijos administracijos padalinių ir ministro valdymo sričių institucijų vadovams; 

5.8. rengti ir (arba) dalyvauti rengiant skyriaus veiklos planus ir metinę skyriaus veiklos ataskaitą;

5.9. skyriaus vedėjo arba finansų ministro pavedimu atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse ir kitose organizacijose;

5.10. palaikyti profesinius ryšius vidaus audito klausimais su kitų valstybės institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir kitų organizacijų atstovais;

5.11. skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu savarankiškai organizuoti skyriaus veiklą ir atlikti skyriaus vedėjo funkcijas;

5.12. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.  

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)