Pareigų aprašymas Spausdinti

FINANSŲ RINKŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

KREDITO IR MOKĖJIMŲ RINKŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų rinkų politikos departamento Kredito ir mokėjimų rinkų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Finansų rinkų politikos departamento Kredito ir mokėjimų rinkų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektams kredito įstaigų steigimo, licencijavimo, veiklos, likvidavimo, pertvarkymoir priežiūros srityse;finansų sektoriaus stabilumo užtikrinimobei finansinių krizių prevencijos ir valdymo srityse.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – kredito įstaigų steigimo, licencijavimo, veiklos, likvidavimo, pertvarkymo ir priežiūros; finansų sektoriaus stabilumo užtikrinimo bei finansinių krizių prevencijos ir valdymo – srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinką, finansinespaslaugas,finansų įstaigų veiklą, finansinių krizių prevenciją ir valdymą;

6.3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos (toliau – ES)teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinką, finansines paslaugas, finansų įstaigų veiklą, finansinių krizių prevenciją ir valdymą;

6.4. žinoti pokyčius ir vystymosi tendencijas Lietuvos Respublikos ir ES finansų rinkose;

6.5. būti susipažinęs su ES reikalų koordinavimu Lietuvos Respublikoje;

6.6. mokėti rengti Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose svarstomais klausimais;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Lotus Notes;

6.8. mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

6.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B 2 lygiu;

6.10. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas, mokėti sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

6.11. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. analizuoti ES institucijosenagrinėjamus klausimus, priskirtinus skyriauskompetencijai ir prireikus rengti, teikti išvadas, medžiagą bei pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos formavimo šiais klausimais;

7.2. analizuoti ir rengti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos finansinių krizių valdymo ir prevencijos sistemos tobulinimo ir jos įgyvendinimo,techniškai aptarnauti nuolatinę Finansinių krizių prevencijos ir valdymo komisiją;

7.3. analizuoti, rengti arba dalyvauti rengiant medžiagą ES Ekonomikos ir finansų taryboje, ES Tarybos Ekonomikos ir finansų komitete, ES Tarybos Finansinių paslaugų komitete, Europos Komisijos Europos finansų konglomeratų komitete, Europos Komisijos Europos bankininkystės komitete nagrinėjamais klausimais;

7.4. dalyvautiES Tarybos ir Europos Komisijos sudarytose darbo grupėse svarstant klausimus, susijusius su skyriaus kompetencija;

7.5. rengti medžiagą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose ir darbo grupėse svarstomais bei prisijungimui prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos reikalingais skyriaus kompetencijos klausimais;

7.6. pagal kompetenciją nagrinėti kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių institucijų, ministerijų, kitų valstybės valdžios ir valdymo institucijų parengtus teisės aktų projektus, rengti pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų;

7.7. pagal kompetenciją nagrinėti Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų ministerijų, ministerijos struktūrinių padalinių, įmonių ir organizacijų bei gyventojų paklausimus ir pasiūlymus, rengti sprendimų projektus ir (ar) atsakymus;

7.8. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)