Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00418818Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-497

FINANSŲ RINKŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

KAPITALO RINKŲ SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų rinkų politikos departamento Kapitalo rinkų skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Finansų rinkų politikos departamento (toliau – departamentas) Kapitalo rinkų skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga formuoti valstybės politiką kapitalo rinkų srityje, siekiant finansinio stabilumo bei vartotojų ir investuotojų interesų apsaugos, kad būtų užtikrinta kapitalo rinkų plėtra.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – kapitalo rinkų – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties finansų rinkų srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais finansų įstaigų veiklą, finansinių priemonių rinką ir investicines paslaugas, vartojimo kreditus, tarpusavio skolinimąsi ir sutelktinio finansavimą, investicinius fondus, pensijų kaupimą ir papildomą savanorišką pensijų kaupimą, vertybinių popierių rinkas, žaliuosius finansus, kapitalo rinkų priežiūrą;

4.4. būti susipažinęs su Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“;

4.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.6. gebėti tinkamai organizuoti skyriaus veiklą, paskirstyti užduotis, atsakomybę, darbo krūvius ir išteklius, numatyti tinkamus veiklos metodus, užtikrinančius skyriaus tikslų pasiekimą;

4.7. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.8. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

4.10. gebėti tinkamai atstovauti ir viešai pristatyti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) poziciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

4.11. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

4.12. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti ir (arba) dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius finansinių priemonių rinką ir investicines paslaugas, vartojimo kreditus, tarpusavio skolinimąsi ir sutelktinio finansavimą, investicinius fondus, pensijų kaupimą ir papildomą savanorišką pensijų kaupimą, vertybinių popierių rinkas, žaliuosius finansus, kapitalo rinkų priežiūrą, arba koordinuoti jų rengimą;

5.2. rengti ir (arba) dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus dėl Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse; arba koordinuoti jų rengimą;

5.3. analizuoti pokyčius ir vystymosi tendencijas finansų rinkoje kapitalo rinkų srityje ir teikti pasiūlymus departamento direktoriui arba viceministrui, koordinuojančiam departamento veiklą (toliau – viceministras) dėl politikos šioje srityje formavimo;

5.4. analizuoti kitų valstybių patirtį skyriaus kompetencijai priskirtų sričių teisinio reglamentavimo, vartotojų teisių apsaugos srityse ir teikti pasiūlymus departamento direktoriui arba viceministrui dėl politikos šioje srityje formavimo;

5.5. teikti pasiūlymus departamento direktoriui dėl visuomenės finansinio švietimo kapitalo rinkų srityje tobulinimo Lietuvoje;

5.6. užtikrini organizacinius veiksmus, reikalingus įgyvendinti Estijos, Latvijos ir Lietuvos Susitarimą dėl bendradarbiavimo regiono kapitalo rinkų plėtros srityje;

5.7. analizuoti, rengti arba koordinuoti medžiagos rengimą Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje (ECOFIN), ES Tarybos Ekonomikos ir finansų komitete ES Tarybos Finansinių paslaugų komitete, Europos Komisijos Vertybinių popierių komitete, nagrinėjamais klausimais skyriaus kompetencijos srityse;

5.8. pristatyti Lietuvos Respublikos poziciją ir atstovauti Lietuvos Respublikai ES Tarybos,Europos Komisijos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos darbo grupėse ir komitetuose;

5.9. teikti pasiūlymus departamento direktoriui, prireikus – viceministrui dėl Lietuvos Respublikos prisiimtų įsipareigojimų derybose su valstybėmis ne ES narėmis kapitalo rinkų srityje;

5.10. atstovauti ministerijai ir pristatyti ministerijos poziciją kapitalo rinkų srityje posėdžiuose, susitikimuose, svarstymuose ir darbo grupėse ministerijose ir kitose valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose, ES Tarybos, Europos Komisijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos bei pagal tarptautinius susitarimus sudarytose darbo grupėse, komitetuose ir kitose ES ir tarptautinėse institucijose ir įstaigose, klausimais, susijusiais su skyriaus kompetencija;

5.11. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.  

__________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)