Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00412016Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-498

ATSKAITOMYBĖS, AUDITO, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO POLITIKOS Departamento

ATSKAITOMYBĖS IR APSKAITOS METODOLOGIJOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Atskaitomybės ir apskaitos metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Atskaitomybės ir apskaitos metodologijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės srityje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas šiose specialiose veiklos - viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės reglamentavimo ir organizavimo - srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos studijų krypties) išsilavinimą;

4.2. turėti darbo patirties viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS) srityje;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti savo darbe praktiškai taikyti buhalterinę apskaitą, finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir kitų kartu su finansinėmis ataskaitomis rengiamų ataskaitų sudarymą, viešojo sektoriaus subjektų, kitų nei viešojo sektoriaus subjektai subjektų buhalterinės apskaitos organizavimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, įskaitant teisės aktus, reglamentuojančius inventorizaciją, kasos darbo organizavimą, biudžeto sudarymą, atsiskaitymą už biudžeto vykdymą;

4.4. būti susipažinęs su tarptautiniais apskaitos, tarptautiniais finansinės atskaitomybės ir tarptautiniais viešojo sektoriaus apskaitos standartais, Buhalterių profesionalų etikos kodeksu;

4.5. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą ;

4.7. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.8. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.10. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti ir (arba) dalyvauti rengiant:

5.1.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, reglamentuojančių šio pareigybės aprašymo 3 punkte nurodytas specialias veiklos sritis, projektus;

5.1.2. viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų projektus, atsižvelgiant į tarptautinius viešojo sektoriaus apskaitos standartus;

5.1.3. kitų finansų ministro įsakymų, reglamentuojančių šio pareigybės aprašymo 3 punkte nurodytas specialias veiklos sritis, projektus;

5.1.4. viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų taikymo rekomendacijų ir tikslinių rekomendacijų projektus;

5.1.5. Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos direktyvų, reglamentų, rekomendacijų, kitų dokumentų projektų, susijusių su šio pareigybės aprašymo 3 punkte nurodytomis specialiomis veiklos sritimis;

5.2. analizuoti ir teikti prašomą informaciją dėl Europos Sąjungos direktyvų, reglamentų, rekomendacijų, kitų dokumentų projektų, susijusių su šio pareigybės aprašymo 3 punkte nurodytomis specialiomis veiklos sritimis;

5.3. Lietuvos Respublikos finansų ministro, departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu atstovauti Finansų ministerijai:

5.3.1. Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

5.3.2. Europos Komisijos ir kitų Europos Sąjungos institucijų darbo grupių posėdžiuose ir rengiamuose susitikimuose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.4. analizuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų gautą informaciją, susijusią su šio pareigybės aprašymo 3 punkte nurodytomis specialiomis veiklos sritimis, ir teikti siūlymus skyriaus vedėjui dėl nurodytų sričių tobulinimo;

5.5. nagrinėti ir rengti atsakymus dėl skyriui perduotų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų prašymų, skundų, pranešimų ir kitokio pobūdžio dokumentų;

5.6. konsultuoti ir teikti informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais per konsultacinio centro skambučių centrą, skyriaus vedėjo pavedimu rengti medžiagą seminarams ir juos vesti, tikrinti konsultacijų ir seminarų medžiagą;

5.7. rengti ir teikti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų komiteto posėdžių medžiagą ir techniškai aptarnauti komitetų posėdžius;

5.8. tvarkyti ir skelbti atnaujintą informaciją Finansų ministerijos puslapyje;

5.9. skelbti teisės aktų projektus Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje, skelbti ir atnaujinti informaciją Finansų ministerijos interneto svetainėje pagal skyriaus kompetenciją;

5.10. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoti kitą skyriaus valstybės tarnautoją, jam laikinai nesant atlikti tiesioginio vadovo pavedimus, susijusius su pelno siekiančių subjektų buhalterine apskaita ir finansinės atskaitomybės sritimi;

5.11. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________

Susipažinau:

__________________

(vardas, pavardė)

__________________

(parašas)

__________________

(data)