Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00412039Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-499

FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

FISKALINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų politikos departamento Fiskalinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Finansų politikos departamento (toliau – departamentas) Fiskalinės priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti valdžios sektoriaus finansų statistinius duomenis ir dalyvauti statistikos politikos formavimo ir įgyvendinimo koordinavime, siekiant prisidėti prie stabilaus šalies ekonomikos augimo ir valstybės finansų tvarumo užtikrinimo.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valdžios sektoriaus finansų statistinių duomenų rengimo – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos krypties, finansų krypties, matematikos krypties, taikomosios matematikos krypties ar statistikos krypties išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Tarptautinio valiutos fondo (Valstybės finansų statistikos vadovo 2014), Europos Sąjungos (Europos sąskaitų sistema 2010) metodologiniais reikalavimais valdžios sektoriaus finansų statistikos srityje;

4.3 būti susipažinęs su 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyvos 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms (OL 2011 L 306, p. 41) (toliau – Direktyva) 3 straipsnio 2 dalies ir 14 straipsnio 3 dalies nuostatomis ir jų įgyvendinimą reglamentuojančiais LR teisės aktais;

4.4. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais oficialių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.5. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar aplinkybes;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.9. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1 rengti centrinės valdžios finansų statistikos mėnesio duomenis įvairiais detalumo lygiais: pajamų, išlaidų, sandorių su nefinansiniu ir finansiniu turtu ir įsipareigojimų statistinius duomenis. Šiuos statistinius duomenis rengti vadovaujantis Tarptautinio valiutos fondo (Duomenų platinimo specialiaisiais standartais Plus) ir Eurostato nustatytomis metodologijomis, formatu ir terminais;

5.2. rengti teisės aktų, užtikrinančių faktinės (tame tarpe operatyvinės) informacijos, apibrėžtos 5.1 papunktyje, būtinos statistiniams duomenims kokybiškai ir laiku parengti, rinkimą, atsakingų asmenų identifikavimą ir atsakomybę, projektus;

5.3. rinkti, sisteminti informaciją ir duomenis, gaunamus 5.1. papunktyje nurodytiems statistiniams duomenims parengti, palaikyti veikiančias ir pagal poreikį sukurti naujas skaičiuokles, reikalingas kokybiškiems statistiniams duomenims parengti;

5.4. teikti rengiamus statistinius duomenis, juos paaiškinančią bei pagrindžiančią informaciją bei metaduomenis Lietuvos bei užsienio institucijoms pagal atskirus susitarimus tarp šių institucijų ir Finansų ministerijos arba pagal teisės aktus;

5.5. administruoti duomenų rinkimą pagal LR teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvos 3 straipsnio 2 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį per VSAKIS sistemą;

5.6. skelbti duomenis pagal Direktyvos 3 straipsnio 2 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį, koordinuoti teisės aktų, būtinų Direktyvai įgyvendinti, projektų parengimą;

5.7. teikti konsultacijas, rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą (ar tokią organizuoti) subjektams, teikiantiems duomenis Direktyvos įgyvendinimui į VSAKIS sistemą;

5.8. skelbti skyriaus kompetencijai priklausančią informaciją Finansų ministerijos interneto svetainėje;

5.9. nuolatos stebėti ir analizuoti tarptautinės finansų statistikos rengimo metodologijos pasikeitimus ir esant poreikiui juos įgyvendinti, patikslinant duomenų, reikalingų valdžios sektoriaus statistiniams ar prognoziniams duomenims parengti, poreikį, organizuojant tokių duomenų gavimo užtikrinimą;

5.10. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais ministerijos administracijos padaliniais, valstybės institucijomis ir įstaigomis, savivaldybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.11. ministro, viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio pavedimu pagal skyriaus kompetenciją atstovauti ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

5.12. rengti įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokiais kreipimaisi, pranešimais ir skundais;

5.13. rengti išvadas (pastabas bei pasiūlymus) dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;

5.14. atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_________________________

Susipažinau:

______________________

(parašas)

______________________

(vardas, pavardė)

______________________

(data)